Lesson Plan: Grade 3 Home Language Ukubhala notitshala

Isifundo: Ukubhala notitshala – iSihlobo seSithathu sesigaba seSithathu

Izinto EzinguMgangatho:
– Incwadi yemibhalo
– Amapensile
– Iincwadi zokufunda
– Ihele ezimfutshane kunye nebhodi yokubhala
– Iithebhulethi okanye izixhobo zetekhnoloji (ukuba zikhona)

Iinjongo zokufunda:
1. Ukuphuhlisa izakhono zokubhala ngeendlela ezahlukeneyo.
2. Ukuphuhlisa ukuchaneka kwegrama kunye nesakhiwo semibhalo.
3. Ukusebenzisa amagama neentetho ezifanelekileyo ukuze kubhaleke intyatyambo.
4. Ukubonisa ulwazi ngokuthi basebenzise umxholo wenkcubeko yabo.
5. Ukuphendula imibuzo elula esekwe emfanekisweni onikiwe.

Iziva:
1. Ukubhala (Bhala)
2. UMfundi/ Utitshala (Umgaqo weBanga/ Uluhlu lweTyala)
3. Inkcazelo (Umbeko)
4. I-grama (Ubhaliso)
5. Ukuphendula (Imibuzo)

Ulwazi oluphambili:
Abafundi baye bafunda nzulu ulwazi ngokufunda nokubhala kwiindinyana ezimfutshane ngokubonisa ukuqonda kwesakhiwo segrama kunye neentsapho zabafundi. Bajolaphule umxholo wokubhala ngokubhala iintsomi neemibhalo emide.

Iminyhadala elindelekileyo kunye neMpendulo:
– Abafundi banokuba nexhala malunga namagugu kunye neegrama ezilungileyo.

Sombulula ingxaki ngokunika umdla ukhuthazo kunye nokukhangela kwesinye isakhiwo semabali esilula (ukubonisa kwimizekelo).

  • Abafundi banokuba neengxaki ezinokuthi zichaze amagama ngendlela efanelekileyo.

    Amava enelizinga aphakathi ajolise ekuphuhliseni ulwazi lwamagama ngokusebenzisa izixhobo ezahlukeneyo ezifana neencwadi ezihamba ngamabali.


Izinto zeQalo (10%):
1. (4 iminithi) Inkcazo emfutshane yeinjongo zomsebenzi osuka kwiphepha; yintoni esiza kufunda namhlanje.
2. (4 iminithi) Vulindlela – cela abafundi bakhumbule bolunye ulwazi ebebefunda ekuqaleni kweli xesha ngeziganeko ukusuka kwimibhalo ephambili.

Impawu zoMsebenzi (80%):
1. (15 iminithi) Umsebenzi ofundekiyo: Kwisihloko esinikezelweyo “Inkumbulo yethu” abangabaqondise ebuhleni obufudumeleyo bebali, behlomla umhlomlo wokuqala kwimibhalo emide.
2. (20 iminithi) Umsebenzi ozimeleyo: Abafundi bazothatha isithuba abazowubonisa “Inkumbulo yethu” ngendlela abaziva ngayo, bebhala iileta, bexhaphaza izakhono zabo zemiyalelo kunye negrama.
3. (10 iminithi) Ukubambisana: Bayakusebenza kwiqela, beyeqelela imibhalo yabo yokubhala ngeqabane labo kwaye benze imilotha efanelekileyo.

Izinto zokugqibela (10%):
1. (4 iminithi) Isiqhulo senkomo – True/False okanye imibuzo yokuphendula ngokwakuqonda kwemibhalo.
2. (4 iminithi) Ukuphonononga – cela abafundi ekudalweni kwabo bathengisa izakhono zabo zibhale phantsi imibuzo enokudaleka.

Uviwo noKukhathalela uQeqesho:
1. Imibhalo yoxwebhu lwabo – bona ukuchaneka kwezityalo zabo kunye nomgaqo wegrama.
2. Umsebenzi woqeqesho lwamaqela – cinga ngokuqalisa iintetho kwimisebenzi abayenzeleyo ngabafana nabathi bangaphazanyiswa.

Ubungakanani benoHlumo:
1. Isizwe sabantu abangakwazi kuvela – bangeniswe kwimibala nezixhobo neekhrayoni.
2. Abafundi abaneengxaki zokubhala – bazithathele ulwazi ngeefayili okanye babonise ngezandla zabo izithuba abazicaphula ngako.

Imbalelwano Zokufundisa:
– Umsebenzi wolwazi – ikhwele kunye noxanduva lafumana iifayile ezanelafe.

Qaphela:
Abafundi abathandwa ngamava amahle, banesidima kwizakhono zemibhalo ezahlukeneyo ezigximfiziyo ulwimi lwabo lwaseKapa. Baqaphela iintsapho ezingqale enkulisa, abafundi bazakudityaniswa kumlinze omkhulu wesenzo somzimba nezikrelemnqa.

Ukuba nentlonelo kwakunye neNtlalo:
Yenzani ulwazi lweendaba, abantwana bakubhambe amakota amacwecwe ngezo zixhobo negrama zabo, ngoxo baze bahombise ngokumsheka.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.