Grade R Life Skills Lesson Plan in Zulu: Dairy Farming

Isifundo Sokuhlela Isifundo – Ukulima Kwezinye Inkomazi

Izinto Eziwusizo:
Ikilasi: Grade R
Isifundo: Life Skills
Isihloko: Ukulima Kwezinye Inkomazi

Izinto Ezidingekayo:
– Iphepha nemibala yokudweba
– Izithombe zenkomo, izinkomo ezahlukahlukene, nemikhiqizo yazo (ufulawa, ukhezo, ubisi njll.)
– Ikhampasi noma i-Laptop yokubuka amavidiyo amancane
– Umculo othile we-farmyard ukudlala ngesikhathi sokufunda

Izinjongo Zokufunda:
– Ukuchaza ukuthi yiziphi izinkomo nokuthi zisetshenziswa kanjani epulazini.
– Ukufunda ngezinzuzo zokulima izinkomo (ubisi, inyama, nesikhumba)
– Ukukhuthaza uthando nokuhlonipha izilwane zasepulazini

Isichazamazwi:
1. Inkomo – Uhlobo lwezilwane ezikhuliswa ukunika ubisi, inyama, nokunye.
2. Ubisi – Uketshezi oluvela esifubeni senkomo olubalulekile ekuphakamiseni impilo.
3. Ufulawa – Imbewu yeziqhamo ezigayiwe kusetshenziswa njengokudla.
4. Ipulazi – Indawo elinywa khona izilwane ezahlukahlukene ukuze zithole imikhiqizo yazo.
5. Umkhiqizi – Umuntu ohweba noma onakekela inhloko yezilwane ukuze athole imikhiqizo.

Ukufunda Kwangesikhathi Esedlule:
– Amathoyizi ezilwane: Abafundi bake bafunda izilwane ezilwane njengezinkukhu, izinja, nekati.
– Izitshalo Zasepulazini: Bake bafunda ngezinzuzo zokutshala amakhabe namazambane.

Izinselele Ozilindele Nezixazululo:
1. Inkinga: Abanye abafundi bangase bangazi kahle izinkomo.
Isixazululo: Sebenzisa izithombe nemifanekiso ukuhlobanisa amagama nesithombe.
2. Inkinga: Izilwane zingathokozisa abaningi.
Isixazululo: Gcina ingxoxo iqonde ngokulandela umhlahlandlela.

Izenzo Zokuqala (10%):
– Imizuzu eyi-4: Amakilasi azovula ngokwenza umculo we-farmyard onokudansa okuncane. Lokhu kuzovusa ubushushu kubafundi futhi kubahlabe i-enthusiasm.
– Imizuzu eyi-4: Umfundisi uzobeka izinhloso zokufunda ngosuku.

Izenzo Ezimqoka (80%):
– Imizuzu engu-8: Umfundisi uzokhuluma ngokubaluleka kwezinkomo emphakathini noma epulazini. Bazosebenzisa izithombe nemifanekiso.
– Imizuzu engu-16: Abafundi bazobuka ividiyo emayelana nokulima izinkomo. Ividiyo izobonisa izinkomo zikhihla ubisi futhi zavunda izitshalo.
– Imizuzu eyi-8: abafundi bazodweba izithombe zenkomo noma epulazi labo elizoba ngezinkomo.
– Imizuzu eyi-12: Umfundisi uzohola ingxoxo yokuthi basebenzise ngayiphi imikhiqizo yenkomo. Ukhombisa izinto ezijwayelekile ezifana nenyama, ubisi, ufulawa njll.

Izenzo Zokugcina (10%):
– Imizuzu eyi-4: Abafundi bazokwabelana okuncane ngezinto abazifundile.
– Imizuzu eyi-4: Bahlebe ukudweba okushesha ukubonisa ulwazi abaluqoke ngezinkomo.

Ukuhlolwa Nokuhlolwa Kokuthembeka:
– Imidvwebo yabafundi izobonisa ukuthi bafunde kangakanani ngendaba yokukhulisa izinkomo.
– Imizuzu yokugcina yengxoxo izokwenza umfundisi aqaphele ulwazi lwabafundi.

Strategu Yokuqhubelela Abafundi Abahlukahlukene:
Abathokozisayo: bangeze imibuzo enjingazembili uma udala ingxoxo ukuze uthole izimpendulo ezivuthiwe.
Abafundi Abathambe: Ngihlala enonzweni, unike ithuba elanele lokuzwa phezu kokukhuluma.

Amanothi Otitshala:
– Kufanele ugcine abafundi benentshisekelo ngezinto ezibonakalayo (izithombe nezizulu eziyizithombe).
– Qaphela izingane ezinenkinga yokuzwa noma izinkinga zenhliziyo. Uma kudingeka, benze amamaki wokuqala noma ubeke ithoni yakho engeza kakhulu.
– Hamba kancane futhi ukhuthaze imibuzo nezingxoxo.

Nansi isifundo sakho sokulima izinkomo! Ukuba nabafundi abanokholo nesithando esihlanzekile sokulima!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.