Grade 3 Life Skills Lesson Plan in Zulu: Festivals and Special Days

Isifundo Sesifundo: Ikilasi 3: Ukuphila Kuhle: Imikhosi namalanga akhethekile

Izinto Ezidingekayo:
– Amapensi namaphepha
– Izithombe zemikhosi eyahlukene
– Amabhukwana noma ulwazi lwe-inthanethi ngezikale ezihlukahlukene
– Umdwebo omkhulu wome phandle wekalenda

Izinhloso Zokufunda:
– Abafundi bazokwazi ukubala imikhosi namalanga akhethekile ahlukahlukene abawaziyo.
– Abafundi bazokwazi ukukhuluma ngokubaluleka kwemikhosi emikhakheni yabo.
– Abafundi bazofunda amasiko ahlobene naleyo mikhosi.

Amagama Abalulekile:
1. Umkhosi – Usuku lokugubha noma ukuhalalisa.
2. Isiko – Umkhuba noma ubuqhawe obuhlala njalo phakathi kwesizwe noma uhlanga oluthile.
3. Igugu – Into ebalulekile nesikhumbuzo.
4. Iholide – Usuku lapho izikole nezikhungo zivalwa khona ngumkhosi.
5. Inkululeko – Ukukhululeka kweqembu elithile noma abantu.

Ukufunda Kwangaphambilini:
Izifundo zangaphambilini bezisohlahlobeni lwemikhuba ejwayelekile yemindeni namalungu omphakathi.

Izinselele Ezilindelekile Nesixazululo:
– Abafundi bangase babe nezingqinamba ekuqondeni ukubaluleka kwemikhosi kwaqanjwa imikhosi ethile. Ukuhlangana namakhaya nomsolkothi kungangcono ukuqonda kwemikhosi.
– Abafundi abangakwazi ukufunda kahle bangase babhekane nobunzima ekulandiseni. Igunyazisa izithombe ukuze kubasize.

Imisebenzi Yokuqala (4 Imizuzu):

 • Nikeza abafundi amapheshana anezithombe zemikhosi eyahlukene.
 • Cela abafundi bachaze imikhosi abayithandayo. Nika abafundi isikhathi ukuthi babelane ngamazwi abo nabanye ekilasini.

Imisebenzi Ephakathi (32 Imizuzu):

 1. Isingeniso (6 Imizuzu):
 2. Chaza ngokushesha ukuthi yimuphi umkhosi umbhelu (isibonelo: Umkhosi Wenkululeko, Umkhosi Womhlanga, njll.)

 3. Ukufundwa (10 Imizuzu):

 4. Zigezele ngezikale zemibhalo noma amavidiyo abhekene nemikhosi eyahlukene esifundeni saseNingizimu Afrika.
 5. Xoxa ngokubaluleka kwemikhosi ngayinye kanye nemikhosi yamasiko futhi uchaze isiko ngalinye.

 6. Umsebenzi Wesandla (16 Imizuzu):

 7. Abafundi bathele umdwebo wakubo umkhosi abawuthandayo futhi balobe amagama ayisihlanu ebalulekile aleyo mikhosi, ehlala endaweni yesithombe sawo.
 8. Abafundi babelane ngemisebenzi yabo neklasi.

Imisebenzi Yokuphetha (4 Imizuzu):

 • Cela abafundi baphawule ngalokho abakufundayo ngendlela yomdwebo omkhulu noma bhodwe ekilasini, okungabaluleke ekufundeni kwabo esifundweni esizayo.

Ukuhlola Nokuqonda Kwabafundi:
– Abafundi bazobhala amagama amahlanu aqondene nemikhosi eklasini.
– Ukusebenzisa kangcono izithombe nevidiyo ukuze kuqinisekiswe ukuthi abafundi bayakuqonda ukukhuluma ngesiko kanye nezifundo zabo zesiko namikhosi.

Izinqubo Zokuhlukanisa Kubafundi Abahlukene:

 • Kubafundi abanezidingo ezikhethekile, lungisa izithombe ezinezilimi nezithombe ezibukwayo.
 • Nika umsebenzi okwengeziwe kubafundi abazibheka kakhulu noma ababambisane nezinye izifundo.

Manothi Okufundisa:
Isifundo sinezinjongo zokugqugquzela ukufunda nokubona ngezinto ezinhloniphekayo zemibono yabanye abantu ukuze iphinde ibuyiselane. Lokhu kuyisikhathi esihle sokuhlaziya izinjongo zomphakathi waseNingizimu Afrika. Landela ukuqinisekiswa ukuthi abafundi abafuna izidingo ezikhethekile bayadla yini ngezivumelwane eziphakathi kwemakilasini nezilimi ezingabhekiwe kahle.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.