Grade R Life Skills Lesson Plan in Zulu: Weather

Isihloko Sesifundo:
Isifundo Sebanga R Sobuchwepheshe Bokuphila: Isimo Sezulu

Izinto Ezidingekayo:
– Izithombe zesimo sezulu ezihlukene (ilanga, imvula, amafu, njll.)
– Amabhuku okudweba
– Izimpahla eziyizibonelo (isambulela, isigqoko selanga, ijazi lemvula)
– Amakhadi amagama ngamagama ahlobene nesimo sezulu
– Phrinta noma iprojektha uma ikhona

Izinhloso Zokufunda:
– Abafundi bazokwazi ukubona nokuchaza izinhlobo ezahlukene zesimo sezulu.
– Abafundi bazokwazi ukusho amagama ahlobene nesimo sezulu ngesiZulu.
– Abafundi bazokwazi ukuxoxa ukuthi isimo sezulu sinomthelela kanjani ekuphileni kwansuku zonke.

Amagama Awumgogodla:
1. Ilanga – Isibani esikhulu esisakhazimulisa umhlaba.
2. Imvula – Amanzi awehla esibhakabhakeni.
3. Amafu – Inqwaba yamanzi kuhlelwa phezulu esibhakabhakeni.
4. Isambulela – Ithuluzi elisetshenziswa ukuvikela emvuleni.
5. Ijazi lemvula – Umfaniswano ogqokwa ukuvikela emvuleni.

Ukufunda Kwakudala:
Abafundi sebefunde ngamabhizinisi futhi sebebone izithombe zezinto ezihlukene ezindaweni ezihlukene. Bazokwazi ukuthi kuvame ukuba luhlaza kahle uma kunetha futhi kubanda kakhulu lapho kunamafu.

Izinselele Ezingalindelekile Nezihlaziyo:
– Abanye abafundi bangakwazi ukubona izithombe kodwa bangakwazi ukuveza amagama. Umfundisi uzobasekela ngokuphinda amagama futhi ababonise izibonelo zabo balula.
– Ukugcina isithakazelo sabafundi esiphezulu isikhathi eside. Ufundisi kufanele athathe isikhathi esifishane kulesi sifundo futhi asebenzise izinto ezihlukahlukene ukuze abafundi bangakhathali.

Imisebenzi Yokuqala:
(4 imizuzu) Ukubingelela abafundi nokubatshela izinhloso zesifundo.
(4 imizuzu) Ukubonisa abafundi izithombe zezimo zezulu ezahlukene nokubuza ukuthi bayazazi yini.

Imisebenzi Ephakathi:
(5 imizuzu) Umfundisi uchaza ngomfaniswano ngamunye nezimo zezulu.
(10 imizuzu) Abafundi bachazwe ukuthi bazosebenza ezibambaneni ukuthola izithombe zezinhlobo zezulu ezifanele izinto abazinikeziwe (isambulela, isigqoko selanga).
(10 imizuzu) Abafundi badwebe noma babhale amagama ezimo zezulu abawathandayo ngamunye ngamunye.
(5 imizuzu) Abafundi babelane imidwebo yabo bese bachaza izithombe zabo eqenjini.

Imisebenzi Yokuqeda:
(4 imizuzu) Abafundi baphinda izinhlobo zezulu kanye namagama azo.
(4 imizuzu) Ukuhlola ulwazi lwabafundi ngokusebenzisa amakhadi amagama osebukhazikhazini bwamabhodi ukuthola ukuthi amagama nesimo sezulu afanelana yini.

Ukuhlola Nokuhlola Ukuqonda:
– Ukubukwa kwemisebenzi emincane.
– Ukuphendula imibuzo yokubuyekeza.
– Ukuhlola amadwebo kanye nokusakazwa kwezithombe.

Amacebo Okuthi Abafundi Abahlukene Bangafunda Ngayo:
– Abafundi abanye bangase basheshe bahambele phambili begqoka izimpahla ezifanele isimo sezulu.
– Abafundi abacula kakhulu bangahlabelela ingoma ethinta izimo zezulu.

Amanothi Othisha:
– Isifundo esihambisanayo nokubukeka kwezinto ezingokoqobo kuzophinde kuthinte izakhiwo ezizungezile.
– Kunoma yimuphi umfundi onokukhubazeka kokubona, izabizwana ezifanele noma okubuzwayo ngomlomo kungathuthukisa ukuzibandakanya.
– Ukuqinisekisa ukuthi izithombe zilula futhi ziqondeke kahle kuyokhulisa ukuqonda kwabafundi bonke.

Lesi sifundo sincike kakhulu ekuzibandakanyeni kwabafundi nokwenza kube injabulo yokufunda ngesimo sezulu ngezilimi zabo zasekhaya.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.