Grade R Life Skills Lesson Plan in Zulu: Dinosaurs

Isihloko Secebo Lokufundisa:
Ibanga R, Amakhono Empilo: Odikidezinduna (Ama-dinosaur)

Izinto Ezidingekayo:
1. Incwadi yezifundo zemisebenzi yempilo
2. Amakhadi anemifanekiso yama-dinosaur ahlukahlukene
3. Imibala (amakhreyoni, amapeni)
4. Ipaphephandaba elinemibhalo yama-dinosaur
5. I-Smartboard noma Isidlali se-DVD (uma sikhona)
6. Izingxenye ze-puzzle zefomu elilula lama-dinosaur

Izinhloso Zokufunda:
Ikugcina lesifundo, abafundi bazokwazi:
1. Ukuchaza ama-dinosaur ngemibala kanye namamodeli.
2. Ukuqaphela izinhlobo ezihlukahlukene zama-dinosaur.
3. Ukwakha uhambo lokuhlola ama-dinosaur ngokubambisana.

Amagama Nencazelo:
1. Odikidezinduna (Dinosaur) – Izilwane ezazihlala emhlabeni eminyakeni eminingi eyedlule.
2. Uhlobo (Species) – Ama-dinosaur ahlukahlukene abehlukene ngesimo nokuphila.
3. Imihuzuko (Fossils) – Amathambo noma izitho ezavela kuma-dinosaur.
4. Ingqwabangqwa (Extinct) – Ukuthukuthela kwezinto eziphilayo angisaphili namanje.
5. Izinkulu (Gigantic) – Izilwane ezinkulu kakhulu.

Ukufunda Kwakudala:
Sihlolisise izilwane nezindawo abahlala kuzo esimweni esedlule esifundweni sebhodwe lwezimbali.

Izinselelo Ezingahle Zibe Khona Nezixazululo:
Inselelo: Abanye abafundi bangaba nobunzima ukuyiqonda imiqondo yemihuzuko noma izinkulu.
Isixazululo: Ukusebenzisa izinto ezibukwayo (imifanekiso kanye amamodeli) kanye nemisindvo yama-dinosaur ukudala umbono ocacile.

Imisebenzi Yokuqala (imizuzu eyi-4):
1. Ukwazisa abafundi ngenhloso yokufunda.
2. Khuluma ngama-dinosaur amaningi nabafundi — bamema ukuba babelane ngalokho abakwaziyo.

Imisebenzi Ephakathi (imizuzu engama-32):
1. Fundisa ngezinto ezahlukene odikidezinduna,
2. Bonisa amakhadi anemifanekiso kanye ne-DVD ebonisa izenzo zama-dinosaur (uma ikhona).
3. Vuselela abafundi ukuyida odikidezinduna abasebenzisa imibala (imisebe noma amakhreyoni).
4. Yenza imindeni yabafundi usebenzise izingxenye ze-puzzle ukuqeda umfanekiso we-dinosaur.

Imisebenzi Yasekupheleni (imizuzu eyi-4):
1. Bheke yonke into engachazwa ngama-dinosaur kubafundi.
2. Hlanganisa izingxenye ezintathu eziyinhloko abafundi abayifundile.

Ukuhlola Nokuhlola Ukuqonda:
– Ukubuka amakhadi anemifanekiso yezilwane.
– Ukulalela ukuboniswa kwaba-dinosaur kumidlalo ekhompyutheni noma ku-DVD.
– Ukuqedela imibala yemifanekiso.
– Hlanganisa ipuzzle ngo-dinosaur.

Izindlela Zokuhlukanisa Zabafundi Abahlukahlukene:
– Imindeni eyenziwa ngezandla neziphephela ukulungiselela abafundi abanezidingo ezithile zemfundo.
– Ukwenza abadala bakwazi ukuhleleka ngokusheshisa izinto ngaphandle kokulahleka.

Amanothi Omfundisi:
– Qaphela ukuthi abafundi basebenzisa izinto ezithinta izandla kakhulu ukuze bahlanganyele kangcono.
– Sebenzisa izimetheki zokufunda ngezinto ezahlukene ukuze uqiniseke ukuthi wonke umfundi uyazithokozisa.
– Bambelela emahlangothini amaningi okugqugquzela ukuxoxa nokubambisana.

Le lesoni yenzelwe ukwandisa ulwazi lwabafundi ngezinto zobuchopho obudala ngezindaba ezinokomusa ezinokufunda okuyingxenye enkulu. Isikhathi sokuzijabulisa sifanele ukuxhumana okuningi nezinto ezibonakalayo.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.