Grade R Life Skills Lesson Plan in Zulu: Fruit

Isihloko sesifundo:
Isifundo soBuchwepheshe bomphakathi se-Banga R: Izithelo

Izinto Ezidingekayo:
– Izithelo ezisuka eqholeni noma imifanekiso yezithelo ezahlukene (amabhanana, ama-apula, ama-orenji, njll.)
– Amakhadibhodi/umfanekiso ocontrachaki onama-stickers, noma udumo oshintshashintshayo
– Amakhasi okuvakashela noma amaphepha okunye ukuqaqamba
– Amakhrayoni noma izipensela zokuhlobisa

Izinhloso zokufunda:
– Abafundi kufanele bakwazi ukubona izinhlobo ezahlukene zezithelo.
– Abafundi kufanele bakwazi ukuqamba izithelo ngomlomo wabo.
– Abafundi kufanele bahlanganise izithelo ngendlela enesimilo (ngokufakaza noma ngokusebenzisa imifanekiso).

Amagama Amqoka:
1. Ibhakhane – isithelo esinesiphunga esimanzi nesingazwakali.
2. I-apula – isithelo esinoshukela ne-cunchy.
3. I-orenji – isithelo esinoshukela ne-jusi.
4. Ushizi – isithelo esimatasa okusina.
5. Ubhontshisi – isithelo elimpintshayo nelineswidi.

Ukufunda Kwangaphambilini:
– Abafundi sebekwazile ukufunda ngezinto ezingokwemvelo njengemithi nezilwanyana.
– Bakwazile ukubona ukumqameka kwezilwane nemithi.

Izinkinga Ezibalulekile Nezisombululo:
– Abanye abafundi bangase bangakwazi ukubona izithelo. Isixazululo: Sebenzisa izibonelo ngeqiniso noma imifanekiso ecacile.
– Ukuphazamiseka okungenzeka ngesikhathi sokufundwa. Isixazululo: Yenza izivivinyo ezihlanganyela abafundi.

Izenzo zesiqalo:
– (5 imizuzu) Xoxa ngamigomo okufanele ifundwe namuhla.
– (3 imizuzu) Buza abafundi ukuthi ngabe bazi izithelo ezithile yini.
– (2 imizuzu) Yenza ukuze bafunde ngokuhluka kwezithelo.

Izenzo Ephakathi:
– (10 imizuzu) Nikeza izithelo noma imifanekiso kwezithelo ezahlukene kubafundi. Chaza ngamunye.
– (20 imizuzu) Dlala umdlalo weqembu lapho abafundi kufanele bahleliwe izithelo ezinikeziwe.
– (10 imizuzu) Bakhala nemifanekiso yezithelo kanye nemidwebo yazo. Abafundi bangase basebenzise amakhrayoni noma izipensela zokuhlobisa.

Izenzo Zokuqeda:
– (5 imizuzu) Qoka ukuya ekukholeni kwesabafundi ngokubuza imibuzo emifushane njengoba bebheka imifanekiso.
– (3 imizuzu) Nikeza umfundi ngamunye ikhasi lokuhlukanisa ezeni, bazosihlela isikhathi sabo sokukhumbula.
– (2 imizuzu) Buzisa ukufunda isihe xa okubonile namhlanje.

Ukuhlola nokuhlola Ukuthola:
– Ukuhlolwa kwamazwi: Ukubuza imibuzo ngesimo sezithelo abakubonile.
– Izifaniselwane zokuhlola: Hlola ukuthi abafundi bakwanisa kanjani ukuhlanganisa izithelo nokubamba imibala.

Iso leZifundo lokufundisa abanye:
– Izindlela zokuhlukanisa abafundi: Usa izibonelo ezihlukene ngokuhlaziya kahle nasekowakho, hulula izibonelo eziningi uma kumele ufunde abafundi baningi.
– Lungisa ukuba namathebe oseduze okunye amkhrayoni noma izipensela ezingadingekile ukuze bonke abafundi bakwazi ukuthatha isinyathelo sokuhlohlezela okomile.

Amabhalo Othisha:
– Leli lesifundo limele isinyathelo esibalulekile kufunda kwabantwana, kodwa uqobo badinga ukuthi bazizwe bekhuluma ngesikumbuzo sezithelo.
– Yenza izibonelo ezicacile nezisho kahle ukuze bakwazi ukufunda ngokusezingeni eliphezulu. Gqokisa abase abanezinga eliphezulu lokungekuzwa ukwazi ukubona imicabango ngemifanekiso ecacile.

Izinkaniso ukuya ku-Accessibility:
– Sebenzisa izinto ezibonakalayo ezintathu ukuze uqiniseke ukuthi abafundi abanokuphazamiseka kokubona bangenela ukufunda ngempumelelo.
– Qiniseka ukuthi izinga lokukhanya lanele ukuze kuvezwe kahle izibonelo.

Ngiyabonga futhi funani izithelo!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.