Grade R Life Skills Lesson Plan in Zulu: Festivals and Special Days (Repeated)

Uhlelo Lwesifundo:

Isihloko Sesifundo:
Ibanga R, Amakhono Okuphila: Imikhosi Nezinsuku Ezibalulekile (Kuphindwe)

Izinto Ezidingekayo:
– Ibhodi yokubhalela
– Ama-posters nama-flashcards ngemikhosi ehlukene nezinhlobo ezahlukene zezinsuku ezibalulekile
– Amakhadi aluhlaza (okubonisa imikhosi)
– Iphepha namakhrayoni
– Izithombe zezenzo noma izinto ezithile mayelana nemikhosi ethile

Izinhloso Zokufunda:
– Abafundi bazokwazi ukuqonda kanye nokukhomba imikhosi ehlukahlukene nezinsuku ezibalulekile.
– Abafundi bazokwazi ukuxhumana imikhosi nezinsuku ezibalulekile nezimpilo zabo.
– Abafundi bazokwazi ukwabelana ngamakhono abo okuxoxa izindaba mayelana nemikhosi ethile nezinsuku ezibalulekile ezibalulekile kubo.

Amagama Afanele:
1. Umkhosi – Umbuthano okhethekile abafundi abafunda khona amaqiniso abalulekile noma bagubha okuthile
2. Usuku lweKrisimesi – Usuku lapho kugujelwa khona ukuzalwa kukaKristu
3. Usuku lwePhasika – Usuku lapho kugujelwa khona ukuvuswa kukaKristu
4. Umgidi – Umkhosi wokugubha isiko elithile
5. Usuku Lokuzalwa – Usuku lokugubha unyaka ozalwe ngawo umuntu

Ukufunda Okwedlule:
Abafundi base befundile ngemicimbi yomphakathi kanye nengxenye yebalazwe laseNingizimu Afrika ebelihambisana nayo. Babesekuqonda ukuthi imicimbi ibaluleke kanjani emphakathini.

Izinselele Ezilindelekile Nezixazululo:
– Ezinye izifundo kungase kube nzima ukuzikhumbula zonke izinsuku ezibalulekile kanye nemikhosi. Xazulula lokhu ngokwenza amakhadi eluhlaza name-posters anenkcazo ezilula.
– Abanye abafundi kungase kube nzima ukuhlela izinkulumo zabo. Xazulula ngokunikeza izibonelo nezinkomba ezicacile zomklamo wezindaba.

Imisebenzi Yokuqala:
(10% Yesikhathi Sesifundo – 4 Imizuzu)
1. Umfundisi azothumelela abafundi ukuhlala esigcawini.
2. Umfundisi aseyopresentation ema-posters ahlukene ahambisa imikhosi nezinsuku ezibalulekile.
3. Amagama aluhlaza aqale ukuhlotshaniswa nezithombe ku-picture board.

Imisebenzi Ephakathi:
(80% Yesikhathi Sesifundo – 32 Imizuzu)
1. Incazelo enemininingwane ngemikhosi ebalulekile efana neKrisimesi, iPhasika, kanye nezinsuku zokuzalwa.
2. Khombisa izithombe noma amavidiyo amancane alungile okukhombisa indlela abantu abangayigubha ngayo imikhosi ethile.
3. Abafundi basebenze ngemibhangqwana noma amaqembu amancane, bejabulisa iziphepho zengqondo mayelana nemikhosi abaziqondile noma abazithandayo.
4. Zuza izindaba eziba namakhadi eluhlaza, ziqoqe izithombe nezibongo izigcawu ezihlobene nemikhosi nezinsuku ezibalulekile.

Imisebenzi Yokuphetha:
(10% Yesikhathi Sesifundo – 4 Imizuzu)
1. Okokuphuma ithikithi elisulele, bonisa umsebenzi wephepha omncane obuza abafundi ukudweba imikhosi noma usuku oluthile.
2. Xoxa ngokuqashelwa ukuthi abafundi bathole ulwazi oluncane mayelana nezinsuku ezibalulekile nemikhosi.
3. Vuma abafundi babo bonibazi bakhombise imiklamo yabo (umsebenzi wephepha) emabangeni okuphuma.

Uhlolo NokuhlolaUkuqonda:
– Ukuqapha ukusebenza kwabafundi ngesikhathi samaqembu.
– Uhlu lwezindaba oluqaphelekayo.
– Itikithi lokuphuma ne-drawing yokukhosela izinsuku.

Izindlela Zokuhlukanisa Izifundo Zabahluzi Abahlukene (Differentiation Strategies):
– Abafundi abayiziganga noma banesidingo esihlukile sokucaca izakhiwo zokuxoxa izindaba nabanohlangothi oluthile lwezithombe labacebile.
– Basebenzisi noma izincwadi zokulalisa ukuze bahlanganise ulwazi ngemikhosi nezinsuku ezibalulekile.

Ukwazi Ukufundisa:
– Lokhu kubalulekile ekuqondeni abafundi imicimbi ehlukene emphakathini kanye nomlando wezinkolo nezintelezi zesisu zomphakathi.
– Nikeza izincomo ezingeziwe kubafundi abadinga usizo.

Qaphela:
– Qinisekisa ukuthi abafundi abanokukhubaza noma izinhlanga ezahlukahlukene banelungelo ukuphendula ngemikhosi nezinsuku eziba abalulekile kwabanye ngaphandle kokungahluleli.

Ngiyethemba le ngane ikusiza ngokufundisa abafundi bakho Ibanga R, Amakhono Okuphila ngezihloko Imikhosi Nezinsuku Ezibalulekile!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.