Kelo ya Mphato wa R – seo o swanetšego go se tseba

Mo Mphatong wa R, Kelo ye e Theilwego Sekolong (SBA) ke 100% ye e tšwelago pele ebile e tšwela pele, e lebeletše kudu maitemogelo a go ithuta ao e sego a semmušo, ao a theilwego godimo ga papadi. Kelo ya Mphato wa R e ikemišeditše go latela tšwelopele ya moithuti yo mongwe le yo mongwe go tloga kotara go ya go kotara le go aga seswantšho se se feletšego sa maatla le ditlhohlo tša ngwana yo mongwe le yo mongwe. Bjalo ka morutiši wa Mphato wa R, go bohlokwa go kwešiša mekgwa ya kelo le ditebelelo mo ngwageng wo wa motheo wo bohlokwa wa thuto.

Temogo

Go lebelela ke foromo ya mathomo ya kelo mo Mphato wa R, gomme barutiši ba letetšwe go lebelela baithuti nakong ya mekgwa ya bona ya letšatši le letšatši, mediro ya go bapala ye e rulagantšwego le ye e lokologilego, le mošomo wa sehlopha goba wa motho ka o tee ka o tee. Barutiši ba swanetše go ba ba rekota dintlha ka go šomiša mananeo a go hlahloba le dirubriki, tšeo di tlago tsebiša go bega go batswadi le bakgathatema.

Diteko

Go bohlokwa go lemoga gore baithuti ba Mphato wa R ga se ba swanela go ba ka fase ga seemo sa setšo sa “teko”. Go e na le moo, barutiši ba swanetše go fa baithuti dibaka tše ntši tša go laetša tsebo ya bona, mabokgoni, le kwešišo ka dikelo tše di sego tša semmušo tšeo di dumelelago go latela le go hlokomela tšwelopele.

Tlhabollo ya Temogo

Tlhabollo ya temogo ke karolo ye bohlokwa ya kharikhulamo ya Mphato wa R, gomme barutiši ba hlohleletšwa go šomiša lenaneo la go hlahloba tlhabollo ya temogo go latela tšwelopele ya mabokgoni a go fapana a temogo. Lenaneo le la go hlahloba le swanetše go šomišwa ngwaga ka moka gomme le ka tsebiša go bega go batswadi le bakgathatema.

Go bega

Mabapi le go rekota le go bega, kelo ya mediro ya go ithuta e rekotwa kotara ye nngwe le ye nngwe ka go šomiša mananeo a go hlahloba le dirubriki. Maemo a phihlelelo ya moithuti a begwa ka sekaleng sa dintlha tše 7, bjalo ka ge go laeditšwe ka go Pholisi ya Bosetšhaba ye e lebanego le Dinyakwa tša Lenaneo le Tšwetšopele ya Setatamente sa Kharikhulamo ya Bosetšhaba Mephato ya R-12. Diforomo le mekgwa yeo e šomišwago go tsebiša go rekota le go bega di tla ithekga ka dithuto tšeo di rutwago, go akaretšwa Polelo ya Gae, Dipalo, le Mabokgoni a Bophelo.

Ge re phetha, kelo mo Mphato wa R ke tshepedišo ye e tšwelago pele yeo e lebeletšego kudu maitemogelo a go ithuta ao e sego a semmušo, ao a theilwego godimo ga papadi. Barutiši ba swanetše go lebelela baithuti le go latela tšwelopele ya bona ba šomiša mananeo a go hlahloba le dirubriki mola ba fa baithuti dibaka tše ntši tša go laetša tsebo ya bona, bokgoni le kwešišo. Ka go latela ditlhahlo tše, barutiši ba ka thekga tlhabollo ye e feletšego ya baithuti ba bona le go ba hloma gore ba atlege thutong ya bona ya ka moso.