Grade 3 Life Skills Lesson Plan in Zulu: My Home

Isihloko Sohlelo Lwezifundo:
Ibanga 3 Amakhono Empilo: Ikhaya Lami

Izinto Ezidingekayo:
– Amakhadi ebhodi anemifanekiso yamakhaya ahlukahlukene
– Izincwadi eziqukethe izithombe zamaKhaya e-South Africa
– Iphepha nezipikili/amakhrayoni
– Ama-smartphones noma amaphilisi (uma ekhona) ukuze abafundi bakwazi ukubona izimo zasekhaya e-South Africa online
– Ibhodi nomaka

Izinhloso Zokufunda:
– Abafundi bazokwazi ukukhomba izingxenye ezihlukahlukene zenziwa ikhaya.
– Abafundi bazokwazi ukuchaza izici ezahlukene zamakhaya ahlukahlukene.
– Ukuthuthukisa ukuqonda komfundo kubafundi mayelana nangokubaluleka kwekhaya eSouth Africa.

Amagama Abalulekile:
1. Ikhaya – indawo lapho umuntu ehlala khona
2. Umndeni – iqembu labantu abahlobene nabahlala ndawonye
3. Iphahla – ingxenye yekhaya evikela imvula
4. Udonga – izingxenye ezisemaceleni ekhayeni
5. Isango – indawo lapho ungenela khona ekhaya

Isifundo Sokugcina:
Sikhulume ngokubaluleka kokuba nabangane nokuthi sibathola kanjani abangane emiphakathini yethu. Ukwakha ulwazi lokuxhumana kanye nenhlonipho kwabanye abantu.

Izinselelo Ezilindelekile Nezixazululo:
Inselelo: Abafundi bangase babheke phezulu uma bebona izinhlobo ezahlukene zamakhaya ezingafani nezenziwa ekhaya labo.
Isixazululo: Chaza futhi uxhase abantwana ukuthi amakhaya ahlukahlukene ngezimo zawo kanye nokubaluleka kokuhlukahluka.

Imisebenzi Yokuqala: (4 amaminithi)
1. Ukungenisa: Qalisa ngesigqi kanye nengoma eyaziwayo mayelana nekhaya. (1 imizuzu)
2. Ukwethula Inhloso: Chaza izinhloso zokufunda ngosuku lwanamuhla. (2 imizuzu)
3. Ukuxhumanisa Okwandulele: Buza abafundi imibuzo esheshayo mayelana nokuthi yini abakukhumbula ngezifundo zangaphambilini. (1 imizuzu)

Imisebenzi Ephakathi: (32 amaminithi)
1. Ukuchaza Izindawo Ezihlukene Zekhaya: Sethemba amakhadi ebhodi amakhaya ahlukahlukene ukuze sichaze izingxenye ezahlukene zenziwa ikhaya. (10 amaminithi)
2. Uhlelo Lokuqalwa Komkhaya Ngokwebala Abafuna Lulodwa Nabanye Fokusisa: Qondisa abafundi ukuthi babhale phansi izithombe zekhaya labo noma bakwazi ukusebenzisa ikomkhulu. (12 amaminithi)
3. Ukusebenza Ngokuhlanganyela: Hlukanisa abafundi babe amakhona amancane ukuze baxoxe ngandawonye njengoba behlabani. (10 amaminithi)

Imisebenzi Yokugcina: (4 amaminithi)
1. Isiphetho: Enza isifinyezo salokhu abafundi okuqondile esifundweni. (2 imizuzu)
2. Ukuqinisekisa Ukuqonda: Nikeza abafundi umsebenzi wokuphuma lapho kunenkulumo edinga bafunda ukubhala ikhaya labo. (2 imizuzu)

Ukubala Okuqinisekayonokuqeqeshwa:
– Ukugijima okuhlanganisa abanye abangane amakhaya abo.
– Ukubhalisa okukhombisa umuferisi ngokubuka ezinhlobonhlobo zamakhaya.
– Ukuxoxa ngezingxenye ezihlukahlukene zenziwa ikhaya ekilasini.

Amasu Okuthuthukisa Abafundi Abahlukene:
– Abafundi abazofika umkhaya omukhudlwana bazofanela ukufaka imibala eyengeziwe ekupkeni kwezabelo zabo.
– Abafundi abanezinkinga ngokuhumusha qhubeka ngokuthatha izifundo ezilula.

Amanothi Okufundisa:
– Qiniseka ukuthi amakhadi ebhodi alwela izinhlobonhlobo zamakhaya.
– Usekela abafundi abaneziqu nezipikili noma ama khloom.
– Qinisekisa ukuthi abafundi bakwazi ukuthola imithombo yezokuxhumana eyengeziwe ukuze babone imiphakathi yesimanje.

Njengomfundisi, ukukhumbula ukubaluleka kokuhlanganyela komphakathi njalo kube omkhulu futhi noku hlanganisa izindlela ezihlukekayo zokusebenza azikhohlwa ukuxhasa abafundi abanezidingo ezihlukahlukene.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.