Dikwalo tša Bokgoni bja Bophelo

Dikwalo tša bokgoni bja bophelo di a bohlokwa go barutiši ba Thuto ya Tekano, go kgethega mo thutong ya Bokgoni bja Bophelo. Dikwalo di a hlalosa se seo se hlokago gomme di fa mehlala ye itseng ya tshekatsheko. Se se thuša barutwana go kwešiša se se hlokago go se dirwe, gomme se thuša barutiši go bona ge morutwana o a hlokoga, o a phethagatša kapa a hlohleletša bokgoni bja go tšea sephetho, go ikomunika, go ba le lerato la batho, le go rarolla mathata. Ka go oketša, dikwalo di thuša go boloka tshekatsheko ye tsalago, go ikgethela go dithuto tše dintši kae tša pharologano moo barutiši ba go fapana ba ka lekollago bana. Se se swanela ka motheo wa thuto wa Bokgoni bja Bophelo, go netefatša gore mongwadi o bewa ka tsela e e šomago, go sa bonagalwe ke bothata bja gagwe goba tšhomišo ya lone.

Life Skills Rubrics for Checklists grade 1-3 BKPSW and Visual Arts

Life Skills Rubrics for Checklists PA and PE