Grade 3 Life Skills Lesson Plan in Zulu: Healthy Eating

Isifundo seBanga lesi-3 eZesokuphila: Ukudla Okunempilo

Izinto Ezidingekayo:
– Amabhukwana noma amabhuku ngokuphathelene nokudla okunempilo
– Amakhadi okudla (akhasimende izinja inhlobonhlobo yezidlo ezihlukene)
– Iphepha neziqeshana zokubhala
– Iphrojektha nekhompyutha (uma kungenzeka)
– Iminjunju yokwakha nezinzipho zokuthunga

Izinhloso Zokufunda:
– Ukwazi ukuhlukanisa phakathi kokudla okunempilo nokungelona
– Ukuqonda ukubaluleka kokudla okunempilo
– Ukubhala uhlelo lokudla olunempilo lwelanga lonke
– Ukwakha amatafula wokudla okunempilo efomini yamakhadi ezinja

Izihumusho:
1. Ukudla okunempilo – ukudla okuqukethe izakhamzimba ezidingekayo emzimbeni.
2. Izakhamzimba – izakhi ezidingekayo emizimbeni ukuze usebenze kahle.
3. Ukudla – izinto ezidliwayo ukuze umuntu enze umsebenzi wansuku zonke.
4. Inhlobonhlobo – izinhlobo ezahlukene zokudla ezineziningi izidingo zomzimba.
5. Isistimu yesisu – uhlelo lomzimba oluphatha ukudla okuqondeni, ukugaywa nokumunwa kwamakhemikhali.

Izifundo Ezidlulile:
Abafundi base befundiswe ngezindlela zokugcina umsebenzi weqolo kanye nokubaluleka kokufunda ukuzicabangela. Lokhu kuphathelene nokudla okunempilo okudingekayo ekubeni nomzimba onamandla.

Izinkinga Ezihlukene Nezixazululo:
– Abanye abafundi bangaba nezinkinga zokuqonda izakhamzimba ezidingekayo: Lungisa imiyalelo ibe yizinyathelo ezilula, unikeze izibonelo ezimbalwa.
– Abanye abangatholi ukunambitheka okuthile kokudla okunempilo: Lungiselela ukufanisa izinhlobonhlobo zokudla nezinye izakhamzimba ezidingakalayo.

Izinto Zokuqalisa: (4 imizuzu)
– Nqala ngokukhumbuza abafundi ngezifundo zangaphambilini zokubaluleka kokuzinakekela.
– Yethula izinhloso zokufunda: “Namuhla sizofunda ngomqoka wokudla okunempilo kanye nokuhlela ukudla okuphakeme komzimba.”

Imisebenzi Esenyeni: (32 imizuzu)
– Yethula izindlela ezahlukene zokudla ezibekayo emabhukwaneni/ngekhompyutha efakazela izidlo ezihlukene futhi uchaze izinzuzo zazo zomzimba (12 imizuzu).
– Hlukanisa abafundi babe ngamaqembu amancane, unikeze amakhadi okudla ukuze bahlele amatafula okudla okunempilo. (10 imizuzu)
– Ukuqopha phansi amathekne okudla kwamagugu kanye nezinzuzo zazo. (10 imizuzu)

Imisebenzi Yokuphetha: (4 imizuzu)
– Abafundi ababili abavela emaqenjini behlaziye izindatshana bese beyethula ithimba labo uma kubhekezwa izidlo ezinezinzuzo zomzimba.
– Phathelana amakhadi okuzwa ububanzi bokubona ukuqonda okudliwayo.

Uhlu Lokuhlola Ulwazi:
– Ukudingiswa kwemibuzo phakathi kokufundisa.
– Ukuhlolwa kwamaphrojekthi wokudla (amatafula okudla okunempilo) emagatsheni amancane.
– Ukwaziswa kwamakhadi okubonga ekufundiseni ukuqondisisa.

Izindlela Zehlukahlukene Zokufunda:
– Nikeza abafundi abafuna usizo olunzulu usheresho lokwazisa ngaphezulu izidlo ezithile emizimbeni.
– Amakhadi njalo ukwengeza izithombe ezithile zokudla ukuze abafundi abazokuthola beqondi kumkhumbi bawone ngokushesha.

Izaziso Zokuthi Ngingaba Mnandi:
– Ukuthiwhikisa ngezithombe nganoma yikuphi ukudla okuwenzayo.
– Nika izibonelo ezidingayo ezidinga kakhulu isibindi samandla okuhambisana nazo.

Amazwana Okufundisa:
– Ukuvula kanye negama, ukuhlolisisa okufundayo ukuthi kube mnandi.
– Iminjunju yokwakha kufanele ibe lapho ukufezekisa izilungiselelo imijoni nezigcino.
– Ukwafanitshiswa kokufundisa ngesikhathi ezingavikeleke zonke izifundo zokufundawa ngokuphathelene nomphakathi wezisebenzi.

Kulabo Abanezidingo Zakhethekile:
– Naka izidingo ezingaphathwa kahle ulingise ukufaneza ukuchazelwa ukufunda nezithombe ezinokusiza.
– Lungisa izicucu zokufunda ukuze kube lula kuwena.

Inelelekile imiyalezo yokufundisa kufanele ukuthatha izikhathi ezibalulwe ngenhlonipho.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.