Grade 2 Life Skills Lesson Plan in Zulu: Safety in the Home

Isifundo Sesifundo: Ukuphepha Ekhaya

Izifundo: Ibanga 2, Izifundo Zempilo, Ukuphepha Ekhaya

Imishini Edingekayo:
– Imifanekiso ephathelene nokuphepha ekhaya (amaslayidi noma amakhadi)
– Iphepha nepeni/amasayizi osayizi wamahhala wephepha noma okokugunda
– Amamaki wombala (amaphenili, amapensela wombala, njll.)
– Ibhodi yesikole noma i-flipchart
– Idivayisi yokudlala ividiyo uma kudingeka

Izinhloso Zokufunda:
– Abafundi bazokwazi ukubona izinto ezingaba yingozi ekhaya.
– Abafundi bazokwazi ukuchaza izindlela zokugwema izingozi ekhaya.
– Abafundi bazofunda izinyathelo zokuphepha ezibalulekile ekhaya.
– Abafundi bazokwazi ukuchaza izimo lapho kufanele babize khona usizo.

Isichazamazwi:
1. Ingozi – Isimo esingaba buhlungu noma esingadala umonakalo.
2. Ukuphepha – Izinyathelo ezithathwa ukuvikela abantu ezifeni noma ezingozini.
3. Ubuthi – Izinto eziphathelene nokulimaza umzimba uma zidliwa noma zithintwa.
4. Usizo – Ukuthola ukwesekwa noma ulusizo uma kungenzeke ingozi.
5. Umshisi – Ithuluzi le-elekthronikhi elifudumeza izinto ukuze ziphekwe noma zifudunyezwe.

Ukufunda Kwangaphambili:
Abafundi bakade befunda ngezindawo eziyingozi ngaphandle kwesikole ezifana naye engozini yemigwaqo eceleni kombhede.

Izinselele Ezilindelekile Nezixazululo:
Inselele: Abafundi bangase bengaboni zonke izingozi ekhaya.
Isixazululo: Sebenzisa imifanekiso ecacile nehlanekezelwe ukubonisa izingozi ezihlukene.
Inselele: Abafundi bangase bathole kunzima ukukhumbula zonke izinyathelo zokuphepha.
Isixazululo: Yakha incwadi yokuzama yokuphepha echaza izinyathelo ezincane, ezilula.

Imisebenzi Yokuqala (amaminithi angu-4):
– Qalisa isifundo ngokubingelela abafundi futhi uchaze izinhloso zokufunda zesifundo.
– Ukhulume ngokuthi kungani ukubheka ukuphepha ekhaya kubalulekile.
– Yenza ingxoxo emfushane yokubuza abafundi ukuthi babone izingozini ezijwayelekile ekhaya.

Imisebenzi Ephakathi (amaminithi angu-32):
Isinyathelo 1: Bonisa imifanekiso ephathelene nokuphepha ekhaya, engeza ezinye izikhathi ezithile ukuze uchaze izingozi.
Isinyathelo 2: Hlukanisa abafundi babe ngamaqembu amancane futhi unikeze amaqembu imifanekiso/kubikezela izindawo eziphephile nezingozi ezaziwayo.
Isinyathelo 3: Khona manje ngaphandle kwamathuluzi, abafundi bazokwenza amakhasi wokubika-noma anfakaza izinyathelo zokuphepha ekhaya abangethula–kwibhodi.
Isinyathelo 4: Xoxa ngokuhlukile izinyathelo zokuphepha (isib. ukuvala izitofu lapho kungasetshenziswa, ukugcina izidakamizwa ezingathi shwampane kude nezingane, njll).

Imisebenzi Yokugcina (amaminithi angu-4):
– Buza abafundi ukubuya okuthile ebafundile futhi yenza ukuthi bazokwenza ukuze bahlale bephephile ekhaya.
– Nikeza abafundi amathuba okubuza imibuzo.

Assessment and Checks for Understanding:
– Ukuhlonza izingozi ngokusebenzisa imifanekiso nokuchaza izinyathelo zokuphepha ngesikhathi senkulumo.
– Ukuhlola amakhasi okufundisa anothengisa izinyathelo zokuphepha ekhaya.
– Imibuzo yokuhlola ukuqonda ekupheleni kwesifundo.

Izindlela Ezihlukanisa Zabafundi Abahlukahlukene:
– Abafundi abanamandla angozi bayasiza ezinqulwini ezingaba izikhumbulo ezihilelekile.
– Abafundi abahola phambili bazoba nezikhumbuzo ezenza izinyathelo ezengeziwe zokuphepha ezithuthukise ukuqonda.

Amanothi omgqugquzeli:
– Zivumele ukusebenza kwehlane kulandela umphakathi kakade abafundi basize abafundi bahlakulele.
– Qinisekisa ukuthi imifanekiso nezinto zokubonisa zilula futhi zifundeka kahle.
– Izikhathi ezifanele zokuqhuba isikhathi kufanele!

Ngiyethemba lokhu kusebenziseka kakhudlwana, sivele usitshele uma udinga olunye usizo ondenge ube nomfaniselwa omuhle esifundweni!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.