Grade R Life Skills Lesson Plan in Zulu: Healthy Environment

Isifundo seBanga R seZakhono Zokuphila: Indawo Enempilo

Izinto Ezidingekayo:

 • Amabhodi amakhulu anemibala ehlukene
 • Imabhodi yamaphosta
 • Izincwajana zempilo
 • Ohhlu lwezimpawu zesimo sezulu nenqubo yokuphila kahle kumabhodi
 • Amahlamvu, izithombe noma izitika
 • Ipensela kanye nemakwela
 • Iphrojektwa noma i-smartboard (uma ikhona)

Izinhloso Zokufunda:

 • Abafundi kumele bakwazi ukuchaza ukuthi indawo enempilo ibukeka kanjani.
 • Abafundi bakwazi ukubiza izinto ezihlukene ezimelene nempilo ethile.
 • Abafundi baphume isicoco sezindlela zokugcina imvelo eziphilayo.

Isichazamazwi:

 1. Indlela – Umgwaqo noma umzila umuntu angahamba kuwo.
 2. Imvelo – Izinhlanzi nezitshalo ezitholakala endaweni esizungezile.
 3. Ukuhlanza – Ukususa ukungcola noma ubuthi emzimbeni noma endaweni.
 4. Isimo sezulu – Isimo sezulu ngaleso sikhathi esithile.
 5. Udlame – Ukusebenzisa amandla ukuze ulawule noma wabalule abanye.

Isifundo Esedlulile:

Sisanda kufunda ngezindlela zokuziphatha kahle ekilasini nasekhaya, njengokuxhumana ngomumo nokuthobelana nemigomo.

Izinselelo Ezilindelwe kanye Nezixazululo:

 • Izingane zingase ziphumele ekuzihlukaniseni ngezincazelo zemvelo.
  Isixazululo: Sebenzisa izithombe ezinemibala ekhanyayo nemisebenzi yokubona.

 • Abanye abafundi bangaxhaka ngezinguquko zesimo sezulu.
  Isixazululo: Ukuchaza ngokuhlobene nezinto abafundi abazazi kahle, njengokushisa nokubanda.

Izinto Zokuqala:

(4 amaminithi)
1. Ukuhalalisa abafundi bese ubachazela ngenhloso yesifundo—ukukhuluma nendawo enempilo.
2. Buza abafundi imibuzo efana no: “Niyazi yini ukuthi indawo enempilo ibukeka kanjani?” “Yini ethiwe ngezinto ezisempilweni nezingempilo?”

Izinto Ezijwayelekile:

(32 amaminithi)
1. Layisha imabhodi yamaphosta enemisebenzi yezimo zezulu ezehlukene (isibonelo, ilanga, imvula, umoya).
2. Hlobisa itafula ngezithombe zezinto ezihambisana nomnotho nenqubo yokuphila kahle.
3. Ixoxwa ngalokho obekufakwe kumabhodi: umoya ohlanzekile, ukungcola, ukudla okunempilo.
4. Xoxisana nabafundi ngezinyathelo zokugcina indawo enempilo; onhambi oluqinile, ukuyilahla imfushi endaweni efanele.
5. Nikeza abafundi amandla okulungisa inkomba yamaphosta ebanikezwe izinto zokuzigcina zenziwe bazibone ngokusuka.

Izinto Zokuphetha:

(4 amaminithi)
1. Hlanganyela abafundi ukubaze izibonelo zezinto abazifundile.
2. Nikeza abafundi ipeni namakhadibhodi lapho bazongqakanaza khona izinto ezintathu abalifundile.
3. Hlalisa abanye abafundi ukuba babelane ngezinqumo zabo eklasini.

Ukuhlolwa nokubona uma bokuqonda:

 • Ukubona abafundi benza lobu yibukhona wesayenzi nokuhlolwa kwezinye izithombe Umfundi ohamba ekuphepheni kuthi abafundi
 • Abagqapheli benquma abazwile ngayo kwakwandikeni isifundo.

Amalungiselelo esifundo:

Sebenzisa ukwahlukana kokuhlanzeka kwemvelo nexhen elisuka kuwo. Yenza udonga lwezindlela okufanele zilandelwe zilululekile ukuziphithela.

Amanothi Omfundisi:

 • Ezinye izingane zizodinga ukubonakalisa ngokuhlushwa kwezithombe ukuhlonze ukuma kwazo kuphela.
 • Qikelela ukuthi i-materiyali itholakala kubo bonke abafundi, kungaba ukuhlekisana noma ukubona imishini enwebisayo.

Ake kube lula, ube ukuthi ukufundisa kusele ekuhinjeni ukubuvidela endaweni ukuze kubonakale imiphumela ephus phatwayo.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.