Grade R Life Skills Lesson Plan in Zulu: Spring

Umhlahlandlela Wokufundisa

Isihloko Somhlaka: Isifundo seBanga R seZakhono Zokuphila: Intwasahlobo

Izinto Ezidingekayo:
– Izincwadi zokufunda zezilwane nemvelo
– Amabhuku ombala
– Izithombe zezimbali, izinyoni, nezinyosi
– Ikhompuyutha noma ithebhulethi (uma kuyatholakala) ukwethula ukukhangisa umfundi ngezinye izithombe nemibala
– Iphalishi lesikhunta namabhulashi

Izinhloso Zokufunda:
– Abafundi bazokwazi ukuhlonza izimpawu ezibalulekile zentwasahlobo.
– Abafundi bazokwazi ukuchaza izinguquko ezenzeka emvelweni ngesikhathi sentwasahlobo.
– Abafundi bazokwazi ukudweba izithombe ezihlobene nentwasahlobo nokwenza imidwebo yezimbali.

Amagama Abalulekile:
1. Intwasahlobo – isizini lapho izulu lilula futhi izitshalo ziqala ukukhula
2. Izimbali – izitshalo ezibomvu, ezimpunga, noma ezinemibala ehlukahlukene
3. Izinyoni – izilwane ezindizayo ezivame ukubonakala ngalesi sikhathi
4. Izinambuzane – izilwane ezincane ezifana nezinyosi
5. Imvelo – indawo esiphila kuyo, okuhlanganisa izitshalo nezilwane

Ukufunda Kwangaphambilini:
Abafundi baye bafunda ngezikhathi zonyaka ehlobo, ubusika, kanye nehlobo. Baziqhelanisa nezimpawu zalesi sikhathi sonyaka ezahlukahlukene.

Izinselele Ezilindelekile Nezixazululo:
– Ezinye izingane zingase zingakhumbuli kahle izigameko ezidlulile zezikhathi zonyaka. Ukubuyekeza izinjongo ngokufunda inhlolokhono yazo kuzobasiza.
– Izithombe kanye nemibala kuzoba wumphumela wokuvuselela ekukhuthazeni abafundi abangashayi olwazini lwezithombe nezinto eziphilayo.

Izinto Zokuqala: (10%)
1. Ukuthandaza / uvalo olufushane (5 iminithi).
2. Esikhathini esisele, umfundisi uzokwethula umfundi kuzo zonke izinjongo zokufunda kanye nezincoko ezenza ube khona.

Izinto Ezimaphakathi: (80%)
1. Umfundisi uzoveza izithombe zezimbali, izinyoni nezinyosi (15 iminithi).
2. Ukwethula amabhuku okubala kanye nezincwadi zamaphalishi, umfundisi uzoholela abafundi ngokusebenzisa izimpawu zentwasahlobo (20 iminithi).
3. Abafundi bazongena ebhuthwini lokubeka izithombe, balale bebelana ngezinto ababona kahle ngesikhathi sentwasahlobo (20 iminithi).
4. Abafundi babuyekezwa ukuhlonza izimbali ngabokufundisa futhi bangafaka imibala ezithombeni abazenzile (10 iminithi).

Izinto Zokuphetha: (10%)
1. Beka imibuzo yokuphetha ebheka uhlobo oluthile lwemvelo yentwasahlobo (5 iminithi).
2. Abafundi baqede amadeski abo futhi babuyekeze umsebenzi wabo wokudweba okubalulekile (5 iminithi).

Ukuhlola Nokuhlola Ukuqonda:
– Abafundi babuyekeze izithombe futhi babonise ulwazi lwabo ngokuphendula imibuzo.
– Ukuhlolwa kwesibalo kanye nemibala ukuyibona.

Amasu Okufaka Ukuhluka Kwezingane Ezahlukahlukene:
– Abafundi abashwibeka ukuba bathole usizo lomfundisi.
– Amasu okuqhathanisa ngaphambi kokuthi umsebenzi uqale.

Amanothi Okufundisa:
– Inhloso ukwakha ulwazi lwezithombe neziphetho ezibalulekile ekufundeni ngokuhlukahluka.
– Qinisekisa ukuthi zonke izinto zinobungaphakathi ukusebenzisa izifundo ezivulekile.

Nansi isifundo sikaBanga R seZakhono Zokuphila: Intwasahlobo. Sala kahle!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.