Grade 2 Life Skills Lesson Plan in Zulu: My Family

Uhlelo LweSifundo: Umndeni Wami (My Family)

Izinga:
Ibanga 2

Isifundo:
Amakhono Okuphila (Life Skills)

Isihloko:
Umndeni Wami (My Family)

Izinto Ezidingekayo:

 • Ibhodi yesikole noma ithrekhi lokuletha izithombe
 • Izithombe zamalungu omndeni (zingaphrintwa noma zifakwe kwizibonelo)
 • Iphepha elikhulu nobuhlalu bokubhala
 • Amarabha, amapeni neziphothi
 • I-Internet/ikhompyutha ukuze ukhombise izithombe noma amavidiyo (uma kungenzeka)

Izinhloso Zokufunda:

Abafundi bazoqonda:
– Imishwana eyinhloko yesiZulu echaza amalungu omndeni (umama, ubaba, umfowethu, udadewethu, njll.)
– Ukubaluleka komndeni nokusekelana kwesivini
– Izindima ezihlukene zamalungu omndeni

Isichazomagama:

 1. Umama – Umuntu wesifazane ozuza izingane
 2. Ubaba – Umuntu wesilisa ozuza izingane
 3. Umfowethu – Ibhungu eliseduze nawe ngegazi
 4. Udadewethu – Intombazane eliseduze nawe ngegazi
 5. Umndeni – Iqembu labantu abahlobene

Ukufunda Kwangaphambilini:

Abafundi base befundile ngenkulumo-mphakathi kanye nolimi lwemvelo kuzo zonke izifundo zomphakathi nezomndeni.

Izinselele Ezilindelekile Nezixazululo:

 • Inselele: Abafundi bangase bangajabuli noma babonezela ngezithombe zomndeni.
  Isixazululo: Vumela abafundi bengaveli umndeni wabo uma bezizwa kungaphephile, bese usulethwa ngomfanekiso ovamile.

Izinto Zokuqala:

(Amaminithi angu-4)

 1. Ukubingelela: Sangathembisa abafundi ngethiyori enhle ekilasini.
 2. Imibuzo Yokuqalisa: “Ingabe niyazi ukuthi abantu bangubani emndenini wakho?”
 3. Izinhloso Zezifundo: Chaza ukuthi bafunda ngamalungu omndeni kanye nezindima zabo.

Izinto Ezisezingeni Eliphakathi:

(Amaminithi angu-32)

 1. Ukufundiswa Okuqondile:
 2. Nikeza abafundi isichazomagama esibucayi ngobulungu bokuhlukahluka komndeni.
 3. Khombisa izithombe zamalungu omndeni futhi uqondise abafundi ngokuthi babizwa kanjani.

 4. Ukufundisa Ngehlomelo:

 5. Yenza umsebenzi weqembu lapho abafundi bekhethe izethombe ezichoma amalungu omndeni wabo.
 6. Khombisa abafundi ukuthi baze benze amabala ngalokho abakufundile ngokuhleleka okukhulu.

 7. Umsebenzi Wangaphandle:

 8. Khumbuza abafundi baveze izithombe/amathebhu emindeni yabo bese bebhala igama ngalinye ngaphansi kwesithombe esihambelana nesigaba somuntu.

Izinto Zokugcina:

(Amaminithi angu-4)

 1. Ukuhlola Ukuqonda:
 2. Abafundi bavume ukugcwalisa ikhadi elilodwa elibonisa umemezelo othile oya kumuntu ebese lingcolisa.

 3. Ukuvala:

 4. Qhubekisa futhi welule imibuzo mayelana nesifundo. “Ngubani umama wakho? Angisho uma usekhaya?”

Ukuhlola Nokuhlola:

 • Umbuzo/mememo yokuqonda njalo ngesikhathi sesigaba
 • Amakhadi aphumayo: Ngokudweba nomdwebo okhonjiswa kuwo umndeni noma isiyalezo ababefunda ngaso.

Amacebo Wokushintsha Kwabafundi Abahlukahlukene:

 • Ukulotha: Thuthukisa abafundi ngamazinga ahlukahlukene obunzulu nokuhlelwa komsebenzi.
 • Isandulela Nokuqhubela: Abanye abafundi bayacelwa ukuthi baqale ngomsebenzi ongenziwanga, kuthi abanye baphinde basebenze ngomsebenzi ongeziwe.

Inothi LikaMfundisi:

Isifundo sisebunzimeni bamalungu omndeni ukuqonda izethulo zomphakathi kanye nokubaluleka ngobudlelwane. Ukwazi izibenyanezi zomndeni kuyisinyathelo esibalulekile ekwakheni izethulo zomphakathi nesingaphambili.

Qiniseka ukuba usesebenzise izingane ezingase zifuthwe, uqinisekise ukuvimba abantu abathandekayo abanasithunzi esivamile esingenziwanga.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.