Grade 1 Life Skills Lesson Plan in Zulu: Me

Isifundo: Amakhono Okuphila
Isifundo: Ukuzazi
Isihloko: Ngizazi

Okudingekayo:
– Amakhadi anamagama nezithombe (amakhadi we-flash)
– Iphepha nephalethi zamabhodi
– Amapensela namakhreyoni
– Izincwadi zokubhala
– Iphrojetha yabaqondisi (kukhona) noma ibhodi lamabhodi

Izinhloso Zokufunda:
– Abafundi bazokwazi ukuzichaza ngaphula amagama afanele kanye nezigaba zabo zebhayoloji (isb. uguquko lwesisindo, izakhi zofuzo, njll.).
– Bazoyiqeda imininingwane efanele ngo “mina.”
– Bazofunda ngokubaluleka kokuba nezibopho zobuntu.

Imishwana:
– Mina: Ithonyana elihlukile umuntu azokwaziwa ngalo.
– Umndeni: Isigaba sabantu ababambe iqhaza empilweni yomuntu.
– Ukufuna: Ukufuna ulwazi lwezinto eziwusizo komunye.
– Ukuxhumana: Ukukhuluma noma ukufakazela ngomzimba noma ngomqondo.
– Ukuthutha izinsiza: Ukwazi ukuphatha izinto zokuthutha njengokubhalwa kwegolide.

UkuFundwa Kwe’Learning Kusuka Ku-Previous Learning:
Ngaphambi kokufika kulesi sifundo, izingane sezifunde ngothando lothando kuthando lwazo futhi zazifunda ukuxhumana nge-Auxiliary verbs (izenzakalo ezimhlophe) nobuntu babo.

Izinto Ezikhona Nezixazululo:
– Inkinga: Izingane zingase zenze kahle ekuchazeni imishwana yayo yona.
– Isixazululo: Nikeza izibonelo ezicacile mayelana nekhadi lonke la uma ukhulumela.
– Inkinga: Ukungavumelani ngezimina zobuntu.
– Isixazululo: Dabula imicabango ebona ukuthi konke kuqondana futhi kumnandi.

I-Activities Yokuqala (10% – 4 imizuzu):
1. Siqala ngengoma ephathelene na “UZAZI”
2. Chaza izinjongo zesifundo nosuku.
3. Cela abafundi bazinwaye izandla zokuba nobugazi futhi basebenzise amagama okuqala afanayo.

I-Activities Ephakathi (80% – 32 imizuzu):
1. Okokuqala Gqugquzela abafundi ukuba bacabange ngokwabo kanye nokuthi bezama ukufaka izandla emikhiyweni yokusebenzisa izithombe (amagama afanayo).
2. Landela amakhalenda ezimbali zokuhlonipha isiZulu kanye nezithombe zomndeni.
3. Bhalisa ezithombeni ezincane okungabayithola izinto zabanye kubazali.
4. Endinisweni amakhalenda okubakheza abantu abangane babo futhi kube nawo amagama afanele.

**I-Activities Zokuphothula:

  1. (10% – 4 imizuzu):**
  2. Hlanganisa isifundo ngokusho isifinyezo sokuthi kungani kubaluleke ukuzazi.
  3. Cela abafundi bale nganoma yini ezintathu ezithanda kakhulu ngabo.
  4. Ukuvula okulandelayo ngezithombe ezitholakele kokubhalwa.

Ukubheka Umfundi Nokuhlolwa Kokwazi:
– Hlola amandla abafundi ngobukhaliphe izithombe ngamakhadi okuphenyisisa.
– Hlola ukuthi abafundi bayakwazi ukusebenzisa amagama afanayo ukuze bachaze.

Izindlela Ezihlukahlukene Zokufunda:
– Beze nabo abadinga izithombe ezinkulu noma umatshwazi ekufipheni ukuzisiza ekubhaleni nasekubukeni.
– Nikeza abafundi abasezingeni eliphezulu izifundo ezengeziwe futhi bathole ukufunda okukhuphula izinga labo.

Amanothi Otitshala:
– Ukuqonda ukusetshenziswa kwezimila … nesimo sakho nekhadi elingewona owakho.
– Usebenzisane nalaba abasebenzelana nezidingo ukuze uqinisekise akukho abazohloxeka ezizifundweni.

Izaphulelo:
– Hlanza izinsiza kanye nezinkampani zomsebenzi wezindinganiso zabaze ezintsha.
– Uma abafundi begcwele futhi bengeke kube nesibhingi esikhulu, hamba ngamakhadi aphuthumayo.

Teaching Notes:
– Ukuqonda ukusebenzisa izimpawu zemibono … isikhathi sokuxhumana kuthuthukiswe.
– Bambisanani nabathintekayo ukuze uqinisekise izinto ziyafanelekwa futhi zithandwa.Ngalezi zimfundo.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.