Grade 1 At School Lesson Plan: Life Skills

Lesplan Titel:
Graad 1 Lewensvaardighede Lesplan: By die Skool

Benodigde Materiaal:
– Skoolhandboek Lewensvaardighede Graad 1
– Plakkate van verskillende dele van die skool (klaskamer, speelgrond, kantoorgeboue)
– Papier en kleurpotlode
– Skêr en gom
– Projekter of interaktiewe witbord (opsioneel)

Leerdoelwitte:
Teen die einde van die les behoort leerders te kan:
1. Verskillende dele van die skool identifiseer en hul funksies beskryf.
2. Die belangrikheid van reëls in die skoolkonteks verstaan.
3. Basiese verwysing na die daaglikse skoolroetine maak.
4. Respekteer en waardeer die skoolomgewing en ander leerders.

Woordeskat:
1. Klaskamer – Die plek waar ons leer.
2. Speelgrond – Die area waar ons speel tydens pouses.
3. Kantoor – Die plek waar die skoolhoof en administratiewe personeel werk.
4. Reëls – Riglyne wat ons help om ordelik en veilig te bly.
5. Roetine – Die daaglikse patrone wat ons volg.

Vorige Leer:
Leerders het geleer oor die belangrikheid van ‘n roetine tuis en oor basiese veiligheid. Hierdie les sal voortbou op hul begrip van struktuur en reëls.

Verwagte Uitdagings en Oplossings:
– Leerders mag dalk sukkel om verskillende dele van die skool te beskryf. Gebruik visuele hulpmiddels soos plakkate en sketse.
– Sommige leerders mag nie die belangrikheid van reëls verstaan nie. Besprekings en rollespelaktiwiteite kan help om hierdie konsepte te verduidelik.
– Daar mag leerders wees wat sukkel met aandagspan. Interaktiewe en visuele hulpmiddels sal hulle help fokus.

Begin Aktiwiteite: (4 minute)
1. Verwelkom leerders en verduidelik kortliks die doel van die les.
2. Vra die leerders om enige iets te noem wat hulle reeds van die skool weet.
3. Verduidelik die leerdoelwitte van die les.

Middellike Aktiwiteite: (32 minute)
1. Direkte Instruksie (10 minute):
– Vertoon plakkate van verskillende dele van die skool.
– Bespreek die funksies van elk (bv. klaskamer, speelgrond).

  1. Begeleide Praktiese Oefening (12 minute):
  2. Laat leerders in groepe werk om hul eie skool op groot velle papier te teken.
  3. Bespreek wat hulle geteken het en hul funksies.

  4. Onafhanklike Oefening (10 minute):

  5. Gee leerders individuele werkblaaie om prente van verskillende dele van die skool in te kleur en te benoem.
  6. Help leerders soos nodig en gee positiewe terugvoer.

Afsluitende Aktiwiteite: (4 minute)
1. Respekteer beurtewerk: Laat elke groeplid iets oor hul tekening vertel.
2. Samevattende vrae oor wat hulle geleer het, om seker te maak dat die leerdoelwitte bereik is.
3. Verduidelik dat hulle moet probeer om die reëls te onthou en te volg.

Assesserings- en Begripskontrole:
– Vra-leer-aktiwiteit aan die begin om vorige kennis te aktiveer.
– Beoordeling van die groeps- en individuele tekeninge en hul verduidelikings.
– Reflektiewe vrae aan die einde om leerbegrip te kontroleer.

Differensiasie Strategieë vir Diverse Leerders:
– Gebruik visuele hulpmiddels en konkrete voorwerpe vir leerders wat visueel en kinesteties leer.
– Verskaf bykomende leiding aan leerders wat sukkel.
– Gee uitdagender werkblaaie of bykomende take vir vinniger leerders.

Onderwysnota’s:
– Inleiding tot die skool help leerders om gemaklik te voel in hul omgewing.
– ‘n Aktief betrokke les met visuele en praktiese aktiwiteite verseker alle leerders is betrokke.
– Moedig leerders aan om vrylik hul gedagtes en vrae te deel om hul begrip te verdiep.
– Let daarop om akkommodasies te maak vir leerders met spesiale behoeftes, soos groter velle papier vir visueel beperkte leerders.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.