Grade 1 Life Skills Lesson Plan in Zulu: At School

Isihloko Secebo Lesifundo:
Ibanga 1 Impilo Yamakhono Isifundo: Esikoleni

Imishini Edingekayo:
– Bona incwadi yesifundo samakhono
– Izincwadi zokubhala zabafundi
– Amakhadi anezithombe ezihlobene nesikole
– Uma kungenzeka, amakhompyutha noma amaphilisi angu-1-2 ukuze kufundwe izithombe zesikole

Izinhloso Zokufunda:
– Abafundi bazaqonda izakhi zokuphila esikoleni, kubandakanya izakhiwo ezahlukahlukene, izisebenzi zesikole, nemisebenzi yobuhlakani.
– Baqonde ukubaluleka kokugcina indawo yabo yesikole ihlanzekile futhi iphephile.
– Bazokwazi ukuchaza umsebenzi owawodwa noma abasebenzi abaqashwe esikoleni.

Amagama Abalulekile:
1. Isikole – Indawo lapho abafundi beya khona ukuze bafunde.
2. Uthisha – Ummuntu ofundisa abafundi.
3. Igumbi lokufundela – Igumbi lapho abafundi bafunda khona.
4. Isifundo – Umsebenzi noma okusuke kufundwa abafundi.
5. Ibhodi – Into esetshenziselwa ukubhala noma ukufundisa igumbi.

Ukufunda Kwangaphambili:
Abafundi bakhe bafunde mayelana nemindeni yabo nezindawo zabo zokuhlala. Lokhu kuzokusiza ukudlulisa kumqondo wokuzwana nokusebenza ngokubambisana esikoleni.

Izinselelo Ezingase Zibhekane Nokufunda kanye Nezixazululo:
– Ezinye izingane zingaba nokungenangqondo noma ukwesaba ngezinye zezinto zaseSikoleni. Umfundisi angasebenzisa izithombe ezithokozisayo kanye nemidlalo yokulingisa ukwehlisa lokho kwesaba.

Imisebenzi Yokuqala:
(Isikhathi: 4 imizuzu)
– Himisa abafundi ngenhloso zosuku lwezifundo.
– Vula ngokuxoxa ngamazwe abadidiyelwe babo abafundi.
– Buza imibuzo elula ukuze uvuselele ulwazi lwabo mayelana nesikole (Isibonelo: “Ngubani ongitshela ukuthi yini isikole?”)

Imisebenzi Ephakathi:
(Isikhathi: 32 imizuzu)
– Fundisa abafundi mayelana nezakhiwo zesikole usebenzisa izithombe (Isibonelo: igumbi lokufundela, ibhodi, njll.)
– Chaza izisebenzi ezahlukene esikoleni, njengo-thisha, abazali bezikole, nabanye.
– Dlala umdlalo wekhadi lezithombe lapho abafundi kudingeka bahlanganise izithombe zomsebenzi noma isakhiwo sesikole elungile.
– Yenza umsebenzi ozenzele osekela umqondo wokusiza ukugeza izandla, ukubeka izinto ezifanele emaisheluvini.

Imisebenzi Yokugcina:
(Isikhathi: 4 imizuzu)
– Bheka uma abafundi ukuqondayo basebenzisa izimpendulo zemibuzo ethile (Isibonelo: “Ngubani othisha wakho?” “Kuyini egumbini lakho lokufundela?”)
– Nikeza abafundi itikithi lokuphuma lapho bezokufaka impendulo embuzweni omfushane ojulukile (Isibonelo: “Yini oyithanda kakhulu ngasesikoleni?”)

Ukuhlola Ukuqonda Nokuhlolwa:
– Umfundisi umbuzo abafundi imibuzo ekhombisayo.
– Ukujima ngokusebenzisa ikhadi lezithombe.
– Itikithi lokuphuma njengefa yokuhlola.

Izinqubomgomo Zokuhlukahluka Kwezingane:
– Othisha bazosebenzisa izithombe kanye nezibonelo ezingokoqobo ukuphindaphinda ulwazi.
– Abafundi abayisihle nakakhulu bayokwenziwa umthwalo wokucinga imininingwane eyengeziwe mayelana nezinye izakhi zesikole.

Amanothi Okufunda:
Ukuqondisa abafundi kwenza kucace ukubaluleka kwemisebenzi, futhi ukusebenzisa izithombe kuzongena kuhle kulabo abafundi abangathola ukufunda kubahlazo okusemthethweni. Qinisekisa ukuthi izinto zokufunda zinokutholakala kubafundi abakwazi kahle ukubona noma abalalelisiswa kahle ngezindlebe.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.