Grade 3 Life Skills Lesson Plan in Zulu: Our Environment

Isihloko Somyalo:
Ukufunda Ngezinga Lesi-3: Ikhono Lokuphila Isifundo: Imvelo Yethu

Izinto Eziqondile Ezi-Dingekayo:
– Amabhuku okufunda
– Amashidi omdwebo kanye nemibala yokudweba
– Amakhadi anemifanekiso yemvelo (izilwane, izitshalo, izulu, njll.)
– Ibhodi kanye nomaki
– I-computer ne-projector (uma ikhona)

Izinjongo Zokufunda:
– Abafundi bazokwazi ukubona izinto ezahlukene zemvelo ezibazungezile.
– Abafundi bazokwazi ukuqondisisa ukubaluleka kwemvelo kumpilo yabo yansuku zonke.
– Abafundi bazobuya besazi ukuthi bangayivikela kanjani imvelo yabo.

Miqondo Eyinhloko:
1. Imvelo – konke okusibazungezile, kubandakanya izitshalo nezilwane.
2. Ukushintsha kwesimo sezulu – izinguquko emkhathini (isimo sezulu) njengemvula, ilanga, njll
3. Ukuvikelwa kwemvelo – izindlela zokugcina imvelo ihlanzekile futhi iphephile.
4. Izitshalo – izindawo ezihlangene ezihlala emhlabeni, emanzini noma emoyeni.
5. Izilwane – izidalwa eziphilayo ezihlukahlukene zeplanethi yethu.

Ukufunda Kwangaphambilini:
Abafundi base benegama elijwayelekile ngemishon i yemvelo nezilwane ezihlukahlukene. Baphinde bafunde ngezinhlobo ezahlukene zezulu (isimo sezulu) nezitha zabo.

Izinkinga Ezilindelwe Nezixazululo:
– Abanye abafundi bangase babe nenkinga yokuqondisisa amagama amasha; ukusebenzisa imifanekiso kungasiza ukubanikeza isithombe esicacile.
– Ukugxila kubafundi abangase babe nobunzima bokubona noma bokuzwa kuyaphambili; ukusebenzisa izicindezelo ezinzima kanye nezinye izindlela zokubonisa kuyasiza.

Imininingwane Yesikhathi Somyalo:
Imisebenzi Yokuqala (4 iminithi):
– Khuthaza abafundi ngokubingelela kanye nokuqinisekisa ukuthi bahlala ngendlela efanele.
– Chaza izinhloso zesifundo ngalolu suku.
– Qalisa ngokubuza izindlana mayelana nalokho abakukhumbulayo nge-mvelo nezinto abazibonile ezizungezile.

Imisebenzi Ephakathi (32 iminithi):
– Fa info bo ukufundisa: Faka imininingwane ngemvelo, its importance, nezindlela zokuyivikela. Sebenzisa ihlazu lonke, amakhadi anemifanekiso kanye ne-projector (uma ikhona).
– Umsebenzi womdwebo: Celela abafundi ukudweba imifanekiso yemvelo abafisa ukuyivikela (izitshalo ezithile noma izilwane).
– Abalingani basebenze: Hlanganisa abafundi emaqenjini ezintathu, futhi umqatsha iqembu ngalinye ukuba linike izibonelo zezinto ezahlukene zemvelo nezindlela zokuyivikela. (Isibonelo: Isitshalo sohlobo oluthile, izindlela zokugcina uhlu bohlaza bemvelo noma izilwane ezihlanzekile).

Imisebenzi Yokuphetha (4 iminithi):
– Chazela abafundi mayelana nebhalansi nemibono yomdwebo yabo.
– Buza imibuzo ephathelene nezifundo ukuze uhlole okufundwe. (isibonelo: Kungani kubalulekile ukugcina imvelo yethu?)

Ukuhlolwa Kokuqinisekisa Ukuqonda:
– Ukubuka izithombe nomdwebo wabafundi ohlinzeka ngolwazi mayelana nokuqonda kwabo.
– Imibuzo ephathele ukuhlola okuqondiwe ukufunda.

Izindlela Zokuhlukanisa Ukuze Kuzuzwe Abafundi Ahlukene:
– Abafundi abanobunzima bangathola izibonelo ezengeziwe ngemifanekiso.
– Abafundi abanamakhono aphakeme bangachazele iqembu ngezemvelo yezwe abangaziyo.
– Nika abafundi abangase babonise imifuneko ephakanye izinyathelo ezengeziwe ukufunda kwi-internet noma izincwadi zokubhalo oluvela endaweni yemfundo.

Amanothi Othisha:
– Qinisekisa ukuthi yonke into ibhalwe phansi ngokucacile ukuze kuxhaswe ukufunda.
– Kulindeleke ukuthi abafundi bazokujabulela ukusebenza ngezigodi ezihlukile kanye nokufunda okwenyusayo mayelana nemvelo yabo.
– Uqhaqhadwa namaphila abafundi ngezidingo ezithize, banike imali yemfundiso elula uma kudingekile.

Ukuchaza:
Ukufunda kwe-Environmental Science kubaluleke kakhulu ekufundiseni abafundi kanjani ukuhlonipha nokuvikela imvelo yabo. Lokhu kuthuthukisa ukuqashelwa ngokubaluleka kwemvelo, kanye nokuhlakanipha kwemihlanganiswano yokuhlaza ngosuku lwethu lwansuku zonke.

Lokhu kufundo kuzovukela abafundi ukuba babe nethuba lokwenza izinto ezigcinwayo kubo zonke imvelo esiphilayo.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.