Grade 3 Our Country Lesson Plan: Life Skills

Lesplan Titel:

Graad 3 Lewensvaardighede Lesplan: Ons Land

Benodigde Materiaal:

 • Handboeke oor Suid-Afrika
 • Kaart van Suid-Afrika
 • Kleurpotlode en papier
 • Plakkate met beelde van Suid-Afrikaanse simbole
 • Rekenaars of tablette met internettoegang (indien beskikbaar)

Leerdoelwitte:

Aan die einde van die les sal leerders in staat wees om:
1. Die basiese feite oor Suid-Afrika te beskryf, insluitend die hoofstad en nasionale simbole.
2. Verskillende kulturele groepe en hul tradisies te identifiseer.
3. Die belangrikheid van nasionale eenheid en trots te verstaan.

Woordeskat:

 1. Kapitaal – Die stad waar die regering van ‘n land gesetel is.
 2. Kultuur – Die leefwyses, tradisies, en gebruike van ‘n groep mense.
 3. Simbol – ‘n Tekening of beeld wat iets verteenwoordig.
 4. Nasie – ‘n Groot groep mense wat in dieselfde land woon en ‘n gevoel van eenheid het.
 5. Tradisie – ‘n Gewoonte wat al vir ‘n lang tyd gevolg word in ‘n kultuur.

Vorige Leer:

Leerders het in vorige lesse geleer oor hul eie families en plaaslike gemeenskappe. Hierdie les bou voort op hul kennis van die groter gemeenskap en hul plek daarin.

Verwagte uitdagings en oplossings:

 • Uitdaging: Sommige leerders mag dalk nie bekend wees met al die nasionale simbole nie.
  Oplossing: Gebruik visuele hulpmiddels soos plakkate en beelde om begrip te verbeter.
 • Uitdaging: Verskille in kulturele agtergronde kan tot misverstande lei.
  Oplossing: Beklemtoon respek vir alle kulture en gebruik groepaktiwiteite om samewerking te bevorder.

Begin Aktiwiteite: (4 minute)

 1. Begin die les met ‘n kort geselsie oor wat die leerders dink ‘n land is.
 2. Stel die doelwitte van die les bekend en verduidelik wat hulle aan die einde van die les behoort te weet.

Middel Aktiwiteite: (32 minute)

 1. Direkte Instruksie: (10 minute)
 2. Wys die leerders ‘n kaart van Suid-Afrika en identifiseer die hoofstad (Pretoria), grootste stad (Johannesburg) en enige ander belangrike stede.
 3. Wys en bespreek die nasionale vlag, nasionale blom (Protea), en ander nasionale simbole.

 4. Begeleide Praktyk: (10 minute)

 5. Verdeel die leerders in klein groepe en gee elke groep ‘n spesifieke kultuurgroep om oor te leer.
 6. Laat hulle navorsing doen oor dié kultuurgroep se tradisies en simbole met behulp van handboeke en (indien beskikbaar) rekenaars of tablette.

 7. Onafhanklike Praktyk: (12 minute)

 8. Laat leerders ‘n plakkaat teken wat hul hul kultuurgroep voorstel met behulp van kleurpotlode en papier.
 9. Hulle moet basiese inligting en een of twee sleutelsimbole insluit.

Eind Aktiwiteite: (4 minute)

 1. Laat elke groep hul plakkaat aan die klas voorlê.
 2. Som die hoofpunte van die les op en gee ‘n vinnige summatiewe assessering (bv. vra twee vrae oor die geleerde materiaal).

Assessering en Begripskontrole:

 • Vra-vra tydens die begin van die les.
 • Groep navorsing en plakkaat aktiwiteit.
 • Voorleggings aan die einde van die les.

Differensiëringstrategieë vir Diverse Leerders:

 • Vir visuele leerders: Gebruik baie beelde en plakkate.
 • Vir kinestetiese leerders: Inkorporeer aktiwiteite waar hulle fisies kan deelneem.
 • Vir leerders met leeruitdagings: Bied ekstra ondersteuning deur individuele aandag of hulpbronne.

Onderrignotas:

 • Die doel van hierdie les is om ‘n gevoel van nasionale trots en begrip van kulturele diversiteit te bevorder.
 • Moedig interaktiewe deelname aan en moedig respek vir alle kulture aan.
 • Sorg dat al die materiaal toeganklik is vir leerders met gestremdhede en maak voorsiening vir enige spesiale behoeftes tydens prakti Grootte.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.