Grade R Life Skills Lesson Plan in Zulu: Sight

Isihluzo Somsebenzi Wesifundo

Isihloko Somsebenzi Wesifundo:
Isifundo Sobungane: Ukukhuluma Ngombono

Izinto Eziwudingayo:
– Incwadi yezithombe mayelana nezinzwa oluzwayo
– Amakhadibhodi akhombisa izinto ezahlukene ezifana namabhola, amabhodlela, izipuni, nezipani
– Amabhantshi amnyama noma izikhafu ukubopha amehlo
– Iphepha nepeni
– Imisindo yomsindo (ukusetshenziswa kwekhompyutha noma i-mp3)

Izinhloso Zokufunda:
– Abafundi bazokwazi ukubiza izinto ezihlukahlukene abasebenzisayo ukubona.
– Abafundi bazokwazi ukuhlonza izithombe eziveza izinto abakwaziyo ukuzenza ngabantu abahlukahlukene (imibono).

Isichazamazwi:
1. Iso: Ithiwa iso
2. Umbono: Indlela ubona ngayo izinto
3. Izinto: Izinto ezahlukahlukene obona ngazo
4. Ukukhanyisa: Ukwenza kukhanye
5. Umbala: Ukname umbala wezinto

Okufundwe Phambilini:
Abafundi bake bafunda ngoqobo lwezitho zomzimba ezifana nezandla nezinyawo. Manje sesisuka ekuthini lutho ukuqonda kabanzi ngokuthi ulwazi usebenzisa kanjani izinzwa zabo ezahlukahlukene.

Izinkinga Ezilindelekile Nezixazululo:
1. Abanye abafundi bangase bangalutholi ngokushesha ulwazi ngolimi lwezinto ezibonwa ngamehlo. – Ukuqinisekisa ukuthi ukukwazi ukuba babange izinto ezahlukene futhi bazi uma bezibona.
2. Ukuntula indawo ephansi yokubamba izinto uma befunda. – Ukuqinisekisa indawo enendawo enhle yokwenza.

Izinto Zokuqala: (Izinsuku ezingu-5 zizonke = amaminithi angu-4)
– Isingeniso sezifundo kanye nezinhloso ukubaluleka kokubona.
– Xoxa nabafundi mayelana nolwazi lwabo lwangaphambili lapho bebona izitho zomzimba.
– Vula ngencwadi yezithombe mayelana nobungane bezinzwa futhi khuluma ngamehlo.

Izinto Ezimaphakathi: (Izinsuku ezingu-32 zizonke = amaminithi angu-26)
1. Qala ukufunda: Bhalela abafundi mayelana nezinto ezahlukene abasebenzisana nazo nsuku zonke. Zibonise kahle izingane ukuthi izinto ziba kanjani zibonwa ngamehlo.
2. Ukusebenza ngesandla – Abafundi bazoxoxisana futhi bapende ngaphezulu kwezinto ezahlukahlukene ezibonwa ngamehlo.
3. Ukuxoxa: Hlanganisa iqembu elincane uma abafundi bexoxa ngendlela ombono wazifiso ezahlukahlukene ezizuzisayo ekuphileni kwansuku zonke.
4. Imibukiso yezinto ezahlukene – Bonisa abafundi izinto ezahlukahlukene bese uyabuza nemibuzo efanele ukufundisa ngobuchwepheshe bokubona.

Izinto Zokugcina: (Izinsuku ezingu-4 zizonke = amaminithi angu-4)
– Inhlolokhono ephuma: Abafundi baphinde baxoxisane ngesithombe ngokubuka izithombe zezinzwa zabo.
– Xoxa naliphothulayo.
– Ukuphuma okuphezulu kokubona ukuthi bafundile ngani futhi baphinde babuke izithombe.

Ukuhlola Nokuhlola Ukuqonda:
– Imibuzo yokuhlola ukuqonda.
– Amakhasi okuyokubhala imiphumela yokuphendula.

Izinhlelo Zokuhlukahluka:
– Ukuhlinzeka ngezikhala ezinjengokusebenzisa okungaphezulu noma okukhanyayo.
– Nikeza abafundi abasebenza kancane isikhathi esengeziwe.

Amanothi Othisha:
– Lokhu kusiza ukufundisa izingane ukuthi zihluke uluvo lwezitho zomzimba ezisiza izindlela ezahlukahlukene zokuzijwayeza.
– Hlanganisa nobabili – ukuqinisa ukufunda namakhono okukwazi ukukhuluma.

Ngiyethemba ukuthi leli shluzo lizokwenza isifundo sakho sibe yimpumelelo!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.