Grade R Life Skills Lesson Plan in Zulu: Wild Animals

Isifundo Lesi:
Isifundo Sobungcweti Sempilo SeBanga R: Izilwane Zasendle

Izisetshenziswa Ezingadingekayo:
– Amabhuku e-incwadi
– Izithombe zezinto zasendle
– Iphepha namapensela e-colour
– Ibhodi lokubhala
– Imidlalo yokudlala indima

Izinhloso Zokufunda:
– Ukuqonda izinhlobo ezahlukene zezilwane zasendle.
– Ukuxoxa ngezindawo izilwane ezihlala kuzo.
– Ukukhomba izilwane zasendle ezithile.
– Ukwenza isithombe sesilwane sendle.
– Ukuqonda imikhuba yezilwane zangasendle nezitshalo esikhona eNingizimu Afrika.

Isichazamazwi:
– Izilwane zasendle – Izilwane ezihlala endle.
– Indawo yokuhlala – Indawo lapho izilwane zihlala khona.
– I-Savanna – Inkangala enotshani omude.
– Ihlathi lemvula – Ihlathi eliwela imvula enkulu.
– Ukudla – Izinto ezidliwa yizilwane ukuze ziphile.

Ukwazi kwangaphambilini:
Bafundisi bebefundisiwe ngezilwane zasemakhaya, njengezinkukhu, izimbuzi, namathole. Lokhu bekubalulekile ukuze babe nokwaziswa ukuthi izilwane zaziseduze nazo noma zilolonga ekuphakeleni nasekubabukeni.

Izinselele Ezingalindelekile kanye Nezixazululo:
– Inselele: Abanye abafundi bangahle bahlushwa ukudwetsha noma ukucabanga ngengqondo.
– Isixazululo: Nikeza ngokusizakala kwakho okwedlulele noma usebenzise izithombe ukuze banamathisele.

Imisebenzi Yesiqalo:
– (4 Iminithi) Qalisa ngokwethula izinhloso zokufunda ngosuku. Khuthaza abafundi babelane ngokuthi bakwazi ukuzifanisa kanjani izilwane zasemakhaya nalawo bazokhuluma ngabo.

Imisebenzi Ephakathi:
– (32 Iminithi)
1. (8 Iminithi) Bonisa izithombe zezilwane zasendle ezihlukene kanye nezindawo ezihlala kuzo: ihlathi lemvula, i-Savanna, amagebe amakhulu e-Afrika. Xoxa ngamabhayografi ogondolza abalulekayo.
2. (12 Iminithi) Yenza isigaba sokudlala indima lapho abafundi bazokopisha izilwane zasendle ngezindlela ezihlukene.
3. (12 Iminithi) Nikeza abafundi amaphepha namapensela e-colour ukuze baze badwebe izilwane zasendle abazikhethile. Abafundi abasha abeze bazonqena izithombe zabo kulandelana.

Imisebenzi Yesiphetho:
– (4 Iminithi) Lethela abafundi ithuba lokukhuluma ngezithombe abazenzile bese bebeka pambili ukubaluleka kokugomela izilwane zasendle.
– Setshenziselwa amathikithi okuphuma ngokuthi abafundi kumele bathi elilodwa izilwane zasendle abaligcina lisho ukuthini.

Ukuhlola Nokuhlola Ukuqonda:
– Ukubheka umsebenzi wokuqopha nokudweba.
– Ukubheka ukuthi abafundi bacwaninga kahle futhi bakhasa kahle izithombe zabo.
– Ukubuyiswa ngokukhuluma ukukhathalela, izinomboro, ukuphuma kwamathikithi.

Amacebo Okufundisisa Kwabasebenzi Kunoma Iziphi Izinhlobo Zabafundi:
– Ukwenzelwa imisebenzi eqondayo ngokusho kwamazinga akho.
– Ukwenzelwa izincwadi zokuxoxa abazibonela izikimu.
– Ukuganekisa izibuyekezo zabafundi ngezikimu zezilwane zasendle.

Imibhalo Yotitshala:
– Qonda ukuthi izilwane zasendle zibalulekile efundeni nasekuthuthukisweni okukabili.
– Nciphisa imisebenzi yezandla ukuze kube lula ukufunda nokubhala.
– Qinisekisa ukuthi zonke izinto ziyafinyeleleka kubafundi abaneziphakamiso.

Qaphela: Hlala ulungise okwenzela ukufundisa ngezindlela ezihlukahlukene ukuze uqiniseke ukuthi abafundi bonke bayathola izifundo.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.