Grade 1 Life Skills Lesson Plan in Zulu: Safety in the Home

Uhlelo Lwe-Lekiseni: Ukuphepha Ekhaya

Izinga: Ibanga 1

Isifundo: Amakhono Wokuphila

Isihloko: Ukuphepha Ekhaya

Izinto Ezidingekayo:

 • Izithombe noma imifanekiso ekhombisa izimo ezihlukahlukene zokuphepha ekhaya (isitofu somlilo, izinhlamvu zikagesi, izinto ezisikiwe)
 • Amaphepha namapensela
 • Amahadi anemibala ehlukene (okusawolintshi, obomvu, oluhlaza)
 • Amabhuku we-CAPS Life Skills
 • Ikhompuyutha noma isibonisi sokubonisa izithombe/ividiyo

Izinhloso Zokufunda:

 • Abafundi bazokwazi ukubala izimo ezingaphephile ekhaya.
 • Abafundi bazokwazi ukuphendula ngokucophelela uma bebona izimo ezingaphephile.
 • Abafundi bazokwazi ukuchaza izinto eziyingozi ezitholakala ekhaya.

Isichazamazwi:

 1. Ukuphepha – Ukuba senkingeni kancane noma ukuzivikela engozini.
 2. Ingozi – Izimo noma izinto ezingalimaza umuntu.
 3. Ukuqala – Ukwenza noma ukusebenzisa okuthile.
 4. Izigameko – izinto ezenzeka ezithinta ukuphila komuntu.
 5. Ukuvimbela – Ukuvikela izingozi.

Ukuqhathaniswa Kokufunda Kwangaphambilini:

 • Abafundi baye bafunda ngokubaluleka kokugcinwa komzimba wabo uphephile nokulwa nezindawo ezimanzi noma ezingakhiyiwe.
 • Abafundi bakhombise ukuqonda kokubaluleka kokugcina izindlu zihlanzekile.

Izinselelo Ezilindelekile Nezixazululo:

 • Inselelo: Abafundi bangahle babe nezinkinga ekuboneni izimo ezingaphephile.
  Isixazululo: Sebenza ngemifanekiso ukuze bathole uhambo olulula lokubonisa izimo ezingaphephile.
 • Inselelo: Abafundi bangahle bathole ubunzima ekuphenduleni ngesikhathi esifanele.
  Isixazululo: Baphoqe ukuthi benze ngokulingisa ukuze bakwazi ukwenzela ukufanisa.

Imisebenzi Yokuqala (10% wesikhathi):

 • (4 Imizuzu) Ukuvula lekiseni ngezithombe zemindeni exhaphaza izinto eziyingozi ekhaya (iselula eshaja eduze kombhede; isitofu eshisa emuva kokupheka).
 • Chaza izinjongo zalesifundo futhi wakhumbuze abafundi ngomqondo wokuphepha obalulekile.

Imisebenzi Ephakathi (80% wesikhathi):

(32 Imizuzu)
– (10 Imizuzu) Bonisa izithombe ezahlukene wezimo ezingaphephile futhi buza abafundi ukuthi ziyini futhi kungani zingaphephile.
– (12 Imizuzu) Bhaka abafundi ukuba basebenzise amathoyizi noma izithombe ukuze benze izimo ezinokuphepha nezingozi zihle.
– (10 Imizuzu) Vumela abafundi babe ngabahlola-kuphepha omncane. Banikeze izithombe abazozikhomba lapho ababone khona izingozi futhi baphikise izindlela zokuvimbela.

Imisebenzi Yokuphetha (10% wesikhathi):

(4 Imizuzu)
– Bhalela abafundi iphepha ukuphendula imibuzo emi-3:
1. Yini engaphephi esithandweni sokupheka?
2. Yini okufanele uyenze uma ubona izintambo zikagesi eziveza izintambo ezivulekile?
3. Bhalela phakathi kokuphepha noma ingozi – “ukushiya amakhishi evuliwe”.

(4 Imizuzu)
– Bhala umphumela: Nikeza abafundi amandla okwenza izivivinyo zekhaya zalo lekiseni. Eklasini elilandelayo, bazokwenza izivivinyo zokuphepha ekhaya ababefunda kuzo.

Ukuhlolwa Nokuhlola Ukuqonda:

 • Ukubonisana nabafundi ngamaphoyinti avele engxoxweni yezithombe.
 • Amakhadi ngemibala ehlukene ekhonjiswe izithombe ezahlukene.
 • Iphepha lomsebenzi wokuphela lekiseni.

Izindlela Zokuhlukanisa Zezifundo Ezehlukene:

 • Abafundi abanobunzima bebhuku bazaqondana nabafundi abasebenzisana nabo ekufundeni.
 • Abafundi abaqotho bazonikweza izicwaningo zombuso zezimo ezingaphephile ekhaya.

Amanothi Wokufundisa:

 • Njengenjwayelo, qinisela ukuthi abafundi bakwenza ngokukhuluma ngaphakathi kwephephandaba labo.
 • Lungela ukwethusa noma ukwethula izilwane ezenza izimo ezingaphephile ekhaya zabiwe ngabantu.

Qinisekisa ukuthi zonke izinto zizwakala futhi zingafinyeleleka kubo bonke abafundi, kufaka phakathi abafundi abakhubazekile noma abanezinkinga ezithize zokufunda.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.