Ulwazi ngamaphulo abantu emisebenzi yendlela yokuphila kwi-Phase yeFoundation: Amabhasi

Uhlelo lwesishumi lwakho, njengomfundi waseGrade R, olwenziwa kakhulu nguwo ukuba uhlinzela abafundi abancinci ngokwaneleyo. Njengamanqaku akho ekuhlazeni, okuhle kwayo, okuphuthumayo, okhoyo nokubheka ukuba kulunye uhlobo lwentshukumo yokuzama ukulalela eli lizwe, kunye nokuqinisekisa ukuba kudala ngokukhokela kwakho. I- NELDS ( National Early Learning Development Standards) inguqhube yamahhala yokufakela okokuba sekuhlangene ngokuphazamisayo, ukulalela, nokufunda. Leli gwebuza liyakunceda ukuhlaziya ngamaphulo abantu emisebenzi yendlela yokuphila kwi-Phase yeFoundation, ngokuningi kwayo kwezinto ezimisayo, izinto ezingama-art, nezinto ezifunekayo.

Izinto Ezingama-Routine Izinto ezingama-Routine ziyafana ngokukhawuleza ngokwemini yonke, zifana nezinto ezingamaqobo okuqinisekisa ukuba kunentlonipho olungcono kwi ndawo lwezifundo lwabafundi abancinci. Kusukela kwi ndlela yokungena kwabafundi, kweza nokudlala ngaphandle, kuya kwenziwa ukuphatha nezimpawu zokudlala kunye nokuphumla kwi-Life Skills study areas. Izinto ezingama-Routine zifuna ukuba kubekho nokubeka kwi-sokoloko, nokubuka i-health chart, nokuhlahla ukuphatha ngaphandle kwezemidlalo zokuvakasha kunye nezimpawu zokudlala.

Izinto Ezingama-Art ezingama-Free Play Izinto ezingama-Art ezingama-Free Play zingafakwa kwindawo yezikolo kwaye zingakhiwa kwintshukumo kunye nezimidlalo yezokujonga, kuba izimo ezingapheleleyo ezixhaswa kwizinto ezingama-Art kunye nezilwane, zinceda ukufundisa ezinye zezifundo ezintathu. Ukudlala ngaphandle kanye nezimpawu zokudlala zingama-Art ezingama-Free Play kufuneka kudlale ngomzamo kunye nezinto ezingamaqobo ezilungileyo. Okokuba kulungiselelwe kuba ngentla izinto ezingama-Art ezingama-Free Play zizibonakalise izinto ezingafuneki zikwakha ngokusekelweyo, ukudlala ngaphandle, kunye nemidlalo yokuvakasha kakhulu ngaphandle.

Izinto Ezingama-Structured

Izinto ezingama-Structured zifuna ukuba zingumzekelo wezifundo ezingenakubanjelwa, kwaye zingafakwa ngokupheleleyo nguwe umfundi, ngamanye amazwi, zingafuneka zifakwe ngaphandle kunye nezinto ezingamaqobo ezikwakha ngokusekelweyo. Izinto eziqondaniswa kwizifundo kwi-curriculum document zikwakheka ngeziseko, zilungiselelwa ukufundisa nezifundo, kunye nokwakha amasikizi.

Ama-Perceptual Skills Ukukhula ama-Perceptual Skills kwi-izicwangciso zezifundo ezincinci ngumzekelo kwi-ntsebenziswano lwazo njengokubeka umqondo wokwazi imisebenzi yonke nokufunda kwangaphandle. Ukuziphatha kunye nezintlobo zezikhwapha kuzo kunye nokukwazi kwazo, ukusebenzisa iziphumo ukuze uthathe ingqondo mayelana ngezingxoxo, ezahlukileyo, nezinkqubela. Ama-Perceptual Skills aphuma kwemibono ngokuzifundisa ngaphezulu kwizifundo ezine ezingu-4, kunye neziLangasikolo kunye noMathematics.

Amathuluzi Abizwa Ngokufuneka Ukufundisa Life Skills Kunye nezibonelelo ezikhoyo kwiziko lakho, zilungiselelwa ukuba zibonelelwe kakhulu. Amaqhekezelo akho akhona ayafuneka kwezemidlalo eziyizinto ezisisekelweyo, izilwane, izipho zokudlala, amabhande emithathu, izibhokisi zokuhlala, nemidlalo yokuvakasha kakhulu ngaphandle. Okokuba kumelwe kuphela kwemidlalo yokuvakasha kufuneka kube namanqaku okwakhiwa ngokusekelweyo kuwo umfundi kwaye kubekho nokwakha kwimidlalo yokuvakasha ukuphuma emvula nokuba zibonakalise.

Kwenzeka Kuphela Ngokwenzeka, ukufundisa ama-Skills ezomzi kwi-Phase yeFoundation kungumzekelo wokukhula kwabafundi abancinci ngokonwaba yonke. Ngokubekeza ngama-Routine Activities, ama-Free Play Activities, ama-Structured Activities, ama-Perceptual Skills, kunye namathuluzi abizwa ngokufuneka ukufundisa, kungaba ngokuthandeka nokudlala okanye ukuphumelela kwayo kufuneka kube njengomzamo owethathwa kwimfundiso. Ngekuba ufuna ukwenza umthombo wokufundisa ama-Skills ezomzi owenza okuholo kwi-ntsebenziswano, kubekho isixeko esingcolile, sesixhenxe nokwakha

ama-Thuluzi anceda ukukhula kwabafundi. Ngekuba ufuna ukuxhasa ngamaphulo abantu emisebenzi yendlela yokuphila kwi-Phase yeFoundation, kunye nokwakha inkqubo ethembekileyo, kufuneka uphumelele kwemidlalo yokuvakasha kakhulu ngaphandle kunye nezibonelelo ezikhoyo kwiziko lakho. Ngokuphumelela kwayo, uzakufumana abafundi abenza umsebenzi wabo ngokunyaniseka, ukwenza okukhawuleza kwayo, kunye nokukhawuleza kwayo kumiselwe kwi-ndawo yezifundo lwabo.

Ngokuzikhawulela kwayo kwezinto ezingama-Routine, ama-Free Play Activities, ama-Structured Activities, ama-Perceptual Skills, kunye namathuluzi abizwa ngokufuneka ukufundisa, ungaxhasi ngokugqibeleleyo kwimfundiso kwaye uzakuxhasa abafundi abancinci ukuba beze kwenza amaphulo abo ngezinto ezingafunekiyo, zikwakha ngokusekelweyo, kunye nezinto ezingama-art. Njengomfundi waseGrade R, ufuna ukuba uhlinzela abafundi abancinci ngokwaneleyo ukuze bakhule ngokonwaba yonke, bakwazi ukuphumelela kwemisebenzi yabo yokuphila ngokonwaba yonke.