Grade R Life Skills Lesson Plan in Zulu: My Body

Isihloko Sohlelo Lwezifundo:
Isigaba R IziFundo zokuPhila: Umzimba Wami

Izinto Ezingadingeka:
– Amadizayini nemidwebo yamalungu omzimba omncane (izincwadi zezithombe, amapensela noma amakhilayoni)
– Iphepha lokuthatha amanothi
– Amamaki ukuze abenamaphasteri noma amapensula amakhulu noma amagama

Izinhloso Zokufunda:
– Abafundi bazokwazi ukuqamba amagama amalungu omzimba
– Abafundi bazokwazi ukugqama imisebenzi yamalungu omzimba ahlukene
– Abafundi bazokwazi ukukhombisa amalungu omzimba wabo ngokunembile

Izichazamazwi:
1. Ikhanda – Ingxenye yomzimba lapho kukhona khona umlomo, ikhala, amehlo, nezinwele.
2. Izandla – Izinto ezimbili ezingezansi zengalo zethu, ezinezinwe khumi (Iminwe).
3. Izinyawo – Izinyawo ziboshelwe emadolweni futhi ziya ekuhlanganeni phakathi kwezinyawo nezinzwani ezisithupha.
4. Amehlo – Ukubuka izinto emazingeni ahlukene nobubanzi
5. Umlomo – Ukuphuza, ukugaya ukudla nokukhuluma

Ukufunda Kwangaphambilini:
Abafundi bake baxhumana nokukhuluma ngomzimba wabo nokuphila kahle. Abafundi bayazi izandla zabo nokuthi zilungile kanjani.

Izinselele Ezilindelekile Nezixazululo:
Izinkinga: Abafundi bangase babenenzima ukumqambe amagama amalungu omzimba wesikhambe.
Izixazululo: Nikeza izithombe zamalungu omzimba futhi ubavumele ukuthi basebenzise izithombe ukukhiqiza amagama. Hlanganisa ukuqonda okuphindaphindwayo kwangaphambilini kumafanele akhe.

Imisebenzi Yokuqala (10% yokuqala) – 4 iminithi:
– Isethulo sezinhloso zokufunda.
– Xoxani ngalokho abazophathwa ngakho namuhla.
– Dumisa izingane ukuthola eminye imigexo phakathi kwakho nenye indlela yokusiza amaqiniso okukhuluma anabafundi abathile ngesihloko.

Imisebenzi Ephakathi (80% yomsebenzi) – 32 iminithi:
Ingxenye Yokuqala: Ukufundisa okuqondile (10 imizuzu):
– Fundisa amakilasi mayelana namalungu omzimba ngokusebenzisana nezithombe zomsakazo nemishni yomculo.
– Fundisa izingane amagama ahlukahlukene amalungu omzimba.

  • Ingxenye Yekhasi Elilandelayo: Ukuphinda Ngezandla (10 imizuzu):
  • Abafundi bayapenda noma bazobe izithombe zabo ngokulandela amagwema ahlukene.
  • Ncokola abafundi ukuthi isithombe sabo siwatalo kanjani.

  • Ingxenye Yokugcina: Ukuziqalela (12 imizuzu):

  • Sebenzisa amapuleti anikeziwe, abenze ukwethula amalungu omzimba omzimba njengokuzoba nokuzishaya ngesiqu kanye nezinze.

Imisebenzi Yokugcina (10% yokugcina) – 4 iminithi:
– Xoxa ngamafishishi; ubuze abafundi imishwana mayelana amalungu omzimba abawabonile nabanike ikwele yesenzo
– Nikeza abafundi imibuzo yokuphuma nokucaphuna kubo.

Ukwahlulela nokuhlola Ukuqonda:
– Izisebenzi zokuzishaya ngezandla kanye neziqu zikaMkiqowo ngezikhundla zisho izihlandla zazo.
– Ukubheka izithombe zemizimba nemibuzo yokuphela.

Izinqumi Ezihlukene Zabafundi:
– Abafundi abakhushwayo bangaqondiswa ukuthi benze izithombe.
– Abafundi abayithubelala banganikezwa izithombe zomhlangano ezibonisa amalungu omzimba ngahle futhi bayaphathiswa.

Imemo Yotisha:
– Ukujabulisa abafundi kanye nokumthemba ukuthi ownsuzwe ngabayisebenzisa ngezinhlelo ezifanele kodwa zikhulisiwe.
– Lungisisa ukuthi izinto zifinyeleleka kubo bonke abafundi, kufaka phakathi lezithombe ezintathu ezikhululekayo nezithombe zemibala.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.