Grade 2 Road Safety Lesson Plan: Life Skills

Lesbrief Titel:
Graad 2 Lewensvaardighede Lesbrief: Padveiligheid

Benodigde Materiaal:
– Handboeke oor padveiligheid
– Prente van padtekens
– Groot vel papier en merkers
– Verkeerslig speelgoed of papiermodelle
– Kleurpotlode of kryte
– Video oor padveiligheid (indien moontlik)
– Werkvelle/aktiwiteitsvelle

Leerdoelwitte:
Teen die einde van die les behoort leerders in staat te wees om:
1. Basiese padreëls vir voetgangers te verstaan.
2. Belangrike padtekens en hul betekenisse te identifiseer.
3. Veiligheidselemente aan hul alledaagse lewe te koppel.
4. Praktiese veiligheidswenke te volg wanneer hulle langs die pad stap.

Woordeskat:
1. Voetganger – ‘n Persoon wat loop, veral langs of oor die pad.
2. Zebra-oorgang – ‘n Gedeelte van die pad gemerk met strepe waar voetgangers kan oorstap.
3. Verkeerslig – ‘n Toestel met ligte wat verkeer beheer.
4. Veiligheidsgordel – ‘n Band wat in motors gedra word om jou veilig in jou sitplek te hou.
5. Helm – ‘n Hoofbedekking wat jou kop beskerm wanneer jy fiets ry.

Vorige Leer:
Leerders het in vorige lesse oor persoonlike veiligheid, soos hoe om veilig by die huis en skool te wees, geleer. Hulle behoort nou ‘n begrip te hê van basiese veiligheidsbegrippe.

Verwagte Uitdagings en Oplossings:
1. Sommige leerders kan sukkel om die verskillende padtekens te onthou. Gebruik visuele hulpmiddels soos prente en fisiese padtekens.
2. Leerders mag nie verstaan waarom verskeie padreëls belangrik is nie. Gebruik praktiese voorbeelde en realistiese scenario’s om die noodsaaklikheid van die reëls uit te lig.
3. Onthou die betrokkenheid van die hele klas. Speletjies en groepswerk kan help om almal betrokke te hou.

Begin Aktiwiteite (4 minute):
1. Groet die leerders en verduidelik die lesdoelwitte.
2. Vra vrae soos: “Wat weet julle van padveiligheid?” en “Wie kan vir my vertel wat ‘n verkeerslig is?”
3. Wys ‘n kort video oor padveiligheid of plaas prente van algemene padtekens aan die bord.

Middel Aktiwiteite (32 minute):
1. Direkte Instruksie (10 minute):
– Verduidelik die basiese padreëls (byvoorbeeld hoe om die pad oor te steek).
– Bespreek die betekenis van verskillende padtekens (byvoorbeeld stop, zebra-oorgang, verkeersligte).

  1. Geleide Praktyk (12 minute):
  2. Gebruik prente en verkeerslig speelgoed om scenario’s voor te stel en leerders te vra wat hulle sal doen.
  3. Laat leerders padtekens op groot velle papier kleur en benoem.

  4. Onafhanklike Praktyk (10 minute):

  5. Verdeel die klas in klein groepe en gee elke groep ‘n werkvel oor padveiligheid.
  6. Laat hulle die werkvelle invul en onderling bespreek.

Eind Aktiwiteite (4 minute):
1. Exit-ticket aktiwiteit:
– Laat elke leerder een ding noem wat hulle geleer het oor padveiligheid.
– Versamel die werkvelle en prente om te assesser.

Assessering en Verstaan Tjeks:
– Deur vrae te vra en response te ontvang tydens die begin aktiwiteite.
– Waarneming en deelname tydens die geleide en onafhanklike praktyk aktiwiteite.
– Hersiening van die werkvelle en die exit-ticket antwoorde.

Verskillende Leerstrategieë vir Diverse Leerders:
Skakeling: Gebruik visuele hulpmiddels en praktiese voorbeelde vir leerders wat visueel en kinesteties leer.
Uitbreiding: Gee leerders wat vinniger klaarmaak die taak om ‘n storie te skryf oor iemand wat die pad veilig oorsteek.
Ondersteuning: Verskaf ekstra bystand aan leerders wat gesukkel het deur een-tot-een verduidelikings.

Onderwysnota’s:
– Hierdie les is belangrik omdat dit leerders help om veilig te wees in elke dag se situasies.
– Wees bewus van leerders met sig- of hoorprobleme en maak seker hulle is betrokke by die aktiwiteite.
– Maak die les interaktief en betrek alle leerders deur vrae te stel en praktiese voorbeeldgebruik.

Toeganklikheidsoverweging:
– Sorg dat visuele materiaal groot en duidelik is.
– Gebruik oudiovisuele materiaal vir leerders met verskillende behoeftes.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.