Grade R Life Skills Lesson Plan in Zulu: Days of the Week

Isifundo Sami Sokuzibandakanya, Ibanga R: Izinsuku Zesonto

Izinsiza Eziwumsebenzi:
– Amakhadi anezithombe zezinsuku zamasonto kanye nezenzo ezihambisana nazo (ukuhamba esikoleni, ukudlala, ukunxenxa)
– Iphepha elimhlophe neziphongozi (crayons) zokudweba
– Ibhodi elimhlophe noma elibomvu (flipchart)
– Izingoma ezihlobene nezinsuku zamasonto (ngokwezifiso)
– Iphrojekhtha noma idivayisi yeselula enesipika ukuze kuzokwazi ukudlalwa izingoma

Izinhloso Zokufunda:
– Ukukhomba nokubiza izinsuku zamasonto ngolimi lwe-Zulu
– Ukuxhumana izinsuku zekhalenda nezenzo zansuku zonke
– Ukwakha ukuxhumana isikhathi okujwayelekile phakathi nezinsuku zamasonto

Isichazamazwi:
1. uMsombuluko – Usuku lokuqala lamasonto
2. uLwesibili – Usuku lwesibili
3. uLwesithathu – Usuku lwesithathu
4. uLwesine – Usuku lwesine
5. uLwesihlanu – Usuku lokugcina emsebenzini
6. uMgqibelo – Usuku lokuphumula/Ukuzijabulisa
7. iSonto – Usuku lokukhonza/nokuphumula

Okufundiwe Phambilini:
Abafundi bazo qonda isikhathi ngokuzijwayeza izinselelo ezifana nokukhomba isikhathi sokudla, ukudlala, kanye nesikhathi sokulala.

Izinkinga Ezilindelekile Nezixazululo:
– Abafundi bangase bahluleka ukukhumbula izinsuku ngokulandelana: Sebenzisa izingoma ezilula ezinamagama ezinsuku ukuze bakwazi ukukhumbula kalula.
– Abanye bangase bahluleka ukubophela izinsuku ezenzweni ezithile: Sebenzisa imidlalo nebanga eliphoqbako ukuze uqiniseke ukuthi abafundi baqonda kahle.

Imisebenzi Yokuqala: (4 amaminithi)
1. Kwabela abafundi izinsiza zokwenza iziphongozi.
2. Hlangana nabo endaweni yokuhlala, bafundise nokuhlola amagama ezinsuku. Sebenzisa amakhadi nezithombe.

Imisebenzi Ephakathi: (32 amaminithi)
1. Ukufundisa: Fundisa abafundi amagama ezinsuku zamasonto ngokubabonisa amakhadi esithombe.
2. Ukuzijwayeza Ndawonye: Cula ingoma yezinsuku zamasonto nabafundi ukuze baqonde kahle ukukhalenda.
3. Umsebenzi Wamaqembu: Hlukanisa abafundi ngamaqembu amancane, banikeze amakhadi ashibhile ukuze basebenzise ukudala isonto labo ngokudlalisa abakubonayo kwiphepha labo elimhlophe.
4. Ukufundisisa Abanye: Abafundi bawubheka umsebenzi wamaqembu bese bephalaza.
5. Umsebenzi Wazimele: Banikeze abafundi ama-albhama amakhadi ukuzibandakanya ngamakhadi ebhodini, ngenye isikhathi eshibhile sokudweba izithombe zegama nosuku ngosuku luka.

Imisebenzi Yokugcina: (4 amaminithi)
1. Ukuqinisekisa Ukuzwisisa: Yenza umncintiswano olula wokukhomba izinsuku ngokuzilandela ukuze uqiniseke ukuthi abafundi bao kuphela ukukhonza izinsuku ngokulandelana kahle.
2. Ifomu Lokuphuma: Banikeze abafundi amakhadi ukuthokamanho izinsuku ezintathu abathandayo kuwona wonke amakhadi.

Ukuhlolwa Nokuhlola Ukuzwisisa:
– Ukuzijwayeza okuhle ngendlela yokulingisa ngama-albhama amakhadi.
– Imodi yomdlalo, ukujabulisa kuza ezinsukweni zekhalenda.
– Umphequlozi welungu lenkhulumo yamaqembu ukuze kuqinisekiswa ukuthi baqonda kahle izinto abazifundile.
– Ifomu lokuphuma ukuze abase besebenza bona bathokozise izinsuku ezintathu abathanda kakhulu.

Izindlela Zokuhluka Zokufunda Kwezinhloboni:
– Seka abafundi abathola kunzima ngezithombe ezinkulu futhi uyaqeqeshe ukulandelana kwezinsuku ngesipikha esihambisana nesithombe.
– Abafundi abasezingeni eliphakeme bangakhetha ukudweba izithombe ezinomuthi futhi batholisa amathiyori ezinsuku kuya ngezikhathi.

Inothi Zokufundisa:
– Kuleli zifundo, ungalingisi indlela yokuxhumana nezenzo zansuku zonke ezingitingikeza iningi lesiqhola sabantwana.
– Qinisekisa ukuthi zonke izinsiza zibhalwe kahle futhi ziphethe izithombe ezihambisana nemisebenzi yansuku zonke.
– Lungisa umculo obumnandi ukuze ufundise ingoma yezinsuku zamasonto bezilaleli.

Qaphela ukunika abafundi ithuba lokuxhumana nezinsuku ngemidlalo nemiklamo ukubathakazelisa futhi uthuthukisa ukuqonda kwabo ngokujulile.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.