Grade R Life Skills Lesson Plan in Zulu: Water

Isihloko Sohlelo Lwezifundo:
Uhlelo Lwezifundo Lwempilo Yokuqala: Amanzi

Izinto Ezidingekayo:
– Incwadi yezifundo
– Amabhuku okumaka (okupinki, okuphuzi, okuluhlaza okwesibhakabhaka, nokummbulu)
– Amaslayidi kanye nekhompyutha
– Amabhokisi ezikhwama zamaplastic amanzi
– Izinwele zokudweba ezilingisa amanzi
– Izinto zokudweba nezokupenda

Izinhloso Zezifundo:
– Abafundi babaluleke ukuthi benze kanjani ukuhlanza amanzi, ukubaluleka kwamanzi emizimbeni yemvelo nasekukhuliseni izitshalo.
– Abafundi bayokwaziswa izinhlobo ezahlukene zamanzi nokuthi amanzi abukeka kanjani ezinhlobonhlobo zemvelo.
– Abafundi bazokwazi ukuqonda ingqayizivele namsebenzi wamanzi empilweni yabo kanye nasekukhuliseni izitshalo.

Izimpawu Ezibalulekile:
1. Amanzi – Into engabonakali futhi inganambithwa, engenambitheka futhi ingabonakali.
2. Imithombo yamanzi – Imifula, amadamu, ichibi, ulwandle.
3. Ukugcina – Indlela yokugcina amanzi ukuze ahlanzeke.
4. Indawo Engcolile – Amanzi angcoliswe amakhemikhali nama-bacteria.
5. Ukusetshenziswa – Ukusebenzisa amanzi ekuphekeni, ekuphuzeni nasekuhlanzeni.

Imfundo Edlule:
– Abafundi babefundiswe ukuthi izinto zomhlaba zingathintwa kanjani – isihlabathi, amatshe, namanzi. KuyiSizo esetshenziswa phambilini ezaqonda ukuthi ungakwazi ukabaza, uthinte izinto ezahlukene zomhlaba.

Izinkinga Ezingase Zivelwe Nokuzixazulula:
Inselelo: Abafundi bangathintwa ukungaqondi kabanzi ukuthi amanzi avela kuphi.
Isixazululo: Hlele uhambo lwezinkambu noma sebenzisa izithombe eziningi noma amavidiyo ukukhombisa imithombo yamanzi efunakalisiwe.

  • Inselelo: Ukubuza abadlali ukuthi izihloko zokuzifunda emanzini kuphi.
    Isixazululo: Sebenzisa imidlalo yokwakha kanye nokudweba ukuze kucacise kakhulu lapha.

Imisebenzi Eqala: (Amaminithi angu-4)
– Phakathi kwebhodi elibekelwe izingane eziseduze nokuqaphela. Shicilela amagama “amanzi,” “ukugcina,” kanye nethoyizi elincane elingakwazi ukudonsa amanzi. Bhala amagama afanayo ngobuso obufanayo ukuze uzibheke ukuthi ziqondwa kahle kanjani zonke izinhloso
– Batshele abafundi ngezinye izinzuzo zamanzi, futhi ubabuze ukuthi baziqonda kanjani izinzuzo?

Imisebenzi Ephakathi (Amaminithi angu-32)
– Chaza kabanzi ukuthi amanzi ahlanzwa kanjani futhi asitshela kangakanani lapho engcolile.
– Dweba imidwebo eseceleni echazayo elula amanzi njengephepho nalamanzi ladamu, uchaze indlela yamanzi itsheleka futhi agcinwe kahle.
– Amasa abafundi amabhokisi amancinane ahlangananiya namanzi angahlanza, frivolous amaphesenti.
– Hambi Amaphepha Banikeze Abafundi Inkinga Yokweta ok Ukwenza izindleko ekuphutikeni amanzi.

Imisebenzi Yokugcina: (Amaminithi angu-4)
– Abafundi kufanele bahlole imibuzo emincane ukubaluleka nokuthi benze kanjani izingcezu zokugcina izizigo zokuhlola ungancenga.

Uhlolo Lwezifundo Nokuhlola Ukuqonda:
– Uzobhala iphuzu ngalinye ebhodi, kuye bafundi kufanele banikeze izinkanyezi iziqu
– Sebenzisa ukudweba, imidwebo nokudweba amanzi ukukhombisa ulwazi lwakho ngamanzi.

Izindlela Zokuhluka Kwezifundo Zokufunda Ezifanele Bonke Abafundi:
– Zimbalwa ezingathola izimpendulo ezandleni zabo ezigabeni zokufunda, abazothola izikhala zomdlaliso okulula. Yenza izifundo abafundi banqumeli ithoyizi elibilondolo.

Amanothi Okufundisa:
– Inhloso ukufundisa ukuthi amanzi kubalulekile emizamani nasekuphilikeni impilo.
– Beke eceleni izandiso ezithile zokukhombisa amanzi ngisho imiphakathi yangakule kanda.
– Qinisekisa ukuthi abadlali abaneziqomelo zokufunda ngalolu hlelo.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.