Grade 1 Life Skills Lesson Plan in Zulu: Religious Days and Other Special Days

Isihloko Sohlelo Lwesifundo:
Uhlelo Lwesifundo Lomqondo Webanga 1: Izinsuku Zenkolo Nezinye Izinsuku Ezikhethekile

Izinto Ezidingekayo:
– Amabhuku okumaquze
– Izithombe noma imifanekiso yezinsuku zenkolo nezinye izinsuku ezikhethekile
– Amakhadi emibhalo
– Aya thi “Umshini wokudlala izwi” noma umakhalekhukhwini noma i-tablet

Izinhloso Zokufunda:
– Ukuchaza futhi uhlonipho izinsuku zenkolo nezinye izinsuku ezikhethekile.
– Ukubiza kanye nobala amagama alesiZulu ezinsuku ezikhethekile.
– ukuphinde nokukhuluma izinselele ezihilelekile ne-”CAPS”

Amagama abalulekile:
– Isonto – indawo yomhlangano yokuthandaza kumakholwa
– Mhla-usuku – insuku esemqoka
– UKhisimusi – iHolide lokuqala likaDesemba leminyaka
– IPasika – ukuvula kuqala sikhathi sezulu
– UMkhosi wamagugu – amandro uyabalule ukuba insuku ebaziyo umphakathi

Isifundo Esidala:
Kuze kube manje, abafundi bake bafunda ngokuhlonipha abantu abakhona ezimpilweni zabo, njengezihlobo nomphakathi abahlala kuwo. Manje kuzothokozisa ukwandisa ulwazi lwabo ngezinsuku ezikhethekile ezihlotshaniswa nezehlakalo ezehlukene zomhlaba wethu.

Izinselelo ezilindelekile nezixazululo:
Abafundi bangase baxakeke ukukhumbula amagama aphangisa ukuvakasha ngalokho. Ukufunda okukhulu okuqondwa uma kuwi, ngakolunye melenze usebenzise izithombe ukubonisa okuqukethwe futhi udale izimo okukhuluma kuzo ukufundisa.

Imisebenzi Yokuqala:
(Ukuhola ngo-4 imizuzu)

  1. Ukuvula: Dumisa abafundi, ubatshele ukuthi namuhla sizoxoxa ngemikhosi esikhethekile.
  2. Ukufudumeza: Buza abafundi ngokuthi bayazi yini izinsuku ezikhethekile abaziqondayo; cabanga nangezabo abahlangabezanayo.
  3. Inhloso: Chaza izinhloso zesifundo.

Imisebenzi Ephakathi:
(Ukuhola ngo-32 imizuzu)

  1. Isingeniso: Khombisa izithombe noma imifanekiso yezinsuku zenkolo nezinye izinsuku ezikhethekile. Xoxa nabo ngamabizwa nezincazelo zazo.
  2. Ukuphikisa: Yenza umdlalo wokubiza amagama kulandelwa ngabafundi. Usethulo lwezinhlangothi nezinsuku ezihlukene.
  3. Umsebenzi Weqembu: Abafundi bahlukaniswe kubeamaqembu amancane kwenza umsebenzi wokukhetha izithombe noma amathempulethi abawathanda wokuqheleka izenzakalo.
  4. Umsebenzi Wokuzimela: Abafundi bebhale noma badwebe ezabo izithombe zemikhosi noma izinsuku ezikhethekile abazaziyo emphakathini.

Imisebenzi Yemva:
(Ukuhola ngo-4 imizuzu)

  1. Izikhathi Zeziphakamiso: Abafundi bavele phambili bakhulume ngokuthi bathole kanjani mayelana nemikhosi ekhethiwe.
  2. Ukuphawula: Chaza abafundi ukuthi ngethemba labo abaye bathola izinkumbulo ezibalulekile kule mihlahlandlela.

Ukubheka Ukuqonda nezinkomba:
– Umdlalo wokubiza nezincwajana ukubona ukuzimela
– Ukuhlolwa kwemisebenzi
– Imibuzo ekhuluma futhi ibheke nokulalela

Izindlela Zehlukana Zokufundisa Ukuvumelana Nezinweleni Zabafundi:
– Shayela abafundi abasindayo ukuzivelelayo emidlalweni nemidlalo ekukhonjdweni.
– Dala izaba ezicatshangiwe kubafundi abaningizi enesithintana okucasula.
– Setshenzise osemohlokwethweni ukudweba izinto ezihakhona ukuhlukanisa.

Amagogo Notshiwo Kothisha:
Qiniseka ukuthi unakekele abafundi bonke ngokulalandela imodlalo wakho ichazise okubalue isifundo esibalulekile. Lungisa ezinye izenzo ukwenza ukufunda kube kuhle nezifundiswa iphumelele.

Ngethemba ukuthi lokhu kuzokwenza abafundi bazazi futhi bazuze kulesi sifundo, baziye bakwazi ukubaluleka kwezinsuku ezihlukaniswayo emiphakathini yabo.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.