Grade R In the Classroom Lesson Plan: Life Skills

Lesplan Titel:
Graad R Lewensvaardighede Lesplan: In die Klaskamer

Benodigde Materiaal:
– Prentjies of flitskaarte van verskillende voorwerpe in die klaskamer (soos ‘n tafeltjie, stoel, bord, boeke, skryfbehoeftes, ens.)
– Groot velle papier en kleurpotlode
– Kleurvolle etikette
– Witbord en merkers
– Klaskamerreëls plakkaat

Leerdoelwitte:
Teen die einde van die les sal leerders in staat wees om:
1. Verskillende voorwerpe in die klaskamer te identifiseer en te benoem.
2. Klaskamerreëls te verstaan en te volg.
3. Respek vir klaskamers se voorwerpe te toon.

Woordeskat:
1. Klaskamer – ‘n Kamer waar klasonderrig plaasvind.
2. Tafeltjie – ‘n Klein tafel waarop jy jou skoolwerk doen.
3. Bord – ‘n Groot oppervlak waarop die onderwyser skryf.
4. Boek – ‘n Versameling bladsye wat aanmekaar gebind is wat jy lees of in werk.
5. Reël – ‘n Riglyn wat sê wat jy mag of nie mag doen nie.

Vorige Leer:
Leerders het reeds met hul maats en onderwyser ontmoet en basiese sosiale reëls geleer soos om te deel en om te luister. Hulle het ook hul eie name en sekere voorwerpe rondom hulle huis geleer.

Verwagte Uitdagings en Oplossings:
– Uitdaging: Sommige leerders mag sukkel om die name van voorwerpe te onthou.
– Oplossing: Gebruik gesamentlike herhaling en visuele hulpmiddels.
– Uitdaging: Sommige leerders mag nie onmiddellik die belangrikheid van klaskamerreëls verstaan nie.
– Oplossing: Gebruik rolspel en voorbeelde om die belangrikheid te verduidelik.

Begin Aktiwiteite (4 minute):
1. Verwelkom die leerders en verduidelik kortliks die doel van die les.
2. Vra leerders om prentjies van voorwerpe in die klaskamer te benoem wat hulle dalk al ken.
3. Deel die leerdoelwitte met die leerders.

Middel Aktiwiteite (32 minute):
1. Direkte Instruksie (10 minute):
– Wys prente van verskeie klaskamer voorwerpe en noem die name. Laat leerders die name herhaal.
– Deel etikette uit en laat leerders help om die voorwerpe in die klaskamer te benoem deur die etikette op die regte plekke te plak.
2. Geleide Praktyk (10 minute):
– Verdeel die leerders in klein groepies en gee elke groep prente van klaskamer voorwerpe. Laat hulle die prente inkleur en dan hul prente voor die klas kom wys en benoem.
3. Onafhanklike Praktyk (10 minute):
– Laat leerders elkeen ‘n groot vel papier kry en ‘n prent van hul klaskamer teken, insluitend verskeie voorwerpe wat hulle nou geleer het.
4. Bespreking van Klaskamerreëls (2 minute):
– Verduidelik kortliks ‘n paar eenvoudige klaskamerreëls en gebruik prente of plakkate.

Einde Aktiwiteite (4 minute):
1. Laat elke leerder een voorwerp wat hulle geleer het, benoem en verduidelik hoe hulle die reëls rondom daardie voorwerp gaan volg.
2. Gee tyd vir vrae en beantwoord enige onsekerhede.

Assessering en Begripstoetse:
– Waarneming van leerders gedurende die herhalingsaktiwiteite.
– Assessering van die prente wat leerders geteken het.
– Verstaan van die klaskamer reëls deur die leerders se verduidelikings.

Differensiasie Strategieë vir Diverse Leerders:
– Gebruik van prentjies en herhalings vir leerders wat visueel beter leer.
– Groepering van leerders om samewerking en hulp tussen vriende te bevorder.
– Individuele hulp en ondersteuning waar nodig.

Onderrignotas:
– Hierdie les help leerders om vertroud te raak met hul leeromgewing en vestig belangrike reëls vir orde en respek.
– Moedig leerders aan om aktief deel te neem en gebruik positiewe versterking deur hulle pogings te prys.
– Maak seker dat alle materiaal toeganklik is vir leerders met gestremdhede deur byvoorbeeld groter etikette te gebruik of hulp toe te ken aan leerders wat dit nodig het.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.