Grade R Life Skills Lesson Plan in Zulu: My Family

Isifundo Esihloko Sobungane: Umndeni Wami

Izinto Ezidingekayo:
– Izithombe noma izithasiselo zengane kanye nomndeni wayo
– Ibhodi elimhlophe namamaki
– Amakhadi egama ohlwini lwamagama asemqoka (ubaba, umama, umfowethu, udadewethu, umfana, ntombazane)
– Izipensela nokhreyola
– Amaphepha okubhalela (Drawing papers)
– Amabhodi wezithombe zezithombe zomndeni
– Uhlelo lwevidiyo noma lwephrojektha uma lutholakala

Izinhloso Zokufunda:
– Abafundi bakwazi ukubala amalungu omndeni
– Abafundi bakwazi ukukhomba amalungu omndeni ezithombeni
– Abafundi bazi ukuqonda ukubaluleka komndeni nokuthi amalungu omndeni athandana kanjani

Amagama Asemqoka:
– Ubaba: umuntu wesilisa onguyise
– Umama: umuntu wesifazane onguyise
– Umfowethu: umfana oyezalwa naye
– Udadewethu: intombazane oyezalwa nayo
– Umfana: indoda encane noma ingane yesilisa
– Ntombazane: intombazane encane noma ingane yesifazane

Okufundwe Phambilini:
– Abafundi sebenolwazi lwemindeni efana nobaba, umama, umfowethu noma udadewethu

Izinkinga Ezingaba Khona Nezixazululo:
– Abanye abafundi bangase babe nobunzima bokuqonda amagama amasha. Sebenzisa izithombe ezicacile nezibonakalayo ukuze kuboniswe amagama.

Izenzo Zokuqala (Imizuzu eyi-4):
– Buka izithombe ezahlukene zomndeni bese ubuza abafundi ukuthi babone nini izithombe ezifana nezalezo.
– Xoxa ngomqoka wokuxoxa ngokwezi zithombe nemindeni yabo.

Izenzo Ezimele (Imizuzu engu-32):
1. Ukufundisa Kwangqo (Imizuzu engu-15):
– Funda amagama asemqoka ngokusebenzisa ikhadi lamagama nemidwebo.
– Chaza amalungu omndeni endodeni nezintokazi ngokubakhomba ezithombeni futhi uqinisekise ukuphindaphinda kwamaQhinga endzima.

  1. Ukuzisebenzisa Okuphethwe (Imizuzu eyi-10):
  2. Abafundi basebenzisana nabafundi bababili ukuze baxhumane ngalemindeni yabo ngesifundo samakhadi futhi babhale igama esithombeni esikulo umndeni.

  3. Ukuzilolonga Okuzimele (Imizuzu engu-7):

  4. Abafundi badwebayo beziphonisa izithombe zabo nomndeni futhi bahloba izithombe ngezimpawu zemininingwane ethile njengesifunda semibala.

Izenzo Zokugcina (Imizuzu eyi-4):
– Nikeza abafundi amathuba okunikela izithombe zabo zomndeni kumaqembu okubonisa futhi babelane ngezinkumbulo zomndeni.

Ukuhlola Nokubheka Ukuqonda:
– Bheka imifanekiso yabafundi futhi uhlole ukuthi badwebe kahle nomndeni wakhe.
– Nikeza ithuba labo ukubika kumalungu omndeni ngamagama afanele.
– Zihola ngezikhumbuzo ezihle ukuze uqinisekise ukuthi noma ubani waqonda kahle.

Amashauri Phoqa Ukufundisisa Okungalingani:
– Uma umfundi ekhomba ubunzima qinisa ukukukhomba ngesithombe
– Lunikeza i-insizakalo yokuhlola yeLinganiso ngezithombe numndeni
– Hlomula noma yini yona eshibhile kuthola ukuhlobana phakathi kwengane nomsiza wakhe.

Amanothi Okufundisa:
– Izifundo zalezi yiziphakamiso futhi zithinteka kalula.
– Bheka izithombe ezitfolakale kakhudlwana noma uma kufanele.
– Qinisekisa ukufinyelela kwabafundi abaneziphazamiso, badinga izithombe ezinkulu noma imibhalo eqhubekayo.

Isifundo esizayo: Ukuxhumana kwamagugu omndeni nokuthi amalungu athandaneni kanjani.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.