Ukuhlola iBanga R – okumele ukwazi

Ebangeni R, Ukuhlola Okusekelwe Esikoleni (SBA) kuqhubekayo futhi kuyaqhubeka ngo-100%, kugxile ekufundeni okungakahleleki, okusekelwe ekudlaleni. Ukuhlola kweBanga R kuhloswe ngayo ukulandelela inqubekelaphambili yomfundi ngamunye kusukela kwethimu kuye kwesinye futhi kwakha isithombe esiphelele samandla nezinselele zomntwana ngamunye. Njengothisha eBangeni R, kubalulekile ukuqonda izinqubo zokuhlola nokulindelwe kulo nyaka wesisekelo esibalulekile semfundo.

Ukubuka

Ukuqaphela kuyifomu lokuhlola eliyisisekelo eBangeni R, futhi othisha kulindeleke ukuba babheke abafundi phakathi nemisebenzi yabo yansuku zonke, imisebenzi yokudlala ehlelekile nekhululekile, kanye nomsebenzi weqembu noma ngamunye. Othisha kufanele barekhode amaphuzu besebenzisa izinhla zokuhlola kanye namarubrikhi, okuzokwazisa ukubika kubazali nababambiqhaza.

Izivivinyo

Kubalulekile ukuqaphela ukuthi abafundi beBanga R akufanele babhekane nesimo “sokuhlola” esivamile. Esikhundleni salokho, othisha kufanele banikeze abafundi amathuba amaningi okukhombisa ulwazi lwabo, amakhono, kanye nokuqonda ngokuhlola okungakahleleki okuvumela ukulandelela nokuqapha inqubekelaphambili.

Ukuthuthukiswa Kokuqonda

Ukuthuthukiswa komqondo kuyisici esibalulekile sekharikhulamu yeBanga R, futhi othisha bayakhuthazwa ukuthi basebenzise uhlu lokuhlola lokuthuthukisa umbono ukuze balandele ukuqhubeka kwamakhono ehlukene okucabanga. Lolu hlu lokuhlola kufanele lusetshenziswe unyaka wonke futhi lungazisa ukubika kubazali nababambiqhaza.

Ukubika

Maqondana nokurekhoda nokubika, ukuhlola kwemisebenzi yokufunda kuqoshwa njalo ngethemu kusetshenziswa izinhla zokuhlola kanye namarubrikhi. Izinga lokuphumelela komfundi libikwa esikalini samaphuzu ayi-7, njengoba kucacisiwe kuNqubomgomo Kazwelonke Ephathelene NoHlelo kanye Nezimfuneko Zokuphromotha zeSitatimende Sikazwelonke Sohlelo Lwezifundo Amabanga R-12. Amafomu nezindlela ezisetshenziswayo ukwazisa ukuqoshwa nokubika kuzoncika ezifundweni ezifundiswayo, okuhlanganisa noLimi Lwasekhaya, iMathematika kanye naMakhono Empilo.

Sengiphetha, ukuhlola eBangeni R kuyinqubo eqhubekayo egxile ekufundeni okungakahleleki, okusekelwe ekudlaleni. Othisha kufanele babheke abafundi futhi balandelele inqubekelaphambili yabo besebenzisa izinhla zokuhlola namarubhriki kuyilapho benikeza abafundi amathuba amaningi okukhombisa ulwazi lwabo, amakhono, kanye nokuqonda. Ngokulandela le mihlahlandlela, othisha bangakwazi ukusekela ukuthuthukiswa okuphelele kwabafundi babo futhi bababekele impumelelo emfundweni yabo yesikhathi esizayo.