Grade R Life Skills Lesson Plan in Zulu: Wool Farming

Isihloko Sokuhlela Isifundo:
Isifundo seBanga R kuLwazi Ngempilo: Ukulima Uboya

Izinto Ezidingekayo:
– Izincwadi zezifundo
– Amashidi omsebenzi
– Izinjini zokubhala ezinombala (amacrayons)
– Amapheshana osebenzisa izithombe (flashcards) ezinemfuyo nemikhiqizo yoboya
– I-TVs noma i-tablet yokukhombisa izithombe noma ividiyo emfushane
– Uboya lwezilwane noma izinto ezifanayo zokubonisa

Izinhloso Zokufunda:
– Ukuqonda ukuthi kuyini uboya nemvelaphi yabo.
– Ukuchaza ukuthi oboya lutholakala kanjani kuzwane.
– Ukwazi ukubala izinzuzo zokulima uboya.

Amagama Angukhiye:
1. Ubuhlalu – Igama elikhuluma ngoboya bezilwane.
2. I-Ngqolowa – Udokotfweni lokuhamba kanye nokusebenzisa uboya.
3. Umfuyi – Umuntu olima izilwane nogada oboya bazo.
4. Izimvu – Isilwane esivame ukukhiqiza oboya.
5. Umski – Ukususa uboya ezilwaneni.

Izifundo Zezilaleli:
– Kwesifundo esedlule, abafundi bafunde ngezilwane zasemapulazini, lapho befunda khona amagama anezilwane ezahlukene nezinguquko zazo.

Izinkinga Ezingaba Khona kanye Nezixazululo:
Inkinga: Abanye abafundi bangase bangatholi kahle ukuthi buza kanjani uboya.
Isixazululo: Hlonipha uboya ukuze ubone ukuthi buhle kangakanani nokuba mudlala ngomzimba we-mzimba wengane.

Imisebenzi Yokokuqala: (4 iminithi)
Ukuba neNgxoxo:
– Letha izithombe zomfuyi nezigqila. Cela abafundi uma bebazibonile. Buza imibuzo yokwazisa abafundi ukuthi bafundile.
– Chaza izinhloso zokuqondakala okunikeziwe.

Imisebenzi Ephakathi: (32 iminithi)
Isifundo Sokufundisa Direct:
– Khombisa abafundi izithombe noma ividiyo emfushane yokususa uboya kuzwane. (10 iminithi)
– Sebenzisa amapheshana osebenzisa izithombe ukukhombisa umsebenzi womfuyi kanye nezigqila. (8 iminithi)
Imisebenzi Yokuhola Abafundi:
– Phatha uboya lwezilwane noma izinto ezifanayo ukuze abafundi babone futhi babambe oboya. Cela abafundi bachaze ukuthi bukhulise bani. (6 iminithi)
– Nika amashidi omsebenzi abanezinhlamvu nephindo lezinhlamvu ezilula. Cela abafundi bagcwalise amashidi ngokuphimisa imisebenzi ebonisa uboya kanye nezimbewu. (8 iminithi)

Imisebenzi Yokuphetha: (4 iminithi)
Umsebenzi Wokuhlonza:
– Cela abafundi bachaze izinzuzo zokukhiqiza uboya kanye nezinye izinhloso ezibaluleke kakhulu ezifundwe esifundweni.
– Hlabela ingoma nezigqila kanye nezinye izilwane zasemapulazini (izihlabani noma izigubhu).

Ukuhlola kanye Nokuhlola Ukuqonda:
– Ukuhlola kubeza wesifundo sokunikeza uboya obusebenzayo.
– Ukuqapha ukusebenza kwamashidi omsebenzi.
– Ukuxoxa kanye nokuphendula imibuzo ukuhlolela ukuqonda kahle.

Izindlela Zokuhlukanisa Kwabanekhono Ehlukahlukene:
Imisebenzi Yokusekela Abafundi: Nikeza izibonelo ezenziwe ngamashidi omsebenzi kanye nezithombe ezinamabhali noma ukugqugquzelela ukukhuluma okubonakalayo.
Imisebenzi Yokunweba Abafundi: Uma ufunza kahle ngaphambi kwesikhathi, cela abafundi bageze ukubhala izindaba noma izithombe zoboya ngomdwebo noma ukubhala.

Amanothi Ethishela:
– Lokhu kufundisa kunzuza abafundi ukuqonda ukuthi umsebenzi wansuku zonke wabahlali eningizimu ne-Afrika. Ukusetshenziswa kweziyobe nemidlalo yezithombe kuvusa intshiseko yokufunda.
– Qinisekisa ukuthi usizo lwethuluzi lutholakala kwabafundi abanezinselele zokufunda, kufaka phakathi obulukhuni bokuvisula. Izisindo noma izibuko kufanele zisetshenziswe.

Lokhu kuhlela isifundo kuzokuqeqesha ukulungiselela abafundi abasha ukuthi bafunde ngempilo yasepulazini kanye nezithebe ezikhiqizayo.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.