Grade R Life Skills Lesson Plan in Zulu: Finding Out About One Wild Animal

Ihhovisi Lesson Plan Yobudlelwane Bokuphila Lwezifundo Zebanga R: Ukwazi Isilwane Esisodwa Sasendle

Izinto Ezidingekayo:
– Amabhuku amanani omfanekiso wezilwane zasendle ezahlukene
– Amabhayisikobho emfundo
– Imibala yokudweba (ama-crayons namapensela ombala)
– Ipaphephethi lezilwane ezingaphrintirwe (imifanekiso ezobhakwa)
– Amakhompyutha noma amaphilisi ukufinyelela izithombe noma ividiyo ezisizayo

Izinhloso Zokufunda:
– Ukukhuluma ngezilwane zasendle.
– Ukwazi ezinye izinto mayelana nezilwane ezifana nendawo eziphila kuyo, ukuthi zidla ziphi, nokuthi zenzeka kanjani.
– Ukuhlonza isilwane esisodwa esisendle ngamunye ngamunye.
– Ukudweba isithombe sesilwane esisendle.

Imishwana Ebalulekile:
Isilwane – Imvelo ephilasayo efana nenja noma ikati
Indawo – Ikhaya lesilwane
Imfuyo – Ukudla kwesilwane
Ukuziphatha – Indlela isilwane esiphila ngayo
Ukuhlala – Izwe leSilwane izinto ezenzekayo endle

Ukufunda Kwabesifazane:
– Izifundo zokugcina bekuyi “Izilwane eziyizitholile: Amakati kanye nezilwane zasekhaya.” Izifundi kumele seziqonde kakhulu umqondo wamagama afana nokuthi isilwane sihamba kanjani noma sidla kanjani.

Izinselelo Ezibhekwayo Nezixazululo:
– Kungase kube nzima kubafundi ukukhumbula imininingwane eyahlukahlukene yezilwane zasendle. Ukuqinisekisa ukuthi umbono ubanzi, i-athikhili enhle iqukethe imifanekiso kanye nezithombe zezibonelo.
– Ukuqinisekisa ukuthi wonke umfundi uhlanganyela, yenza isiqiniseko sokuthi ukuhamba kwesifundo kuhlanganisa wonke umfundi kukho konke ukuhlakanipha kwabo.

Izenzo Zokuqala (10% – 4 amaminithi):
– Qalisa ngokufaka abafundi emoyeni ngokubuza, “Ngabe nikwazi izilwane zehlathi? Kutheni zibalulekile?” Shayela izimpendulo zokuqala.
– Chaza ukuthi isifundo namuhla sizogxila “Ukwazi ngezilwane zasendle nokuziphila kwazo.”

Izenzo Eziphakathi (80% – 32 amaminithi):
1. Nika abafundi idemo emfushane yevidiyo noma inkulumo encane mayelana nesilwane esisodwa esisendle (isib. ingwe, indlulamithi, noma ibhubesi).
2. Bonisa abafundi imifanekiso yezindawo lapho zikhona izilwane kanye nezilwane ngokuhlanganyela nabo amazwi abalulekile afanele (5 amaminithi).
3. Nquma abafundi babe lamabhuzu amancanyana (ama-5 amaminithi), baze bakhulumise noma badwebe amakhaladi wephsyimbi.
4. Sondeza izathiyo zombukiso esilwaneni kanye nenhlalu yazifunda: “Uphi lendlu lapho isilwane siphila khona? Siyafunisisa ukhaba?”
5. Lahlela abafundi ukuba badwebe izithombe zesilwane abayijabulisayo besebenzisa izibalo zabo zemibala futhi banyakazise izithombe zabo baba abFundisayo kuqala (10 amaminithi).
6. Vumela abafundi babelane ngezithombe zabo nabanye futhi batshele ukuthi bazi ngani njengoba ukuhlangana kungeza.

Izenzo Zokugcina (10% – 4 amaminithi):
– Setha uxolo olufundisa ikilasi lonke abufunda namHlenga “ishiwo esikhalakalayo” maqondana nezilwane zasendle.
– Setha uxolo lwezifundo ezigcwele. Xhawula abafundi ngezimpokophelo zabo zokulungisa izithombe kwezibuka kanye nokuzikhethela abathanda.

Uhlu Lwemifanekiso Nokuhlola Ukuqonda:
– Phuma koshintsho lwemishi yokudla yezilwane nenhlalo yabo.
– Sebenzisa izithombe zakho ukukhipha iziqiniseko.
– Fakekela abafundi mihla kuhehibirente zabo bhalwa ewindini bamboni iyunifomu.

Amacebiso Okufanisana Kwabalingani Abahlukahlukene:
– Kuqeqeshe abafundi abazitholile, abayibulidini yokufundisa ekufundiseni isilwane.
– Imibizo yokuthula ezibizeni, zisetshenzisiwe amavidiyo azivumele abafundi abangezwa kahle.

Izimpawu Zokufundisa:
– Lolu hfundo lubalulekile ukuthi abafundi baqonde imibalane yezilwane ezigcwala izindlela zokuphila.
– Ukubonisa izithombe nezomidiya kuvula umfundi zonke phindo.
– Imisebenzi yokwenza izithombe kwehlisa abavelile ngenxa yokuthi ukubona sibizo noFligence into yequality olubalitile.

Qedani ihlukane, okucwaninga nje ukufunda!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.