Grade 2 Life Skills Lesson Plan in Zulu: My School

Isihloko Sohlelo Lokufundisa:
Isifundo Sobuchwepheshe Bempilo Ibanga 2: Isikole Sami

Izinto Eziwusizo:
– Izincwadi zamakhasi ezisho “Isikole Sami”
– Amakhadi amakhulu nemfanekiso wesikoleni
– Amabala afundisayo namakhasi omsebenzi
– Isibane esihudulwayo noma isibani sobomvu-silimaza
– Iphepha lemibala namamenenja
– Amapensela nemibala

Izinhloso Zokufunda:
– Abafundi bazokwazi ukubonisa indawo ezahlukene zesikole.
– Abafundi bazokwazi ukukhuluma ngemisebenzi ebalulekile yesikole.
– Abafundi bazokwazi ukumemezela amagama, izibongo nezinzwa ezimayelana nendawo zesikole.

Izimpawu Zokukhuluma:
1. Isikole – Indawo yokufunda lapho izingane zihamba khona futhi zifunde khona.
2. Umfundisi – Umuntu ofundisa abafundi.
3. Ikilasi – Igumbi lapho abafundi behlezi khona ukufunda.
4. Isibaya – Indawo yokudlala ngabafundi yesikole.
5. Iphasishi – Izindlela esikoleni eziholela emakilasini nezinye izindawo.

Isifundo Sangaphambili:
Abafundi sebebonile ukubaluleka kokuhlonipha izindawo zabo zokuhlala kanye nokubaluleka kokusebenza ngokuhlalisana nezingane zakubo.

Izinkinga Ezingabakhona Nezixazululo:
– Abenzi abafundi bakwazi ukukhomba izindawo zekasi: Siza abafundi ngokwengeza imifanekiso noma amakhadi anemibala.
– Hhayi ukubelela uphuzi: Phatha izibane ezisiza kulokho ukuhlukanisa izimo ezahlukahlukene.

Imisebenzi Yokufunda Yokuqala (10% Yesikhathi):
– Bazosingatha abafundi bese bekhombisa izincwadi zabo ze- “Isikole Sami.”
– Tusa abafundi ukuthi babelane ngezinto abazithandayo ngesikole sabo.

Imisebenzi Ephakathi (80% Yesikhathi):
– Thisha ukhiphe amakhadi nemifanekiso yezindawo ezahlukene zesikole.
– Thisha abafundi ngokusebenzisa amakhadi nemifanekiso ukukhombisa izindawo zekasi: ikhasi, umfundisi, ikilasi, isibaya, nephashishi.
– Ihlangana yohane ibasebenzisa ipensela nezincwadi izindawo zesikole.
– Abafundi bahlabeke ukuhlela amaqembu amancane bese bakhombisa indawo oyithandayo yesikole.
– Abafundi benze umsebenzi wamakhasi ngokusebenzisa imibala ngokufanele.

Imisebenzi Yokuphetha (10% Yesikhathi):
– Umfundisi ayelani nabafundi ukuthi yiziphi izintsha ezifundile.
– Umsebenzi wokuphuma: Abafundi bazokwenza ithikithi lokuphuma bebhale izindawo ezinhlanu nezinzwa esikoleni.

Ukwahlulela Nokuqonda:
– Thisha uqaphe abafundi ngesikhathi somsebenzi wamakhasi ukuze aqiniseke ukuthi baqonda kahle.
– Hlola amakhasi abantu babone ukuthi bayakwazi yini ukukhomba izindawo ngesikole ngokufanele.

Izindlela Zokufundisa Ezinhlobonhlobo Zezidingo Zabafundi:
– Abafundi abangaphambili bavunyelwe ukusiza abanye.
– Yenalo abasebenzisi bengculazi abanezinzima ngokufunda amakhadi anemibala emibalabala kanye nezingoma ezimayelana nezindl
ozwayo.

Amanothi Othisha:
– Le sesi kufanele izinabafundi ukuthi bakhule ezikunzwini zomphakathi nezindawo ezizungeze.
– Kholwa ekutheni uthola amafayili okubheka abafundi abanezidingo ezizizodwa.
– Qiniseka ukuthola indawo enokuthula nendawo yokuhlala kubafundi abanezidingo ezizodwa.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.