Grade R Festivals and Special Days Lesson Plan: Life Skills

Lesplan Titel:
Graad R Lewensvaardighede Lesplan: Feeste en Spesiale Dae

Benodigde Materiaal:
– Prente van verskillende feeste en spesiale dae (Kersfees, Diwali, Eid, Paasfees, ens.)
– Kleurpotlode en kryte
– Plak en sny gereedskap
– Karton en papier
– Geheue kaarte of flitskaarte vir woordeskat

Leerdoelwitte:
– Studente sal die verskillende feeste en spesiale dae in Suid-Afrika kan identifiseer.
– Studente sal die simboliek en tradisies van verskillende feeste kan beskryf.
– Studente sal waardering vir kulturele diversiteit ontwikkel.

Woordeskat:
1. Fees – ‘n spesiale geleentheid of viering.
2. Tradisie – gebruike en oortuigings wat van een generasie na die volgende oorgedra word.
3. Kultuur – die idees, gebruike, en sosiale gedrag van ‘n samelewing.
4. Simboliek – die gebruik van simbole om idees en eienskappe voor te stel.
5. Viering – ‘n aksie om ‘n belangrike gebeurtenis te herdenk of fees te vier.

Vorige Leerwerk:
Studente het reeds oor hul eie persoonlike ervarings gepraat en eenvoudige seremonies en verjaarsdagpartytjies bespreek.

Verwagte Uitdagings en Oplossings:
Uitdaging: Sommige studente kan nie ‘n spesifieke fees herken nie.
Oplossing: Gebruik visuele hulpmiddels en verduidelik elke fees in eenvoudige terme.
Uitdaging: Die begrip van kulturele diversiteit kan vir sommige studente moeilik wees.
Oplossing: Gebruik stories en skep verhoudings met hul eie gesinsvieringe om vergelykings te doen.

Begin Aktiwiteite (4 minute):
– Begin met ‘n kort bespreking oor wat hulle gisteraand by die huis gedoen het.
– Stel die leerdoelwitte bekend en bespreek kortliks wat ‘n fees en ‘n spesiale dag is met voorbeelde soos verjaarsdae en Kersfees.
– Vra studente om ‘n fees wat hulle ken te benoem.

Middel Aktiwiteite (32 minute):

Instruksie (10 minute):
– Wys prente van verskillende feeste soos Kersfees, Diwali, Eid, en Paasfees.
– Verduidelik elke fees kortliks en wat dit vir mense beteken. Wys die simbole en tradisies wat by elke fees hoort.

Geleide Praktyk (12 minute):
– Verdeel studente in groepe en gee elke groep ‘n stel prente van verskillende feeste.
– Laat hulle die prente in verskillende kategorieë plaas soos: versiering, kos, klere, ens.
– Loop rond en help groepe soos nodig.

Onafhanklike Praktyk (10 minute):
– Gee elke student ‘n stuk karton en laat hulle een van die feeste wat bespreek is teken en inkleur.
– Hulle moet die sleutel simbole en tradisies wat by die fees hoort insluit.

Afsluitende Aktiwiteite (4 minute):
– Laat elke student hul tekeninge aan die klas wys en beskryf watter fees hulle geteken het en waarom.
– Versamel tekeninge om in die klas op te plak as ‘n feesmuur.

Assessering en Kennisname:
– Mondelinge vrae gedurende die begin en middel van die les.
– Groeptaak waartydens hulle prente in kategorieë plaas.
– Finale tekeninge en beskrywings aan die einde van die les.

Differensiasie Strategieë vir Diverse Leerders:
– Studente wat sukkel kan addisionele ondersteuning kry deur kleiner groepe met ekstra visuele hulpmiddels.
– Gevorderde studente kan gevra word om ‘n kort storie oor hul gunsteling fees te vertel.

Onderrig aantekeninge:
Hierdie les help om studente se waardering vir kulturele diversiteit te ontwikkel en sluit aan by die CAPS-uitkomste vir Lewensvaardighede deur ‘n veilige ruimte te skep waar kinders oor verskillende kulture kan leer en sien hoe hulle hul eie tradisies waardeer. Maak seker dat alle materiaal visueel aantreklik is en pas by die studente se ontwikkelingsvlak.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.