Grade 3 Life Skills Lesson Plan in Zulu: Weather

**Isifundo Seklasi: IsiZulu

Isihloko Sesifundo:** Isifundo Sesimo Sezulu Kubanga 3 Izifundo Zempilo

Izinto Ezidingekayo:
– Incwadi yomsebenzi yezifundo zempilo.
– Iphepha lemifanekiso yezinhlobo zezulu ezihlukahlukene (isibonelo: imvula, ilanga, inkungu, njll.)
– Amakhrayoni noma amamaki.
– Ibhodi noma isibhalothi se-flipchart.

Izinhloso Zokufunda:
– Abafundi bazokwazi ukuhlonza izinhlobo zezulu ezahlukene.
– Abafundi bazokwazi ukuchaza izimpawu zezulu ngalinye.
– Abafundi bazokwazi ukufunda indlela isimo sezulu esingathinta ngayo impilo yabo yansuku zonke.
– Abafundi bazokwazi ukwenza izithombe zomphakathi wabo ngaphansi kwezimo zezulu ezahlukene.

Amagama Abalulekile:
1. Isimo Sezulu – Ukubunjwa komoya nezinga lokushisa.
2. Imvula – Amanzi aphuma emafwini.
3. Ilanga – Ukukhanya nokushisa okuvela elangeni.
4. Inkungu – Umoya oneziqongo zamanzi ezincane ezibonakala emoyeni.
5. Izulu – Ukwehlela okungafika kujwayelekile noma kungaqine kakhulu.

Ukufunda Kwangaphambili:
– Abafundi sebephambilini bafunda ngezigaba zonyaka, amahlumela, amacembe nezithelo izinhlobo zezulu zilandela.

Izinto Ezilindelekile Zokuhlukumezeka Nezixazululo:
– Abanye abafundi bangase babe nobunzima ekuhlonzeni izinhlobo zezulu; faka izithombe eziningi ezibonakalayo.
– Abanye abafundi bangase babe nobunzima ekuqondeni ukuthi isimo sezulu sibathinta kanjani; sebenzisa izibonelo eziseduze empilweni yabo yansuku zonke.

Imisebenzi Yokuqala (10%):
– Khuluma ngezinto abafundi abake bazibona mayelana nezimo zezulu.
– Sethula izinjongo zokufunda, ucezu ngamunye uhlangothi nesithombe sasemoyeni.

Imisebenzi Ephakathi (80%):
Ukufundisa Ngqo: Chaza izinhlobo zezulu ngokucacile, usebenzisa izithombe zempilo yangempela.
Umsebenzi Oqondisayo: Hlukanisa abafundi babe ngamaqembu amancane, bese ubanika izithombe ezihlukene zezulu ukuze bahlobanise nezinhlobo zezulu.
Umsebenzi Wokuzimela: Nika abafundi iphepha elinezinhlobo zezulu abaze bazifanise nezithombe, bese bebahle benza umfanekiso wezulu abangalibona muva.

Imisebenzi Yokuphetha (10%):
– Ncokola nabafundi mayelana nezimo zezulu abange bazijabulela kakhulu.
– Yenza umsebenzi wokuphuma, abafundi baqophe izinhlobo zezulu bese benza umlando wezulu osanda kudumazeka.

Ukuhlola nokuqonda:
– Izincwadi zomsebenzi.
– Ukubhekana nezinhlobo zezulu ngendlela efanele ngesikhathi somsebenzi woqondiso.
– Inhlolokhono kanye nomsebenzi wokuphuma.

Amacebo Okwezifundo Zabadlali Abahlukile:
– Hlela imisebenzi yaba-abaqondisiwe.
– Fanekisa umsebenzi wokuzimela ukuze kube lula ukudlulisela abafundi abanamakhono aphansi.

Amanothi Omfundisi:
– Qinisekisa ukuthi izincwadi zomsebenzi zikhona ngaphambi kwesifundo.
– Landela izindlela abazikhethile ukuvikeleka nokuphepha lapho kungenzeka ukuthi batangelwe izimo zezulu zimbi.
– Khuluma nomphakathi ukubona izimo zezulu ababhekene nazo.

Nakhu isifundo sakho seSimiso Sezulu kuBanga 3 Zempilo! Ngiyethemba sizokwehluka futhi sikhiphe izifundo ezintsha.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.