Topwenke en riglyne vir KABV-assessering

Assessering is ‘n proses van insameling, ontleding en interpretasie van inligting om onderwysers, ouers en ander belanghebbendes te help om besluite oor leerders se vordering te neem. Klaskamerassessering behoort leerderprestasie die mees effektiewe en doeltreffende aan te dui deur te verseker dat voldoende bewyse ingesamel word deur verskeie assesseringsvorms te gebruik. 

nasionale assesseringsbeleid beperk

Verskillende tipe assesserings

Klaskamerassessering moet beide informeel en formeel wees. In beide gevalle moet leerders weet watter kennis en vaardighede geassesseer word, en terugvoer moet na assessering aan leerders verskaf word om die leerervaring te verbeter.

Informele of daaglikse assessering is die monitering en verbetering van leerders se vordering. Hierdie tipe assessering vind plaas deur onderwyserwaarneming en onderwyser-leerder-interaksies, wat óf onderwysers óf leerders kan inisieer. Informeel kan so eenvoudig wees soos om tydens die les te stop om leerders waar te neem of te bespreek hoe leer vorder. Onderwysers behoort informele assessering te gebruik om terugvoer aan die leerders en onderwysers te gee, die gapings in leerders se kennis en vaardighede te sluit en onderrig te verbeter. Die informele assessering bou tot formele assessering, en onderwysers moet nie net op die formele assessering fokus nie.

‘n Formele assessering bied aan onderwysers ‘n sistematiese manier om te evalueer hoe goed leerders vorder in ‘n bepaalde vak en ‘n graad. Onderwysers moet verseker dat assesseringskriteria voor die assesseringsproses duidelik aan die leerders is. Dit behels dat die onderwyser aan die leerders verduidelik watter kennis en vaardighede geassesseer word en die vereiste response. Terugvoer moet na assessering aan die leerders verskaf word en kan die vorm aanneem van ‘n heelklasbespreking of onderwyser-leerder-interaksie.

Voorbeelde van formele assesserings sluit in projekte, mondelinge aanbiedings, demonstrasies, optredes, toetse, eksamens en praktiese demonstrasies.

Die vorme van assessering wat gebruik word, moet gepas wees vir die ouderdom en die ontwikkelingsvlak van die leerders in die fase. Die assesseringstake moet sorgvuldig ontwerp word om die inhoud van die vak te dek. Daarom moet die ontwerp van hierdie take verseker dat verskeie vaardighede geassesseer word soos beoog in  Hoofstuk 4  van die verskillende Kurrikulum- en Assesseringsbeleidsverklarings.

Onderwysers moet die aangetekende formele assesseringspunte by die finale Skoolgebaseerde Assesseringspunt vir vordering (Graad 1-8) en bevordering (Graad 9-12) doeleindes insluit. Dit beteken dat daardie take wat vir formele assessering gebruik word, aangeteken word en gebruik word om te besluit of ‘n leerder moet vorder of na die volgende graad bevorder moet word.

Daar word van onderwysers verwag om leerderprestasie in alle formele assesseringstake aan te teken. Daar word nie van hulle verwag om prestasie in informele of daaglikse assesseringstake te registreer nie. Onderwysers kan egter in sommige gevalle kies om prestasie in alledaagse assesseringstake aan te teken om die onderrig- ​​en leerproses te ondersteun.

Die onderwyser moet die jaarlikse formele assesseringsprogram voor die skooljaar by die Skoolbestuurspan (SBS) indien. Dit sal gebruik word om ‘n skoolassesseringsplan in elke graad op te stel. Die skoolassesseringsplan moet in die eerste week van die eerste kwartaal aan leerders en ouers verskaf word.

Hoe word formele assessering gestruktureer?

Assessering in die  Nasionale Kurrikulumverklaring Graad R – 12  behels Skoolgebaseerde Assessering en Praktiese Assesseringstake vir sekere vakke wat in die Verdere Onderwys- en Opleidingsfase aangebied word en ‘n finale jaareindeksamen.

Skoolgebaseerde Assessering, Praktiese Assesseringstake en jaareindeksamens is ontwerp om die inhoudsbevoegdhede, vaardighede, waardes en houdings van die vak aan te spreek en om leerders, ouers en onderwysers van resultate te voorsien wat betekenisvolle aanduidings is van wat die leerders weet , verstaan ​​en kan doen ten tyde van die assessering.

Skoolgebaseerde Assessering en Praktiese Assesseringstake laat leerders toe om gereeld gedurende die skooljaar geassesseer te word en vaardighede te assesseer wat nie in ‘n geskrewe formaat geëvalueer kan word nie, bv. toets of eksamen. Skoolgebaseerde Assessering- en Praktiese Assesseringstake sluit verskeie assesseringsmetodes in soos beoog in  Hoofstuk 4  van die Kurrikulum- en Assesseringsbeleidsverklarings.

Die doel van ‘n jaareindeksamen is om betroubare, geldige en billike maatstawwe te verskaf van leerders se prestasies in die vakke wat vanaf graad 4 aangebied word.

Skoolgebaseerde assessering

Skoolgebaseerde assessering is ‘n verpligte komponent vir vordering en bevordering in al die verskillende skoolfases. Die Skoolgebaseerde Assesseringskomponent is soos volg in verskillende skoolfases – in Grondslagfase is dit 100% van die leerder se punt werd, in Intermediêre Fase is dit 75%, Senior Fase 50% en VOO 25%.

Moderering moet verseker dat die kwaliteit en standaard van die Skoolgebaseerde Assessering, soos beoog in  Hoofstuk 4  van die Kurrikulum- en Assesseringsbeleidsverklarings, vanaf Graad 4 nagekom is. In graad 12 moet Skoolgebaseerde Assessering deur die Departement van Basiese Onderwys, die geakkrediteerde assesseringsliggaam en Umalusi gemodereer word.

Praktiese Assesseringstaak

‘n Praktiese Assesseringstaakpunt is ‘n verpligte komponent van die finale bevorderingspunt vir alle kandidate wat vir die volgende Nasionale Senior Sertifikaat-vakke geregistreer is:

 • Landboubestuurspraktyke en Landboutegnologie;
 • Dansstudies, Ontwerp, Dramatiese Kunste, Musiek en Visuele Kunste;
 • Tale: Mondelinge punt;
 • Tegnologie: Siviele Tegnologie, Elektriese Tegnologie, Meganiese Tegnologie en Ingenieursgrafika en Ontwerp;
 • Lewensoriëntering;
 • Rekenaarwetenskappe: Rekenaartoepassingstegnologie en Inligtingstegnologie; en
 • Verbruikerstudies, Gasvryheidstudies en Toerisme.

Die Praktiese Assesseringstakepunt moet 25% van die eindeksamenpunt tel. Die samestelling van die Praktiese Assesseringstake van alle vakke wat in  subparagraaf (1)  gelys word, word in Hoofstuk 4  van die Kurrikulum- en Assesseringsbeleidsverklarings uiteengesit  .

Moderering moet verseker dat die kwaliteit en standaard van die Praktiese Assesseringstake, soos beoog in  Hoofstuk 4  van die Kurrikulum- en Assesseringsbeleidsverklarings, nagekom is. In graad 12 moet Praktiese Assesseringstake deur kundiges in elke vak gemodereer word en kwaliteit verseker word deur Umalusi.

Hoe om skoolgebaseerde assesserings en praktiese assesseringstake te merk

Beide Skoolgebaseerde Assessering en die Praktiese Assesseringstaakkomponent moet:

 • assesseringstake behels wat die leerders se Skoolgebaseerde Assessering- en Praktiese Assesseringspunt uitmaak soos beoog in  Hoofstuk 4  van die Kurrikulum- en Assesseringsbeleidsverklarings;
 • ‘n punt wat vir elke assesseringstaak toegeken word en ‘n gekonsolideerde punt insluit;
 • gelei word deur assesseringskomponente soos gespesifiseer vir elke vak in  Hoofstuk 4  van die Kurrikulum- en Assesseringsbeleid
 • Stellings soos beoog in  Hoofstuk 4  van die Kurrikulum- en Assesseringsbeleidsverklarings;
 • beskikbaar wees vir monitering en moderering; en
 • deur die onderwyser geëvalueer, gekontroleer en gewaarmerk word voordat dit as die leerder se bewys van prestasie aangebied word.

Die onderwyserlêer met assesseringstake moet:

 • ‘n volledige rekord van assessering in daardie spesifieke vak wees;
 • deur die onderwyser in stand gehou word vir elke vak wat onderrig word ten opsigte van die  Nasionale Kurrikulumverklaring Graad R – 12 ; en
 • beskikbaar wees vir moniterings- en modereringsdoeleindes op elke vlak.

Versuim deur die onderwyser om ‘n lêer met assesseringstake by te hou, is ‘n daad van wangedrag. Dit sal hanteer word ingevolge  paragraaf 5(3)  van die beleidsdokument,  Nasionale beleid oor die gedrag, administrasie en bestuur van die Nasionale Senior Sertifikaat: ‘n Kwalifikasie op Vlak 4 op die Nasionale Kwalifikasieraamwerk (NKR) , of ander toepaslike maatreëls.

Die afwesigheid van ‘n Skoolgebaseerde Assessering of ‘n Praktiese/Mondelinge Assesseringstaakpunt in enige vak in Graad 10-12, sonder ‘n geldige rede, sal daartoe lei dat die leerder vir daardie spesifieke vak gederegistreer word. Die leerder sal drie weke voor die aanvang van die finale jaareindeksamen van die betrokke graad gegun word om uitstaande werk in te dien of om hulself aan te bied vir Skoolgebaseerde Assessering of ‘n Praktiese/Mondelinge Assesseringstaakpunt. Indien die leerder nie aan die uitstaande Skoolgebaseerde Assessering of ‘n Praktiese/Mondelinge Assesseringstaakvereistes voldoen nie, sal so ‘n leerder nul (“0”) toegeken word vir die Skoolgebaseerde Assessering of ‘n Praktiese/Mondelinge Assesseringstaakkomponent vir daardie vak .

Einde van die jaar Eksamen

In die Intermediêre Fase (Graad 4-6), Senior Fase (Graad 7-9) en die Verdere Onderwys- en Opleidingsfase (Graad 10-11) moet leerders in die einde-van-jaar-eksamen in die vereiste aantal vakke soos bepaal in  paragrawe 14(2), 21(1)  en  29(1)  in die beleidsdokument,  Nasionale beleid oor die program en bevorderingsvereistes van die Nasionale Kurrikulumverklaring Graad R – 12 .

Skole moet verseker dat leerders voldoen het aan die Skoolgebaseerde Assessering-, Praktiese Assesseringstake- en Mondelinge assesseringsvereistes soos uiteengesit in  Hoofstuk 4  van die Kurrikulum- en Assesseringsbeleidsverklarings.

Eksamenvraestelle moet in die Tale van Leer en Onderrig (TLO) opgestel word. Tensy anders aangedui in die eksamenvraestel, moet leerders al die Taal van Leer en Onderrig (TLO)-vrae wat op die leerder van toepassing is, beantwoord.

Hoe om leerderprestasie aan te teken en te rapporteer

Die opname is ‘n proses waarin die onderwyser die vlak van ‘n leerder se prestasie dokumenteer. In Suid-Afrikaanse skole behoort dit die vordering in die rigting van die prestasie aan te dui soos uiteengesit in die Kurrikulum- en Assesseringsbeleidsverklarings van alle vakke wat in die  Nasionale Kurrikulumverklaring Graad R – 12 gelys word . Rekords van leerderprestasie moet bewys lewer van die leerder se konseptuele vordering binne ‘n graad en hul gereedheid om na die volgende fase te vorder.

Rekords van leerderprestasie moet ook gebruik word om die vordering wat deur onderwysers en leerders in die onderrig- ​​en leerproses gemaak is, te verifieer. Rekords moet gebruik word om leer te monitor en om te beplan.

Rapportering is ‘n proses om leerderprestasie aan leerders, ouers, skole en ander belanghebbendes soos werkgewers en tersiêre instellings te kommunikeer. Leerderprestasie kan op verskeie maniere gerapporteer word. Dit sluit in rapportkaarte, ouervergaderings, skoolbesoekdae, ouer-onderwyserkonferensies, telefoonoproepe, briewe en klas- of skoolnuusbriewe.

Die primêre doel van verslagdoening is om:

 • gee aan leerders gereelde terugvoer; hierdie terugvoer moet ontwikkelingsgerig wees;
 • ouers/voogde in te lig oor die vordering van die individuele leerder; en
 • inligting aan skole en distrikte of streekkantore te gee oor die huidige vlak van prestasie van leerders.

Opgetekende inligting moet:

 • onderwysers en ander in te lig oor die prestasie van leerders;
 • gebruik word om konstruktiewe terugvoer aan leerders oor hul vordering te gee;
 • gebruik word om terugvoer oor die prestasie van leerders aan ouers en ander rolspelers te gee;
 • die beplanning van onderrig- ​​en leeraktiwiteite in te lig; en
 • intervensiestrategieë in te lig.

Die taal waarin optekening en verslagdoening gedoen word, moet die Taal van Leer en Onderrig (TLO) volg soos ingelig deur die  Taal-in-Onderwysbeleid  van 1997. In dubbelmediumskole moet een van die tale wat as TLO gebruik word, gebruik word vir verslagdoeningsdoeleindes, terwyl die taal van die opname enige van die tale moet wees wat vir leer en onderrig gebruik word.

Fundamentele beginsels van verslagdoening en rekordering

Die volgende beginsels ondersteun die benadering tot beide rekordering en verslagdoening:

 • Aantekening van leerderprestasie teenoor die assesseringstaak en verslagdoening is teenoor die totale punt wat behaal is in alle opdragte wat in ‘n kwartaal voltooi is. Die bevordering van ‘n leerder is gebaseer op die saamgestelde punte wat in al vier kwartale behaal is.
 • Onderwysers moet in hul lêers wys dat hulle al die formele take gedek het.
 • Prestasiegradering op ‘n rapportkaart moet aangedui word deur ‘n kombinasie van nasionale kodes, persentasies en kommentaar.

Die volgende is van toepassing op rekordering en rapportering per fase:

 • Grondslagfase KABV (Graad R – 3): Teken nasionale kodes en hul prestasiebeskrywings aan en rapporteer dit.
 • Intermediêre Fase KABV (Graad 4 – 6): Teken aan en rapporteer in nasionale kodes en hul prestasiebeskrywings en persentasies
 • Senior Fase (Graad 7 – 9): Teken op en rapporteer met behulp van nasionale kodes en hul prestasiebeskrywings en persentasies.
 • VOO (Graad 10 – 12): Teken in punte aan en rapporteer in persentasies.

Die skedule en die rapportkaart moet die algehele vlak van prestasie van ‘n leerder aandui. In die geval van Tale moet elke taal wat die leerder aanbied  afsonderlik aangeteken en gerapporteer word volgens die verskillende vlakke waarop dit aangebied word. Byvoorbeeld, Huistaal – Engels, Eerste Addisionele Taal – IsiXhosa, Tweede Addisionele Taal – Afrikaans Tweede Addisionele Taal.

Die aantal formele assesseringstake wat in elke fase aangeteken moet word, word in  Hoofstuk 4  van die Kurrikulum- en Assesseringsbeleidsverklarings verskaf. Die aangetekende bewysstukke moet ‘n verskeidenheid vorme van assessering weerspieël. Meer inligting hieroor word in  Hoofstuk 4  van die Kurrikulum- en Assesseringsbeleidsverklarings verskaf.

Onderwysers moet gereeld aan leerders en ouers verslag doen oor die vordering van leerders. Daar word van skole verwag om terugvoer aan ouers te gee oor die program van assessering deur ‘n standaard verslagdoeningsinstrument soos ‘n verslagkaart te gebruik. Benewens die rapportkaarte, kan ander aanmeldingsmeganismes soos ouervergaderings, skoolbesoekdae, ouer-onderwyserkonferensies, telefoonoproepe, briewe, klas- of skoolnuusbriewe, ens., gebruik word. Die skool sal die formaat van hierdie verslagdoeningstrategieë bepaal.

GraderingskodeBeskrywingMerk %
7Uitstekende prestasie80 – 100
6Verdienstelike prestasie70 – 79
5Aansienlike prestasie60 – 69
4Voldoende prestasie50 – 59
3Matige prestasie40 – 49
2Elementêre prestasie30 – 39
1Nie bereik nie0 – 29

Kodes en beskrywings vir die rapportering van leerderprestasie

Grondslagfase

Die nasionale kodes en beskrywings wat verskaf word, moet gebruik word om leerderprestasie in die Grondslagfase (Graad R – 3) aan te teken en aan te meld. Opmerkings moet gebruik word om leerderprestasie te beskryf. In die Grondslagfase moet die aantekening en rapportering van leerderprestasie teen die vier vakke wat aangebied word, dit is Huistaal, Eerste Addisionele Taal, Wiskunde en Lewensvaardighede soos voorgeskryf in paragraaf 6 van die beleidsdokument, Nasionale beleid oor die program en bevordering   wees  . vereistes van die Nasionale Kurrikulumverklaring Graad R – 12 .

Intermediêre fase

Saam met óf persentasies óf beskrywers óf albei, moet die nasionale kodes gebruik word om leerderprestasie in die Intermediêre Fase (Graad 4 – 6) aan te teken en aan te meld. Opmerkings moet gebruik word om leerderprestasie te beskryf. In die Intermediêre Fase (graad 4 – 6) moet die aantekening en rapportering van leerderprestasie in die formele assesseringstake teen die ses vakke voorgeskryf word in paragraaf 12  van  die beleidsdokument,  Nasionale beleid oor die program en bevorderingsvereistes van die Nasionale Kurrikulum. Verklaring Graad R – 12.  Die vereistes vir formele aangetekende assessering vir Graad 4 – 6 word in Hoofstuk 4  van die Kurrikulum- en Assesseringsbeleidsverklarings uiteengesit  .

Senior Fase

Saam met óf die beskrywers óf persentasies óf albei, moet die nasionale kodes gebruik word om leerderprestasie in graad 7 – 9 aan te teken en aan te meld. Kommentaar moet gebruik word om leerderprestasie te kwalifiseer. Die vereistes vir formele aangetekende assessering vir graad 7 – 9 word in Hoofstuk 4  van die Kurrikulum- en Assesseringsbeleidsverklarings uiteengesit  . In graad 7 – 9 moet die aantekening en rapportering van leerderprestasie in die formele assesseringstake teen die vakke voorgeskryf word in  paragraaf 19  van die beleidsdokument,  Nasionale beleid oor die program en bevorderingsvereistes van die Nasionale Kurrikulumverklaring Graad R – 12.

VOO

Die nasionale kodes en verwante persentasies wat gebruik moet word om leerderprestasie in graad 10 – 12 aan te teken en aan te meld, word verskaf. Opmerkings moet gebruik word om leerderprestasie te beskryf. Die vereistes vir formele aangetekende assessering vir graad 10 – 12 word in Hoofstuk 4  van die Kurrikulum- en Assesseringsbeleidsverklarings uiteengesit  . In graad 10 – 12 moet die aantekening en rapportering van leerderprestasie in die formele assesseringstake teen die vakke voorgeskryf word in  paragraaf 27  van die beleidsdokument,  Nasionale beleid oor die program en bevorderingsvereistes van die Nasionale Kurrikulumverklaring Graad R – 12.

Die eksterne assesseringskomponent vir graad 12 tel 75% van die finale assessering. In sekere vakke kan ‘n praktiese assesseringskomponent 25% tot die eksterne komponent bydra. Die beleid oor die eksterne Nasionale Senior Sertifikaat-eksamens word bepaal in die beleidsdokument,  Nasionale beleid oor die uitvoering, administrasie en bestuur van die Nasionale Senior Sertifikaat: ‘n Kwalifikasie op Vlak 4 op die Nasionale Kwalifikasieraamwerk (NKR).

Onderwysers se lêers

Daar word van alle onderwysers verwag om ‘n lêer te hou wat bewyse van hul onderrig en assessering bevat, nl. Jaarlikse onderrigplan , Assesseringsplan, Formele assesseringstake en memorandums, Aanduiding van Handboek(e) en enige hulpbronne wat gebruik word, Rekordblad wat leerders se punte vir elke formele assesseringstaak bevat en informele notas of enige intervensie wat die onderwyser beplan om leerders te help wat dit benodig bykomende ondersteuning (waar dit bestaan). Dit is die onderwysers se verantwoordelikheid om te verseker dat die inligting in hul assesseringslêers op datum gehou word.

‘n Onderwyserassesseringslêer kan ‘n lêer, ‘n lêergids, ‘n boks of enige ander geskikte bergingstelsel wees. Die formeel aangetekende assesseringstake moet in die onderwyser se lêer nagesien of aangedui word. Plakkers, gekleurde papier, ens. mag vir hierdie doel gebruik word. Onderwysers se lêers moet te alle tye op versoek beskikbaar wees vir moderering en aanspreeklikheidsdoeleindes.