Ke eng se se dirwang ke morutabana wa Phase ya Foundation?

Barutabana ba Phase ya Foundation ba na le maikarabelo a latelago:

  • Go ikarabela dithuto go ya ka dinyakwana tša CAPS
  • Go nyakišiša ditlhokwašo tše diswa le ditšhelete tša thuto bjalo ka dibuka
  • Go hlabolla dintlha le dithata tša baithuti ka ditirišo
  • Go lebelela kgaso ya ngwana mongši le mongši. Go ripota go moraki goba mogadi le melawana ya sekolo
  • Go ba gabošupeje go boloka le go hlahloba phaphama ka dithutong (se se bonagalang ka bana ba bannyane!)
  • Go boloka diprotokolo tšohle go ya ka mehlala ya Department of Basic Education
  • Go tsena kopanong ya basebeletsi, kopanelo ya batswadi-le-barutabana le ditiragalo tša bangwe tše di nyakegago
  • Go fihlelela ditlhopho tša tekolo go akaretša go dira le go baakanya diporofense
  • Mosebetsi wa morutabana wa Phase ya Foundation o a fapoga mme o ka nna o tsidifetša, eupša o ka thoma go hlahloba dithuto tše dikgolo. Dipele le diprotokolo tša go lokela di swanetše go beakantšwa ka nako ye bohlokwa go bophelo bja morutabana.