Yeyiphi imigaqo yekharityhulam yeCAPS?

INkcazelo yoMgaqo-nkqubo weKharityhulam noVavanyo (CAPS) yikharityhulam kazwelonke yezikolo zaseMzantsi Afrika, eyaphunyezwa ngo-2012. Yaqulunqwa liSebe leMfundo esiSiseko kwaye yenzelwe ukubonelela ngesikhokelo sokufundisa, sokufunda novavanyo kuzo zonke izikolo zikarhulumente zezemfundo. ilizwe. Ikharityhulam yeCAPS iqhutywa yimigaqo emininzi engundoqo.

Isishwankathelo seKharityhulam

Ikharityhulam yeCAPS icwangciswe ngokwezigaba ezine: iSigaba seSiseko (AmaBakala R-3), iSigaba esiPhakathi (AmaBakala 4-6), iSigaba esiPhakamileyo (AmaBakala 7-9) neMfundo noQeqesho oluQhubelekayo (amaBakala 10-12). Ikharityhulamu ibandakanya iinkalo zezifundo ezisibhozo: IiLwimi, iMathematika, iSayensi yeNdalo, iSayensi yezeNtlalo, iThekhinoloji, iSayensi yoQoqosho noLawulo, uLwazi ngezoBomi kunye noBugcisa boBugcisa.

Iilwimi

Inkalo yesifundo yeeLwimi ibandakanya iilwimi ezintathu: uLwimi lwaseKhaya, uLwimi lokuQala oloNgezelelweyo noLwimi lwesiBini oloNgezelelweyo. ULwimi lwaseKhaya lubhekisa kulwimi oluthethwa ngumfundi ekhaya, uLwimi lokuQala oloNgezelelweyo lulwimi olufundwa ngumfundi njengolwimi olongezelelweyo aze uLwimi lwesiBini oloNgezelelweyo azikhethele ngokwakhe.

IMathematika

IMathematika sisifundo esisisinyanzelo kuwo onke amabakala kwaye sijolise ekuphuhliseni izakhono zemathematika, iikhonsepthi, kunye nezicwangciso eziliqili zokusombulula iingxaki.

Iinzululwazi

Inkalo yokufunda yeNzululwazi yezeNdalo ibandakanya izifundo ezifana neFizikhali Sayensi, iiSayensi zoBomi, kunye neSayensi yoMhlaba neNdawo. Ijolise ekuphuhliseni izakhono zenzululwazi nolwazi kubafundi kwaye ibakhuthaze ukuba bazibandakanye kuphando lwenzululwazi.

INzululwazi yezeNtlalo

IiSayensi zezeNtlalo zibandakanya ezeMbali neJografi kwaye zijolise ekuphuhliseni ulwazi lwabafundi ngemekobume yabo yentlalo neyendalo.

Iteknoloji

IThekhinoloji ibandakanya izifundo ezininzi, ezibandakanya i-Information and Communication Technology (ICT), i-Design and Technology, kunye neComputer Applications Technology. Ijolise ekuxhobiseni abafundi ngezakhono zobuchwepheshe ezihambelana nobomi babo.

Ezoqoqosho

IiSayensi zezoQoqosho noLawulo zijolise kushishino, ulawulo lwemali, kunye nokufundisa abathengi. Ijolise ekulungiseleleni abafundi kwilizwe lomsebenzi kunye nokuzimela ngokwasezimalini.

ULwazi ngezoBomi

Isifundo soLwazi ngezoBomi sisifundo esisisinyanzelo kuwo onke amabakala kwaye sigubungela izihloko ezifana nempilo yomntu, ubudlelwane bezentlalo, kunye nesikhokelo somsebenzi.

Ubugcisa

UbuGcisa boBugcisa bubandakanya izifundo ezifana nobuGcisa obuBonakalayo, uMculo, kunye noMdaniso. Ijolise ekuphuhliseni izakhono zabafundi zokuyila nokuthakazelela ubugcisa.

Imigaqo

INkcazelo yoMgaqo-nkqubo weKharityhulam noVavanyo (CAPS) eMzantsi Afrika isekelwe phezu koluhlu lwemigaqo esisikhokelo ejolise ekuboneleleni ngesikhokelo sokufundisa nokufunda. Le migaqo yenzelwe ukuqinisekisa ukuba ikharityhulamu ifanelekile, ibanzi kwaye igxile kumfundi. Imigaqo yekharityhulam ye-CAPS ibandakanya ukukhuthazwa kobulungisa kwezentlalo, uphuhliso lwezakhono zokucinga nzulu kunye nezakhono zokusombulula iingxaki, ukudityaniswa kolwazi kwiinkalo zezifundo ezahlukeneyo, kunye nokusetyenziswa kobuchwepheshe ukuphucula ukufunda. Le migaqo ijolise ekulungiseleleni abafundi imingeni yenkulungwane yama-21 ngokubaxhobisa ngezakhono nolwazi abaludingayo ukuze baphumelele kwihlabathi elitshintsha ngokukhawuleza.

Inguqu kwezentlalo

Ikharityhulamu iqinisekisa ukuba ukungalingani kwezemfundo kwexa elidlulileyo kuyalungiswa kwaye amathuba emfundo alinganayo abonelelwa kuwo onke amacandelo abemi.

Ukufunda ngokusebenzayo nangokubalulekileyo

Ikharityhulamu ikhuthaza indlela etshintshatshintshayo nebaluleke kakhulu yokufunda endaweni yokubethelela ngentloko nokufunda ngokungahlalutywanga kweenyaniso ezinikiweyo.

Ulwazi oluphezulu kunye nezakhono eziphezulu

Ikharityhulamu imisela eyona migangatho isezantsi yolwazi nezakhono kwibakala ngalinye echaziweyo kwaye iphezulu kodwa enokufikelelwa kuzo zonke izifundo.

Ukuqhubela phambili

Umxholo kunye nomxholo webanga ngalinye ubonisa ukuqhubela phambili ukusuka kokulula ukuya kokuntsonkothileyo.

Amalungelo oluntu, ubandakanyo, ubulungisa bemo engqongileyo nentlalontle

Ikharityhulamu ifaka imithetho-siseko kunye nezenzo zobulungisa bezentlalo nezendalo kunye namalungelo oluntu njengoko echaziwe kuMgaqo-siseko weRiphablikhi yoMzantsi Afrika. INkcazelo yeKharityhulamu yeSizwe yeBanga ukusuka ku-R ukuya kwele-12 ibonakalisa uvakalelo kwimiba yeyantlukwano efana nentlupheko, ukungalingani, uhlanga, isini, ulwimi, ubudala, ukuba nenkubazeko neminye imiba.

Ukuxabisa iinkqubo zolwazi lwemveli

Ikharityhulamu ithathela ingqalelo ubutyebi bembali yeli lizwe kunye nelifa lemveli njengezinto ezinegalelo elikhulu ekukhuliseni iinqobo ezisemgangathweni eziqulethwe kuMgaqo-siseko.

Ukuthembeka, umgangatho kunye nokusebenza kakuhle

Ikharityhulamu ibonelela ngemfundo enokuthelekiswa nomgangatho, ububanzi, nobunzulu kwamanye amazwe.