Grade 3 Life Skills Lesson Plan in Zulu: My Family

Isifundo Sesigaba seSithathu (Grade 3) SeziMpilo (Life Skills)

Isihloko: Umndeni Wami

Izinto Ezidingekayo:

 • Incwadi yezifundo ehlongozwayo
 • Amaphepha, izinhloli, namapheni
 • Ama-poster noma imigexo yezithombe zomndeni (uma kukhona)
 • Ibhodi elimhlophe namakhethini noma amapeni alungiswe ngesikhathi

Izinhloso Zokufunda:

 • Abafundi bazokwazi ukuveza izitho zomndeni wabo.
 • Abafundi bazokwazi ukubeka izithombe zomndeni wabo ngokulandelana.
 • Abafundi bazokwazi ukuchaza umzimba womndeni nesindawo yabo emiphakathini ehlukene.

Igama EliVamile:

 1. Umama – umzali wesifazane
 2. Ubaba – umzali wesilisa
 3. Umfowethu – ubhuti
 4. Udade – usisi
 5. Yindlu – indawo yokuhlala

Olunye Ufundo:

 • Abafundi sebefunde mayelana nezindawo esiziphila phakathi kwazo.
 • Bake bafunda mayelana nokubaluleka komphakathi.

Izinto Ezibhekwayo Nokuxazulula:

 • Abanye abafundi bangase babe nobunzima bokuveza izithombe zomndeni wabo. Lingise isibonelo usebenzisa umdwebo ukuze bebe nomfanekiso.

Imisebenzi Yokuphendula:

 • (4 amaminithi) Qonda abafundi ekilasini bese ubathola omemeza.
 • (2 amaminithi) Nxusa ukuthi bahlale phansi futhi bathule.

Izindlela Zemisebenzi Ephakathi Nendawo:
– (10 amaminithi) Kukho konke okuningi, chaza igama elithi “Umndeni”. Buza abafundi ukuthi bakwaziwa kanjani ngaphambi kokuwuchaza.
– (15 amaminithi) Dweba umdwebo owakhethile wekhaya nemindeni. Chela imisebenzi yokufakazela isithombe saba kodwa ababukise amaphuzu afaka imindeni yabo.
– (15 amaminithi) Abafundi bayabhalela izithombe zomndeni babo bese bengeza ngokumelulekiwe.
– (5 amaminithi) Chazela umfundi ngamaphuzu abalulekile waya kubamba iqhaza lafuthi ukubonakaliswa.

Imisebenzi Yokuphetha:

 • (4 amaminithi) Nxusa abafundi ukuthi baphinde bathephe amagama efundo ayinikezwe.
 • (2 amaminithi) Bonga abafundi ngokubambisana.

Ukuhlola Nokuhlola Ukuqonda:

 • Ukulalela izimpendulo zabo ekhaya kanye naseklasini.
 • Izithombe yazithumele ngomsebenzi abazokwenza.

Izindlela Zokuhluka Kwabafundi:

 • Sebenzisa izithasiselo zesithombe ukuze abafundi abakhubazekile babone futhi bahlonza.
 • Njengomsebenzi wangezinye izinsuku, buza abafundi abangasho izitho zomndeni ngemiphakathi esebenzayo, njenga “Malume” noma “Gogo”.

Amanothi Okufundisa:

 • Qinisekisa ukuthi wonke umdlalo wenziwa ekilasini kulondoloza oxhumene.
 • Sebenzisa izinga elifanayo lokukhuluma ukuphepha kokungephenya iqeqebulo kwabafundi abaneziphonsa ezithile.

Lo mkhowlo ukhuhenza ukuthi abafundi bazi imigomo yabazio baphile emiphakathini futhi baqonde ukubaluleka komndeni wabo obakhonze kahlee.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.