Grade 3 Life Skills Lesson Plan in Zulu: Keeping My Body Safe

Isihloko Sokuhlela Isifundo:

Ukugcina Umzimba Wami Uphephile weBanga 3: Isifundo Samakhono Empilo

Izinto Ezingadingeka:
– Amabhukwana efunda ngezitshudeni nabafundisi (CAPS)
– Amakhadi abhalwe imishwana ehlobene nokuphepha
– Imidwebo yokuzifundela yokushintsha imizwa
– Iphepha, amaphensela, amamaki, nezitsha zepende uma kutholakala

Izinhloso Zokufunda:
– Ukwazi ukubaluleka kokugcina umzimba uphephile.
– Ukuqaphela izimo ezingaphephile nokuthi ungazinakekela kanjani.
– Ukuqonda imizwa ehlukene nezigameko ezihlukile.
– Ukuzinza lapho uhlangabezana nezimo ezingaphephile.

Isichazamazwi:
1. Ukuphepha – Ukungabi sengozini.
2. Imizwa – Izincazelo zokudabuka, ukujabula, ukukhathazeka njalonjalo.
3. Ingozi – Isimo esingaholela ekulimaleni.
4. Ukuvikela – Ukwakha izindlela zokugwema ingozi.
5. Ukuxwayisa – Ukunikeza isixwayiso noma isithulelo ngomlilo/kabushazele

Ukufunda Kwangaphambilini:
– Bajwayele ukufunda ngemizimba yabo nokubaluleka kokuthatha ukuxilonga.
– Bajwayele ukufunda ngendlela yokuziphathe kahle kanye nokugcina imizimba ihlanzekile.

Izinkinga Ezilindelekile Nezisombululo:
– Abanye abafundi bangase bazizwe bengaqiniseki noma besaba ukukhuluma ngezingozi zangempela. Sebenzisa izifundo ezinamasu okubakhuthaza okunokukhuluma ngokukhululeka.
– Abafundi abanolwazi oluncane bangase babe nobunzima bokuqonda izingxoxo ezikhethekile. Qinisekisa ukuthi usebenzisa ulimi olucacile nolulula.

Izinto Ezizodayiswa Ekuseni:
0-4 amaminithi: Ukwethula izinhloso nezinhloso zezizwayo
5-8 amaminithi: Umdlalo womculo/ofana nembhidango-ukuzwela ukudala amazinga okuxhumana nokuhlonipha isihloko

Umsebenzi Waphakathi:
9-23 amaminithi: Umfundisi uqopha izinhlobo ezingafani zokuphepha nokuzithuthukisa.
24-50 amaminithi: Abafundi baqaphela izithombe nehlela izikhathi ezilandelayo (izimo ezihlobene nezimo ezikhombiyo ezikhona, ukuxhumana nokusebenzelana). Phinda utshalele ngobuningi bemibhalo.

Umsebenzi Wokuphetha:
51-56 amaminithi: Phinda uqongelele ukufunda, izingxoxo ezihlukile (impumelelo, ukusonga imincintiswano) kanye nemigomo ehlelekile.
57-60 amaminithi: Bhala imishwana/kusetshenzwe amaphepha okushiya awodwa njengezinkonzo zemiyimiso noma emibhalweni.

Ukunqumama Nokuhlola Ukuqonda:
– Ukuhlolwa kwezikhathi ukubheka abagqugquzeli kwezifundo.
– Ukuqapha nokuhlola umqondo ngokuxhumana ngamalapho noma izinciphiso luhlolo lwezinqumama.
– Sebenzisa izinqubo ezigqinwayo (izinyathelo zokuqondisisa).

Izinqwanga Zezifundo Ezingafani:
– Ukuhluka kwamazinga eqophelo ukuhlangana nemigomo mihle ngokuzifundela nokukwehluka kwamazinga okubhekana.
– Amathuluzi azimele, amapauzi namaphuzu obuhle.

Amanothi Okufundisa:
– Ifunda yokugcina umzimba uphephile inikeza okubalulekile kumasevisi impilo yezifundo zeGrade 3 Life Skills.
– Qinisekisa ukuthi izibhuku zemifonofono zilapha ukuqonda konke kwabantu abahluleke kumasevisi noma bamuke izthequliso.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.